New Page 1

Na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), v povezavi z 39. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 29. 5. 2019 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

1. člen 

 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi nepremičnina katastrska občina 1536 TALČJI VRH parcela 2619/19.

 

2. člen 

 

Nepremičnina katastrska občina 1536 TALČJI VRH parcela 2619/19 pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-195/2019

Črnomelj, dne 29. maja 2019

 

Župan 

Občine Črnomelj 

Andrej Kavšek