New Page 2

 

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale na 4. redni seji, dne 28.03.2011, sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŽETALE

 

 

1. člen

 

 

V Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 83/07) se drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da glasi:

 

 

»Postopek javnega razpisa vodi 3-članska komisija, ki jo imenuje župan občine. Komisija opravi pregled prispelih vlog ter zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev po razpisu. Predlog razdelitve sredstev predloži županu. Komisija o svojem delu vodi zapisnik. Zapisnik se vodi o odpiranju vlog in o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog ter njihovem ocenjevanju. Na podlagi predloga občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper sklep se lahko vloži pritožba na župana v roku 8 dni od prejema sklepa.«.

 

 

Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki glasita:

 

 

»Z upravičenci se na podlagi pravnomočnih sklepov o dodelitvi sredstev v roku 8 dni sklene pogodba, s katero se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti.

 

 

Pogodba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

 

 

- navedbo pogodbenih strank,

 

 

- namen oz. predmet sofinanciranja,

 

 

- višino dodeljenih sredstev sofinanciranja,

 

 

- roke in način zagotavljanja sredstev s strani sofinancerja,

 

 

- navedbo dokazil in sestavine zahtevka za izplačilo dodeljenih sredstev,

 

 

- rok, do katerega morajo biti sredstva porabljena,

 

 

- določbo o obveznosti poročanja o izvedbi programov,

 

 

- nadzor nad izvajanjem pogodbe in namensko porabo sredstev,

 

 

- skrbnike pogodbe obeh pogodbenih strank,

 

 

- določbo o posledicah neizpolnitve predmeta pogodbe ali nepravočasne ali nenamenske porabe sredstev,

 

 

- določbo o obveščanju sofinancerja o spremembah, ki vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,

 

 

- določbo o obveznosti izvajalca glede posredovanja celotne dokumentacije, ki se nanaša na predmet sofinanciranja, na zahtevo sofinancerja,

 

 

- podpis in datum podpisa pogodbe,

 

 

- druge sestavine glede na predmet pogodbe.«.

 

 

2. člen

 

 

V prvi alineji prvega odstavka 11. člena se pred besedo »namene,« doda besedna zveza »pravno podlago in«.

 

 

V 12. alineji se pred vejico doda besedilo, ki glasi: »in rok, do katerega morajo biti sredstva porabljena«.

 

 

Pred zadnjo alinejo se doda nova 17. alineja, ki glasi: »- navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij o javnem razpisu,«.

 

 

Dosedanja 17. alineja postane 18. alineja.

 

 

3. člen

 

 

Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da glasi:

 

 

»Za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti upravičencev in nadzor nad namensko porabo sredstev je odgovoren skrbnik pogodbe s strani Občine Žetale.«

 

 

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:

 

 

»Občina lahko kadarkoli preverja namensko porabo sredstev.«.

 

 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

 

 

4. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka:  032-0004/2011-7

 

 

Žetale, 28.03.2011

 

 

Občina Žetale

 

 

Župan Anton BUTOLEN l.r