New Page 2

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00, 115/00 in 60/02) je Občinski svet občine Mislinja na 10. seji dne 27. 11. 2003 sprejel

P R A V I L N I K

za vrednotenje programov športa v javnem interesu v Občini Mislinja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Občina Mislinja s tem pravilnikom predpisuje pogoje, merila in postopke za delitev sredstev, namenjenih sofinanciranju športa v javnem interesu v Občini Mislinja ter spremljanje in nadzor namenske porabe sredstev.

2. člen

Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po naslednjih:

1. vsebinah:

– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,

– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,

– kakovostni in vrhunski šport,

– športna rekreacija,

– šport invalidov;

2. razvojnih in strokovnih nalogah v športu:

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,

– založniška dejavnost,

– propagandna dejavnost v športu,

– razvojno-raziskovalna dejavnost v športu,

– informatika in založništvo v športu,

– delovanje zvez in zavodov, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu,

– mednarodna dejavnost v športu,

– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.

3. člen

Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot je razvidno v merilih za izračun vrednosti programov.

Vrednost točke se določi vsako leto, glede na razpoložljiva sredstva.

Osnovni elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:

– obseg programa,

– velikost vadbene skupine,

– vrednost ure dela strokovnega kadra,

– vrednost ure najema športnega objekta,

Vsebine

4. člen

Vsebina in obseg programov v javnem interesu, merila za vrednotenje športnih programov in razvrstitev športnih panog v razrede športa so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.

II. ŠPORT V JAVNEM INTERESU

Izvajalci programov športa

5. člen

Izvajalci programov športa v javnem interesu so:

– športna društva,

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti na področju športa in so splošno koristne in neprofitne.

Pogoji za pridobitev sredstev

6. člen

Pravico do sofinanciranja športnih programov v javnem interesu imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da izvajajo programe na območju in za občane Občine Mislinja,

– da imajo sedež v Občini Mislinja,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (razen zavodov na področju vzgoje in izobraževanja),

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,

– da imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu, razen če kandidirajo za sredstva za enkratne akcije,

– da so registrirani najmanj eno leto.

7. člen

Prednost pri sofinanciranju programov športa v javnem interesu imajo pod enakimi pogoji neprofitna športna društva, ki delujejo v javnem interesu in njihova združenja.

Postopek pridobitve sredstev

8. člen

Za izbor izvajalcev programov športa v javnem interesu, občina ali od nje pooblaščena institucija (izvajalec razpisa), vsako leto objavi javni razpis.

Javni razpis se objavi v zadnjem četrtletju za naslednje leto, v Uradnem listu RS in na oglasni deski Občine Mislinja.

9. člen

Vloga mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji določenimi v javnem razpisu.

Nepravočasno prispele vloge se ne upoštevajo, vlagatelja nepopolne vloge pa izvajalec razpisa pozove, da v roku 5 dni, dopolni vlogo.

10. člen

Izvajalec javnega razpisa opravi pregled prijav in v skladu z določili tega pravilnika pripravi predloge. Predlog izbora izvajalcev oceni Komisija za šport, potrdi pa Občinski svet občine Mislinja, oziroma za to pooblaščeni organ Občinskega sveta občine Mislinja.

11. člen

Izvajalec razpisa z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju programov, izbranih na podlagi javnega razpisa, v katerih se določi:

– vsebina in obseg programa,

– čas realizacije programa,

– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz lokalnega proračuna,

– druge medsebojne pravice in obveznosti,

– način nadzora nad izvajanjem programov in namensko porabo sredstev,

– določilo, da mora izvajalec nenamensko porabljena in neporabljena sredstva vrniti v proračun.

III. ŠPORTNI OBJEKTI

Športni objekti v lasti Občine Mislinja

12. člen

Prednost koriščenja športnih objektov v javni lasti, imajo izvajalci programov športa v javnem interesu v Občini Mislinja, v naslednjem vrstnem redu:

– šport otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

– vrhunski šport,

– interesna dejavnost otrok in mladine,

– kakovostni šport,

– rekreativni šport in šport invalidov.

Glede na zvrst športa imajo prednost koriščenja prostih terminov društva-klubi, katerih člani imajo status kategoriziranih športnikov.

13. člen

Upravljavci lahko dajejo v uporabo in najem objekte in površine namenjene športu, drugim pravnim in fizičnim osebam (najemnik) prvenstveno za izvajanje športnih in vzgojno- izobraževalnih dejavnosti, lahko pa tudi za izvajanje, kulturnih, humanitarnih, komercialnih in zabavnih dejavnosti.

