New Page 1

 

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 7. redni seji dne 30. 5. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o občinskih taksah v Občini Komen

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določa obveznost plačevanja občinske takse v Občini Komen (v nadaljevanju: občina), vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.

 

 

Prihodki od občinskih taks so lastni vir financiranja občine.

 

 

2. člen

 

 

V občini so predpisane občinske takse za uporabo naslednjih predmetov in storitve:

 

 

– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;

 

 

– oglaševanje na javnih mestih;

 

 

– parkiranje na javnih površinah;

 

 

– uporabo javnega prostora za kampiranje;

 

 

– druge oblike uporabe javne površine ali javnega mesta, če tako določa zakon.

 

 

Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali če je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.

 

 

3. člen

 

 

V prejšnjem členu uporabljena izraza »javna površina« in »javno mesto« imata naslednji pomen:

 

 

Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. Za javno površino se štejejo ceste, poti, pločniki, pešpoti, parkirišča, pokopališča, igrišča, parki, zelenice, rekreacijske površine in druge urejene in neurejene javne površine.

 

 

Javno mesto je vsako mesto v prostoru, ki je v javni rabi in na katerega je taksni predmet nameščen, tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven v javni prostor. Takšna mesta so ograje, zidovi, stavbe, fasade, strehe, mostovi, stebri in druge podobne konstrukcije in površine.

 

 

4. člen

 

 

Taksni zavezanci za plačilo občinske takse so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ali fizične osebe, ki uporabljajo taksne predmete in izvajajo storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).

 

 

Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.

 

 

5. člen

 

 

Takse se določajo v točkah. Število točk je za posamezne taksne predmete določeno v taksni tarifi, ki je, kot posebni del, sestavni del tega odloka.

 

 

Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.

 

 

6. člen

 

 

Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,052 EUR.

 

 

Vrednost točke za obračun občinskih taks sprejme s sklepom občinski svet do konca koledarskega leta za naslednje leto.

 

 

II. PRIGLASITEV, NASTANEK, ODMERA IN PRENEHANJE TAKSNE OBVEZNOSTI

 

 

7. člen

 

 

Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je taksni zavezanec odstranil taksni premet oziroma ga prenehal uporabljati ter obvestil občinsko upravo o prenehanju uporabe ali odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju izvajanja storitve.

 

 

Dejstvo, da taksnega predmeta zavezanec začasno ne uporablja, ne vpliva na taksno obveznost.

 

 

8. člen

 

 

Taksni zavezanci morajo namero pričetka uporabe taksnega predmeta predhodno prijaviti občinski upravi in pred postavitvijo taksnega predmeta ali pred izvajanjem storitve na javni površini pridobiti njeno soglasje ali dovoljenje za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih ali kakorkoli vplivajo na promet.

 

 

Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in vrsto taksnega predmeta (površina, število, ipd.).

 

 

9. člen

 

 

Taksni zavezanec je dolžan vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanja storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti občinski upravi v roku 15 dni od nastale spremembe.

 

 

Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je potrebno dovoljenje ali soglasje iz prejšnjega člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja občinske uprave.

 

 

10. člen

 

 

Taksnemu zavezancu se plačilo občinske takse odmeri z odločbo.

 

 

Občinske takse odmerja občinska uprava na podlagi prijav zavezancev, izdanih soglasij in dovoljenj iz 8. člena tega odloka ali v primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, na podlagi uradne ugotovitve pooblaščene osebe občinske uprave.

 

 

11. člen

 

 

Občinsko takso plačujejo taksni zavezanci za določeno časovno obdobje (leto, mesec ali dan) vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo.

 

 

V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno mesečno plačilo občinske takse, taksna obveznost pa ne nastane prvega dne v mesecu, se pri odmeri občinske takse upošteva število točk, sorazmerno številu dni, za katere je taksna obveznost nastala.

 

 

III. OPROSTITVE TAKSNE OBVEZNOSTI

 

 

12. člen

 

 

Občinske takse ne plačujejo državni ter občinski organi, javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, vsi v okviru opravljanja svoje dejavnosti.

 

 

13. člen

 

 

Za taksni predmet se ne šteje ena označba gospodarskega subjekta (družbe) ali poslovne enote, ki je po zakonu obvezen, pod pogojem, da po vsebini ustreza veljavnim zakonskim predpisom. Vsaka nadaljnja označba šteje kot reklamni napis.

