New Page 2

Na podlagi 17. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt – UPB2 – Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 49/20-ZIUZEOP), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 9. seji, dne 9. septembra 2020, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV V VRTCU V OBČINI MARKOVCI

 

1.

Cene za posamezne programe predšolske vzgoje znašajo od 1. 10. 2020 mesečno na otroka v dnevnem (10 urnem) varstvu:

·   prva starostna skupina (od 1 do 3 let) 477,00 EUR na mesec,

·   druga starostna skupina (od 3 do 6 let) 363,00 EUR na mesec,

·   kombinirana skupina 422,00 EUR na mesec.

 

2.

Število otrok v oddelkih,  določeno z normativi, se poveča za dva otroka v vsakem oddelku.

 

3.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v vrtcu v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/19).

 

4.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati s 1. 10. 2020.

 

Številka: 301-0004/2020

Datum: 9. 9. 2020

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec župan