V soglasju z Občino Mislinja upravljavci s pravili podrobneje določijo način in pogoje uporabe površin in objektov ter ukrepe, ki jih bodo uveljavili ob neupoštevanju pravil in v pogodbi opredeljenih obveznosti.

14. člen

Upravljavec v začetku koledarskega leta izračuna neprofitno ceno uporabe športnih površin (vadbeni prostor, spremljajoči prostor), za izvajanje programov športa.

Cena za komercialne in druge prireditve, je stvar dogovora med upravljavcem in najemnikom, vendar ne sme biti nižja od cene najema za namen športa.

Za oblikovano ceno mora upravljavec pridobiti soglasje Občine Mislinja.

15. člen

Sredstva pridobljena za uporabo športnih objektov in površin, je upravljavec dolžan porabiti namensko za vzdrževanje in izboljšanje stanja športnih objektov.

Športni objekti v lasti društev ali njihovih zvez

in zasebnikov

16. člen

Uporabnikom športnih objektov in površin občinskega pomena, v lasti društev ali njihovih zvez in zasebnikov, se sofinancira najemnina za izvedbo programov športa v javnem interesu v skladu z določili tega pravilnika.

Gradnja in posodabljanje športnih objektov

17. člen

S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje in posodobitve javnih športnih objektov.

18. člen

Sredstva za gradnjo ali posodobitev športnih objektov in opreme lahko pridobi tudi zasebnik ali društvo, če je objekt namenjen izvajanju programov športa v javnem interesu, ki ga v javnih objektih ni možno izvajati.

IV. SPREMLJANJE IN NADZOR NAMENSKE PORABE SREDSTEV IN IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA

19. člen

Porabniki javnih sredstev so dolžni sredstva, uporabiti namensko in racionalno, za izvedbo dogovorjenih programov.

Občina Mislinja ali od nje pooblaščena institucija spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa:

– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa,

– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,

– s poročili o poteku letnega programa in porabi sredstev,

– z zaključnim poročilom.

20. člen

V primeru nenamenske porabe sredstev, se prejemniku sofinanciranje prekine, že prejeta sredstva pa je dolžan vrniti.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

22. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik za vrednotenje športnih programov in objektov v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 30/97).

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

 

Št. 64000-0007/2003

Mislinja, dne 28. novembra 2003.

 

Župan

Občine Mislinja

 

Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.