 

 

14. člen

 

 

Glede na namen so plačila občinske takse oproščene:

 

 

– objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v času volilne kampanje;

 

 

– taksni predmeti, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti v občini;

 

 

– objave kulturnih, športnih in humanitarnih prireditev v organizaciji društev, s sedežem v občini;

 

 

– objave prireditev, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v občini;

 

 

– objave prireditev, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj turizma v občini;

 

 

– objave sponzorjev vseh navedenih prireditev na prireditvenem prostoru.

 

 

15. člen

 

 

Poleg oprostitev iz 11. člena tega odloka lahko župan, na predlog občinske uprave, s sklepom oprosti posamezne taksne zavezance plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v občini.

 

 

Na predlog občinske uprave lahko župan s sklepom oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila občinske takse iz prejšnjega odstavka, če gre za taksne predmete v zvezi:

 

 

– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo občino in so sofinancirane s strani občine, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;

 

 

– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev;

 

 

– s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj turizma v občini;

 

 

– s tradicionalnimi prireditvami, ki jih prirejajo društva v sodelovanju z vaško skupnostjo v kraju svojega sedeža;

 

 

– z obnovo zgodovinskih in kulturnih spomenikov na območju občine;

 

 

– z obnovo objektov v lasti občine, občinskih javnih podjetij in zavodov;

 

 

– aktivnostmi za revitalizacijo starega dela naselja Štanjel.

 

 

IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

 

 

16. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska uprava.

 

 

17. člen

 

 

Obveznost prijave, uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta ugotavlja pooblaščena oseba občinske uprave, ki preverja tudi resničnost podatkov na prijavah taksnih obveznosti in plačilo občinske takse.

 

 

V primeru ugotovitve, da taksna obveznost ni prijavljena ali da so v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali da občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko pooblaščena oseba občinske uprave odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini, za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.

 

 

18. člen

 

 

Če taksni zavezanec ne plača taksne obveznosti v predpisanem roku, se ta prisilno izterja. Prisilno izterjavo občinskih taks opravi organ, ki je pristojen za izterjavo davkov.

 

 

V. KAZENSKE DOLOČBE

 

 

19. člen

 

 

Z globo v znesku 800 EUR se za prekršek sankcionira pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:

 

 

1. če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku (8. člen),

 

 

2. če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (8. člen),

 

 

3. če postavi taksni predmet brez soglasja ali dovoljenja pristojnega občinskega organa oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem (8. člen),

 

 

4. če ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (9. člen).

 

 

Z globo v znesku 200 EUR se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe, posameznik ali fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

20. člen

 

 

Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 15/98 in 26/98 – popravek), so dolžni taksno obveznost po tem odloku prijaviti občinski upravi v roku 15 dni po uveljavitvi odloka. Taksna obveznost po tem odloku se v tem primeru odmeri od dne 1. 1. 2007 dalje oziroma od dne postavitve taksnega predmeta ali pričetka izvajanja taksnih storitev.

 

 

22. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 15/98 in 26/98 – popravek).

 

 

23. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

VII. POSEBNI DEL

 

 

 

 

 

                      TARIFE OBČINSKIH TAKS

 

 

                         TARIFA Št. 1

 

 

   Uporaba javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih

 

 

                          prireditev

 

 

Za uporabo javnih površin in drugih javnih mest za prirejanje

 

 

razstav in drugih zabavnih prireditev znaša občinska taksa za

 

 

vsak uporabljeni m2 dnevno:

 

 

1.1. za tlakovane, asfaltirane ali betonske         – 10 točk

 

 

površine

 

 

1.2. za ostale površine (makadamske,                 – 5 točk

 

 

travnate, zelenice)

 

 

                         TARIFA Št. 2

 

 

                 Oglaševanje na javnih mestih

 

 

Za reklamne napise, objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter

 

 

podobna sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so

 

 

postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,

 

 

znaša taksa:

 

 

2.1. za panoje, table, transparente,                – 60 točk

 

 

reklamne zastave in drugo podobno

 

 

oglaševanje, za vsak začeti m2, mesečno:

 

 

2.2. za panoje, table, transparente,                – 40 točk

 

 

reklamne zastave in drugo podobno

 

 

oglaševanje, za vsak začeti nadaljnji m2,

 

 

mesečno:

 

 

Za osvetljene oziroma kakorkoli svetlobno opremljene taksne

 

 

predmete se število točk iz taksne tarife 2.1. in 2.2. poveča

 

 

s faktorjem 2,5.

