New Page 1

Štev.: 9000-0003/2014-4

Datum: 5.3.2015

 

 

Na podlagi 4. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 06/15)

 

 S K L I C U J E M

 

4.  redno sejo Občinskega sveta Občine Radenci, ki bo

 

v  torek, 24. marca 2015, ob 16.00 uri,

v sejni sobi IZVIR, v hotelu Radin.

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta (zapisnik)

3. Informacija o dejavnosti župana med sejama

4. Obravnava in sprejem dnevnega reda

5. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov

6. Poročilo OVK o izidu volitev z dne, 01.02.2015 (gradivo)

7. Potrditev mandata članoma OS (gradivo)

8. Predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2015, druga obravnava (gradivo)

9. Odlok o turistični taksi na območju občine Radenci, skrajšani postopek (gradivo)

10. Predlog sklepa o potrditvi Programa oskrbe s pitno vodo v občini Radenci za leto 2015 (gradivo)

11. Predlog sklepa o potrditvi Elaborata za leto 2015, izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radenci (gradivo)

12. Predlog sklepa o določitvi višine subvencije cene občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo (gradivo)

13. Predlog sklepa o potrditvi Programa oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (gradivo)

14. Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (gradivo)

15. Predlog sklepa o podelitvi brezplačne služnosti PGD Radenci-Boračeva na zemljišču s par. št. 36/25 k. o. Radenci (gradivo)

16. Predlog sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi stavbne pravice na parc. št. 160/5, k.o. Hrašenski-Rački Vrh (gradivo)

17. Predlog sklepa o seznanitvi s 4. in 5. Vmesnim poročilom Projekta 5 poštnih kočij (gradivo)

18. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra (gradivo)

19. Odgovori na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov (gradivo)

 

 

 

                                                                               Občina Radenci

Janez Rihtarič, župan