    Vsebina in obseg programov športa v javnem interesu v Občini Mislinja
    1. Športna vzgoja otrok mladine in študentov
    1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
    – programi redne vadbe: sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 60 
ur programa na skupino 20 otrok,
    – Zlati sonček, Krpan in Ciciban planinec: sofinancira se gradivo, ki je del 
programa in ga dobi vsak otrok, dodatno gradivo za izvajalce, propagandna 
dejavnost, diplome medalje in priznanja,
    – Naučimo se plavati: sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 10 ur 
programa na skupino 10 otrok;
    1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
    – programi redne vadbe – interesna dejavnost: sofinancira se strokovni kader 
in najem objekta za 80 ur programa na skupino 20 otrok,
    – programi v počitnicah: sofinancira se strokovni kader,
    – Zlati sonček in Krpan: sofinancira se gradivo, ki je del programa in ga dobi 
vsak otrok, dodatno gradivo za izvajalce, propagandna dejavnost, diplome medalje 
in priznanja,
    – Naučimo se plavati: sofinancira se najem objekta za 20 ur programa na 
skupino 10 otrok;
    1.3. Športna vzgoja mladine
    – programi redne vadbe – interesna dejavnost: sofinancira se strokovni kader 
in najem objekta za 80 ur programa na skupino 20 otrok,
    – programi v počitnicah: sofinancira se strokovni kader;
    1.4. Šolska športna tekmovanja
    Sofinancira se izpeljava osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj, 
promocijsko gradivo in dejavnosti ter materialni stroški, za tekmovanja na 
občinskem in višjem nivoju:
    – diplome in medalje,
    – stroški izvedbe tekmovanja (sodniki, zdravniška služba, obdelava podatkov…),
    – prevoz za tekmovanja organizirana izven Občine Mislinja;
    1.5. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport
    Programi športa nadarjenih otrok in mladine so razdeljeni v več stopenj. Obseg 
in vsebina programa sta prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in mladih 
in športni zvrsti. Osnova za izračun je kot sledi:
    – vadba v izbrani športni panogi:
      – do 10 let starosti – sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 
240 ur programa na skupino 15 otrok, stroški meritev, spremljanja treniranosti in 
nezgodnega zavarovanja,
      – do 12 let starosti (mlajši dečki-deklice) – sofinancira se strokovni kader 
in najem objekta za 240 do 400 ur programa na skupino 15 otrok, stroški meritev, 
spremljanja treniranosti in nezgodnega zavarovanja,
      – do 15 let starosti (starejši dečki-deklice) – sofinancira se strokovni 
kader in najem objekta za 300 do 800 ur programa na skupino do 15 otrok, stroški 
meritev, spremljanja treniranosti in nezgodnega zavarovanja,
      – do 19 let starosti sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 400 
do 1100 ur programa na skupino 15 otrok;
    1.5.1. Pogoji za uvrstitev športnih panog v programe športa otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
    Izvajalec lahko kandidira za sredstva za programe športa za nadarjene otroke 
in mladino, če izpolnjuje naslednje pogoje:
    – da izvaja program za vse starostne skupine (piramida), oziroma ima urejeno 
vertikalno prehodnost napredovanja,
    – da ima urejeno evidenco članov, potrjeno s strani Nacionalne panožne zveze,
    – da v vseh starostnih skupinah za katere je organizirano, sodeluje v 
tekmovalnem sistemu panožne športne zveze,
    – da ima v individualnih športnih panogah kategorizirane posameznike po 
kategorizaciji OK-ZŠZ,
    – da v kolektivnih športnih panogah članska ekipa tekmuje najmanj na tretji 
stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze,
    – da v individualnih športnih panogah, ki imajo ekipna tekmovanja, članska 
ekipa tekmuje najmanj na drugi stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze.
    Ustreznost izvajalca in obseg programa določi izvajalec razpisa v sodelovanju 
s komisijo za šport.
    1.6. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
    – programi redne vadbe: sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 80 
ur programa na skupino, v kateri je največ 10 otrok.
    2. Športna rekreacija
    – programi redne vadbe: sofinancira se najem objekta za 80 ur programa na 
skupino 20 udeležencev, za socialno in zdravstveno ogrožene ter starejše od 65 
let, pa tudi strokovni kader,
    – rekreacijska liga: sofinancira se propagandni material in organizacija, 
sodniški stroški in najem objekta (pokriti) za izvedbo rekreativnih ligaških 
tekmovanj.
    3. Kakovostni šport
    V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, 
ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za 
vključitev v program vrhunskega športa, program športne rekreacije pa ne 
zadovoljuje njihovih potreb.
    – programi redne vadbe: sofinancira se strokovni kader in najem objekta na 
skupino 15 udeležencev. Osnova za izračun je 320 ur programa.
    Vrednost programa se korigira, glede na razvrstitev športov v razrede. 
Individualnim športom, ki so vključeni v ekipna tekmovanja, se prizna dodatek 
(tabela 2 in 3).
    3.1.1. Pogoji za uvrstitev športne panoge v program kakovostnega športa
    Izvajalec lahko kandidira za sredstva za programe kakovostnega športa, če 
izpolnjuje naslednje pogoje:
    – da izvajalec programa izvaja program za vse starostne skupine (piramida), 
oziroma ima urejeno vertikalno prehodnost napredovanja,
    – da ima urejeno evidenco članov, potrjeno s strani Nacionalne panožne zveze,
    – da v vseh starostnih skupinah za katere je organizirano, sodeluje v 
tekmovalnem sistemu panožne športne zveze,
    – da ima v individualnih športnih panogah kategorizirane posameznike državnega 
razreda po kategorizaciji OK-ZŠZ,
    – da v kolektivnih športnih panogah članska ekipa tekmuje najmanj na drugi 
stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze (I. ali II. liga),
