New Page 2

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 59/99, 70/00, 100/00, 51/02) je Občinski svet občine Bloke na 23. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel

SPREMEMBA STATUTA

Občine Bloke

1. člen

V statutu Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) se spremeni 24. člen, ki glasi:

Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

– odbor za družbene dejavnosti,

– odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,

– odbor za komunalo, infrastrukturo, stanovanjske zadeve in urejanje prostora,

– statutarno komisija.

Odbori in komisije štejejo tri do pet članov. Delovno področje komisij in odborov se določi s poslovnikom občinskega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

2. člen

Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od konstituiranja novega občinskega sveta dalje.

 

Nova vas, dne 24. oktobra 2002.

Župan Občine Bloke

Jože Doles l. r.