New Page 2

 

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) in 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na 1. izredni seji dne 27. 10. 2011 sprejel

 

 

OBVEZNO RAZLAGO

 

 

ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH V OBČINI BENEDIKT

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se obvezna razlaga 7. in 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 41/2005, 47/2008 in 40/2010), v nadaljevanju: odlok, ki se glasi:

 

 

"Gradnja objektov primarne kmetijske proizvodnje (hlevi) je dopustna tudi v območju iz tretje alinee 10. člena odloka, to je na kmetijskih zemljiščih, če je gradnja nujna za dejavnost in/ali razvoj kmetije in za gradnjo ni mogoče uporabiti stavbnih zemljišč kmetije. Tovrstna gradnja je dopustna le v sklopu obstoječih objektov kmetijskega gospodarstva."

 

 

2. člen

 

 

Obvezna razlaga je sestavni del odloka.

 

 

3. člen

 

 

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka: 35053-002/2011-3

 

 

Benedikt, dne 27. oktobra 2011

 

 

Občina Benedikt

 

 

Župan Milan GUMZAR