    – da v individualnih športnih panogah, ki imajo ekipna tekmovanja, članska 
ekipa tekmuje na prvi stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze (I. 
liga).
    Ustreznost izvajalca in obseg programa določi izvajalec razpisa v sodelovanju 
s komisijo za šport.
    4. Vrhunski šport
    Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status 
mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda.
    – programi redne vadbe – ekipni in individualni športi: sofinancira se najem 
objekta za največ 1200 ur programa na ekipo, oziroma posameznika,
    – redna tekmovanja: sofinancira se strošek udeležbe v sistemu mednarodnega 
tekmovanja.
    4.1.1. Pogoji za uvrstitev športne panoge v program vrhunskega športa
    Izvajalec lahko kandidira za sredstva za programe vrhunskega športa, če 
izpolnjuje naslednje pogoje:
    – da izvajalec programa izvaja program za vse starostne skupine (piramida), 
oziroma ima urejeno vertikalno prehodnost napredovanja,
    – da ima urejeno evidenco članov, potrjeno s strani Nacionalne panožne zveze,
    – da v vseh starostnih skupinah za katere je organizirano, sodeluje v 
tekmovalnem sistemu panožne športne zveze,
    – da ima v individualnih športnih panogah kategorizirane posameznike 
perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda po kategorizaciji OK-ZŠZ,
    – da imajo v kolektivnih športnih panogah člani ekipe status kategoriziranega 
športnika perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
    5. Kategorizirani posamezniki
    Izvajalec programov športa je upravičen do sredstev za program na podlagi 
števila kategoriziranih športnikov.
    – kategorizirani posamezniki: iz sredstev namenjenih za kategorizirane 
posameznike po predvideni lestvici (tabela 4).
    6. Šport invalidov
    – programi redne vadbe: sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 80 
ur programa na skupino 10 udeležencev,
    – tekmovanja sofinancira se sodelovanje na tekmovanjih invalidov izven občine.
    7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
    Za sredstva lahko kandidirajo izvajalci programov športa v javnem interesu, ki 
izvajajo programe v opredeljene s tem pravilnikom. Izvajalec, ki kandidira za 
sredstva mora imeti s kandidatom sklenjeno pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje, 
da bo po končanem šolanju še najmanj dve leti deloval na področju za katerega se 
izobražuje, usposablja ali izpopolnjuje.
    – usposabljanje in izpopolnjevanje: sofinancira se do 2/3 dejanske kotizacije, 
za osnovne programe, ter do 1/2 kotizacije za licenčne seminarje in seminarje za 
sodnike,
    – za redni študij na Fakulteti za šport se sofinancira do 1/3 stroškov 
programov izven sedeža fakultete.
    Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec, ki je pridobil sredstva posreduje 
dokumentacijo o uspešno opravljenem usposabljanju – izpopolnjevanju in podpisano 
pogodbo s kandidatom.
    8. Razvojno raziskovalna dejavnost
    Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo projekti, katerih 
raziskave in prenos spoznanj v prakso, vplivajo na izboljšanje položaja športa v 
Občini Mislinja.
    9. Informatika na področju športa
    Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, 
športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so 
določeni z zakonom o športu.
    Iz sredstev lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave 
informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
    10. Založništvo na področju športa
    Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih občasnih 
publikacij vezanih na šport, kot npr. revije, zborniki, strokovna dela, literatura 
namenjena ozaveščanju in animaciji za aktivno vključevanje v športne dejavnosti 
idr.
    11. Športne prireditve
    Lokalna skupnost lahko sofinancira športne prireditve opredeljene v skladu s 
52. členom Zakona o športu ter prireditve, ki imajo namen pospeševanje motivacije 
za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in 
turizem na lokalni in širši ravni.
    Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo športne prireditve in 
tekmovanja ki:
    – so navedene v mednarodnem koledarju tekmovanj,
    – so odmevne v širšem prostoru,
    – na katerih nastopajo mednarodno uveljavljeni športniki,
    – niso sestavni del rednih tekmovalnih programov,
    – večajo motivacijo za šport in športno aktivnost,
    – imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem,
    – potekajo na območju Občine Mislinja,
    – nimajo tržnega pomena.
    Sofinancira se najem objekta oziroma športnih površin, propagandni material in 
drugi stroški. Udeležencem športno rekreativnih prireditev, ki so evidentirane v 
državnih oziroma meddržavnih koledarjih športnih prireditev, se lahko 
sofinancirajo potni stroški na prireditev, pod pogojem, da nastopajo v uradnem 
športnem dresu oziroma z vidno oznako Občine Mislinja.
    11.1. Mednarodna dejavnost
    Obsega sodelovanje s Slovenci v zamejstvu, sosednjimi ter drugimi državami ali 
posameznimi mesti izven Slovenije.
    Sofinancirajo se športne prireditve in tekmovanja pod pogojem da:
    – športniki nastopajo kot predstavniki občine.
    11.2. Priznanja v športu
    Opredeljuje “Pravilnik o podeljevanju priznanja »športnik leta« v Občini 
Mislinja«.
    12. Delovanje občinskih športnih zvez, zavodov za šport in zavodov povezanih s 
športom.
    Sofinancira se osnovni materialni stroški in dohodki zaposlenih v zvezi, ki 
združuje športna društva na občinski ravni.
    13. Merila za izračun vrednosti programov in korektivi
    13.1. Razvrstitev športnih panog v skupine
    V skupini A so individualne in kolektivne športne panoge, v katerih lahko 
posameznik osvoji naslov državnega prvaka.
    V skupini B so miselne športne igre (bridge, go, šah) in neolimpijski športi.
 