 

 

Pri dvostranskih ali večstranskih taksnih predmetih, razen

 

 

pri svetlobnih, se vsaka stran šteje kot en taksni predmet.

 

 

2.3. za plakate, letake in druga podobna            – 1 točka

 

 

obvestila ter oglaševanje, od m2 površine

 

 

na dan:

 

 

2.4. za stacionarne in mobilne ozvočevalne         – 400 točk

 

 

naprave, dnevno:

 

 

                         TARIFA Št. 3

 

 

                Parkiranje na javnih površinah

 

 

Za uporabo javnih površin za parkiranje ali

 

 

druge začasne namene znaša taksa dnevno za

 

 

vsak začeti m2:

 

 

3.1. tlakovane, asfaltirane, betonske in          – 1,0 točka

 

 

podobne utrjene površine

 

 

3.2. makadamske in ostale površine                – 0,5 točke

 

 

Opombe:

 

 

a) Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za

 

 

določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega

 

 

prostora (npr. parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba

 

 

javnega prostora za večje politične, zabavne ali gospodarsko-

 

 

pridobitne prireditve) in je dovoljena na podlagi ustreznega

 

 

občinskega akta.

 

 

b) Taksni predmet po tej tarifi je tudi uporaba parkirnega

 

 

prostora zaradi opravljanja dejavnosti, ne glede na to kje je

 

 

parkirni prostor.

 

 

                         TARIFA Št. 4

 

 

            Uporaba javnega prostora za kampiranje

 

 

Za uporabo javnega prostora za kampiranje se plača dnevno za

 

 

vsak začeti m2:

 

 

4.1. tlakovane, asfaltirane, betonske in            – 2 točki

 

 

podobne utrjene površine

 

 

4.2. zelene, makadamske in druge površine           – 1 točka

 

 

                         TARIFA Št. 5

 

 

             Druge oblike uporabe javne površine

 

 

Za druge oblike uporabe javne površine, kot je postavitev

 

 

gradbenih odrov, ureditev gradbišč, postavitev kioskov,

 

 

telefonskih govorilnic, stojnic, uporabo pločnikov ali trgov

 

 

v gospodarske, gostinske in trgovske namene:

 

 

5.1. za uporabo tlakovanih, asfaltiranih

 

 

ali posebej vzdrževanih površin za gradbene

 

 

namene, za ureditev gradbišč za potrebe

 

 

gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije,

 

 

dnevno:

 

 

5.1.1. – poslovnih in drugih objektov, od           – 3 točke

 

 

m2

 

 

5.1.2. – poslovno stanovanjskih objektov,           – 2 točki

 

 

od m2

 

 

5.1.3. – stanovanjskih objektov, od m2              – 1 točka

 

 

5.2. za uporabo javnih površin za

 

 

gostinstvo, trgovino in podobno od m2 –

 

 

dnevno:

 

 

5.2.1. za tlakovane, asfaltirane in                 – 15 točk

 

 

betonske površine, od m2 dnevno

 

 

5.2.2. za makadamske in ostale vzdrževane           – 10 točk

 

 

površine, od m2 dnevno

 

 

5.2.3. za uporabo površin za potujočo              – 300 točk

 

 

prodajo, mesečno

 

 

5.3. Za uporabo javne površine pred

 

 

poslovnimi prostori znaša taksa od vsakega

 

 

začetega m2:

 

 

5.3.1. – letno                                     – 500 točk

 

 

5.3.2. - mesečno                                    – 50 točk

 

 

Opomba:

 

 

Taksni predmet pod točko 5.3. vključuje uporabo pločnika in

 

 

druge javne površine pred poslovnim prostorom oziroma v

 

 

njegovi neposredni bližini, za neposredno opravljanje iste

 

 

dejavnosti, kot se opravlja v tem prostoru in vsako drugačno

 

 

omejitev javne uporabe take površine zaradi poslovnih

 

 

interesov (npr. zagrajevanje javne površine pred poslovnim

 

 

prostorom).

 

 

 

 

 

Šifra: 422-02/2007

 

 

Komen, dne 30. maja 2007

 

 

Župan

Občine Komen

Uroš Slamič l.r.