New Page 2

Na podlagi 5. točke. 26. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Hoče-Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/2021), Pravilnika o zahtevah za grobove in označbe grobov v Občini Hoče-Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2021) in na osnovi 16. člena Statuta Občine Hoče - Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/18 in 27/2020) je občinski svet Občine Hoče–Slivnica na svoji 18. redni seji, dne 14.10.2021, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI VIŠINE GROBNINE ZA GROBOVE

NA POKOPALIŠČIH, KI SO V UPRAVLJANJU REŽIJSKEGA OBRATA

OBČINE HOČE–SLIVNICA

 

1. člen

Grobnina za najem groba na pokopališčih, ki so v upravljanju režijskega obrata znaša:

 

Letna grobnina za:

Cena v € brez DDV

Žarni grob

10,00

Enojni grob

19,99

Družinski dvojni grob

29,99

Družinski trojni grob

33,98

Grobnica

33,98

Žarna niša - zid

10,00

Žarna niša - steber

8,00

Zakup žarne niše - zid

1.600,00

Zakup žarne niše - steber

943,74

Zakup memorialne ploščice

203,92

 

V ceni ni zaračunan davek na dodano vrednost (22%).

 

Letna grobnina za žarne niše se ne obračuna v prvem letu najema žarne niše, saj se ob prevzemu nove žarne niše v najem poravna zakup. Zakup žarne niše se plača v enkratnem znesku in pokriva stroške postavitve žarnega zidu oz. stebra, nagrobne plošče in poličke.

 

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, cenik pa se prične uporabljati s 1.1.2022. Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine najemnine za najem prostora za grobove na pokopališčih, ki so v upravljanju režijskega obrata Občine Hoče–Slivnica (MUV št. 9/2013).

 

Številka: 03201-15/2021-011

Datum: 14.10.2021

 

 

Občina Hoče–Slivnica

 

dr. Marko Soršak, župan