Tabela 1 Korektiv glede na vrsto športa
 
------------------------------------------------
Miselne igre in neolimpijski športi          0,5
------------------------------------------------
 
    13.1.1. Vrednotenje na podlagi razvrstitve športov v razrede
    Športe razvrstimo v 5 razredov, na podlagi kazalca razširjenosti.
    Kot kazalec razširjenosti športne panoge, se uporablja razvrstitev nacionalnih 
panožnih športnih zvez v razrede Ministrstva za šolstvo znanost in šport, ki je 
opredeljen s številom športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka, mednarodno 
razširjenostjo in uspešnostjo.
    Kot drug kazalec se uporablja predlog komisije za šport, ki v skladu s 
kriteriji, ki odražajo položaj športne panoge na lokalni ravni, športe razvrsti v 
pet (5) razredov.
    V kolikor komisija za šport ne posreduje predloga o razvrstitvi športov, se 
uporablja samo kazalec razširjenosti športa na državni ravni.
 
Tabela 2 Korektiv glede na kazalce razširjenosti
 
--------------------------------------------------------------------
Razred NPŠZ    Predlog   Skupaj    Razred         Korekcijski faktor
MŠZŠ          komisije
(št. točk)  (št. točk)     točk    panoge    skupina A     skupina B
--------------------------------------------------------------------
5                   10    14–15         1            2           1,5
4                    8    11–13         2         1,75          1,25
3                    6     8–10         3          1,5             1
2                    4      5–7         4         1,25          0,75
1                    2      0–4         5            1           0,5
--------------------------------------------------------------------
 
    Individualnim športnim panogam, ki hkrati tekmujejo v ekipnem tekmovalnem 
sistemu panožne zveze, se sredstva za prostor in strokovno delo povečajo za 
dodatek po tabeli 3, izračunan od izhodiščne vrednosti.
 
Tabela 3
 
--------------------------------------------------------------------
Razred panoge                   Individualni šport ekipna tekmovanja
                                                             dodatek
--------------------------------------------------------------------
1                                                                0,5
2                                                               0,25
3                                                               0,13
4                                                                  0
--------------------------------------------------------------------
 
    Korektivi tabele 2 in 3 se nanašajo na število ur programa in veljajo za 
programe kakovostnega in vrhunskega šport.
    13.1.2. Sofinanciranje na podlagi števila kategoriziranih športnikov
    V okviru sredstev za šport, je opredeljen del sredstev namenjen 
kategoriziranim športnikom. Sredstva pridobi klub – društvo, katerega član je 
kategorizirani posameznik in so namenjena izključno za izboljšanje pogojev 
treninga kategoriziranega posameznika.
 
Tabela 4 Delitev sredstev za kategorizirane posameznike
 
--------------------------------------------------------------------
Kategorizacija           Individualni šport         Kolektivni šport
--------------------------------------------------------------------
mladinski razred                         10                      1
državni razred                           10                      1
perspektivni razred                      15                      1,5
mednarodni razred                        25                      2,5
svetovni razred                          50                      5
--------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------
    Kategorizacija                   Miselni šport
--------------------------------------------------
    mednarodni razred                          1,5
    velemojstrski razred                       2,5
    supervelemojstrski razred                    5
--------------------------------------------------
 
    13.1.3. Vrednotenje uspešnosti
    V kolektivnih športih s športnimi igrami se dosežki klubov v igralnem sistemu 
na evropskem ali svetovnem nivoju, ovrednoti s številom točk iz tabele 5.
 
    Tabela 5 Vrednotenje uspešnosti v kolektivnih športih
 
---------------------------------------------------------
    Razred NPŠZ MŠZŠ
---------------------------------------------------------
    1.                 MED 8        MED 4         FINALE
    članska             5000         7500          10000
    mladinska           3500         6000           7500
    mlajša              2000         3500           5000
    2.
    članska             3500         6000           7500
    mladinska           2000         3500           6000
    mlajša              1000         2000           3000
    3.
    članska             2000         3500           6000
    mladinska           1000         2500           4000
    mlajša               500         1000           2000
---------------------------------------------------------
 
    V individualnih športih, ter za posameznike ekipnih športov, ki so člani 
državnih reprezentanc, se osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu, olimpijskih 
igrah evropskem prvenstvu ali olimpijskih dnevih mladih (EYOF) ovrednoti s 
številom točk na posameznika, iz naslednje preglednice: