New Page 2

 

Na podlagi določb Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 25. in 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1), 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil 7. poglavja Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 15. redni seji dne 23. 4. 2008 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa upravičence, način, postopke, pogoje, merila in kriterije sofinanciranja letnih programov na področju družbenih dejavnosti in turizma.

 

 

II. VSEBINSKE DOLOČBE

 

 

2. člen

 

 

Izvajalci sofinanciranih programov po tem pravilniku so:

 

 

– Izvajalci Letnega programa za kulturo – društva, zavodi, zasebni zavodi, ustanove, posamezniki kot izvajalci javnih kulturnih projektov in druge pravne osebe z neprofitno dejavnostjo na področju kulture.

 

 

– Izvajalci Letnega programa športa – društva, javni zavodi in druge organizacije (druge neprofitne organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa) na področju športa.

 

 

– Društva, združenja, javni zavodi in druge neprofitne organizacije na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti.

 

 

– Društva, združenja in ostale neprofitne organizacije (veteranske in druge stanovske organizacije).

 

 

– Društva, združenja in druge neprofitne organizacije na področju turizma.

 

 

3. člen

 

 

Proračunska sredstva za sofinanciranje letnih programov se zagotovijo v proračunu Občine Komen v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto. Proračunska sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa.

 

 

4. člen

 

 

Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo izvajalci, ki imajo sedež na območju Občine Komen oziroma so organizacijske enote območnih oziroma regijskih organizacij registrirane v Občini Komen in so registrirani člani prebivalci Občine Komen oziroma izvajalci, ki izvajajo programe na območju Občine Komen. Občina Komen v skladu z javnim razpisom sofinancira samo programe, ki se izvajajo na območju Občine Komen ali za Občino Komen.

 

 

5. člen

 

 

Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo tisti izvajalci, ki poleg pogojev iz 4. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje pogoje:

 

 

– so registrirani po veljavni zakonodaji najmanj leto dni,

 

 

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja,

 

 

– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti,

 

 

– občinski upravi Občine Komen vsaj enkrat letno dostavljajo podatke o članstvu, letne programe dela oziroma načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih rezultatih,

 

 

– za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Komen,

 

 

– za isti program/projekt ne kandidirajo na javni razpis po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Komen,

 

 

– imajo do Občine Komen poravnane vse obveznosti, kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu,

 

 

– izpolnjujejo ostale pogoje iz tega pravilnika.

 

 

III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

 

 

6. člen

 

 

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so nepridobitni letni programi z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju različnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena na najrazličnejših področjih družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen.

 

 

7. člen

 

 

Sredstva za sofinanciranje letnih programov se upravičencem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa ali javnega poziva, ki se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna za tekoče koledarsko leto in letnih programov kulture in športa. Besedilo javnega razpisa se objavi najmanj v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Komen oziroma na drug krajevno običajen način. Občina objavi en razpis za vsa področja hkrati.

 

 

Rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni.

 

 

8. člen

 

 

Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:

 

 

– navedbo naročnika,

 

 

– pravno podlago,

 

 

– predmet javnega razpisa,

 

 

– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa ali javnega poziva,

 

 

– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,

 

 

– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

 

 

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi ali projekti,

 

 

– merila in kriterije za izbor programov,

 

 

– informacije o razpisni dokumentaciji in o dosegljivosti te dokumentacije,

 

 

– rok za prijavo,

 

 

– vsebino in obvezne priloge prijav,

 

 

– določila glede dostave prijav,

 

 

– podatke o kontaktni osebi občinske uprave, ki je pristojna za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ali javnim pozivom,

 

 

– predvideni rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

 

 

Prijavitelji se na javni razpis ali javni poziv prijavijo izključno na obrazcih predpisane razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.

 

 

9. člen

 

 

(Strokovna komisija)

 

 

Župan s sklepom imenuje strokovne komisije za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis ali javni poziv prispelih prijav na posameznih področjih.

 

 

Tričlanske strokovne komisije sestavljajo javni uslužbenec, ki je pristojen za področje družbenih dejavnosti oziroma turizma, predstavnik Odbora za negospodarstvo, zdravstvo, kulturo, šolstvo in šport oziroma Odbora za kmetijstvo in turizem ter za medobčinske in mednarodne odnose, ter strokovnjak oziroma poznavalec razpisnega področja.

 

 

Naloge razpisne komisije so:

 

 

– odpiranje in pregled na javni razpis ali javni poziv prispelih prijav,

 

 

– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev prijav,

 

 

– ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili tega pravilnika,

 

 

– sestava zapisnika o delu komisije,

 

 

– priprava predloga razdelitve sredstev,

 

 

– posredovanje predloga o izboru in razdelitvi sredstev posameznim upravičencem županu.

 

 

Strokovna komisija lahko Občinskemu svetu Občine Komen predlaga tudi spremembe in dopolnitve meril za ocenjevanje in vrednotenje letnih programov.

 

 

Strokovna komisija se pri ocenjevanju in vrednotenju letnih programov lahko posluži tajnega zapisa ocen in sicer brez razprave o podelitvi posamezne ocene. Pri skupni oceni se upošteva matematično povprečje.

 

 

Strokovna komisija po konstituiranju sprejme poslovnik poslovanja.

 

 

10. člen

 

 

Prijavitelje formalno nepopolnih vlog občinska uprava v roku 8 dni od odpiranja prijav pozove k dopolnitvi. Če pozvani prijavitelji prijav ne dopolnijo v roku 8 dni od izdaje pisnega poziva k dopolnitvi, se prijave s sklepom zavrže. S sklepom se zavržejo tudi prepozne vloge, ki so prispele po preteku razpisnega roka ter prijave, ki so jih vložile neupravičene osebe.

 

 

11. člen

 

 

Višina sofinanciranja izbranih in ocenjenih letnih programov izvajalcev se opredeli v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej glede na skupno število točk, ki so jih dosegli vsi izvajalci, in višino proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajanja programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v razpisnem letu.

 

 

12. člen

 

 

O razdelitvi proračunskih sredstev po razpisu odloči župan. Občinska uprava v roku 8 dni po izdaji sklepa župana o razdelitvi sredstev vse izbrane predlagatelje obvesti o izboru in višini sofinanciranja programov ter jih pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

 

 

Predlagatelji, ki niso bili izbrani ali menijo, da njihovi programi niso bili ustrezno ocenjeni, lahko v roku 8 dni po prejemu obvestila o sofinanciranju, vložijo pri županu zahtevek za postopek ponovne presoje teh programov. Župan na podlagi pisne vloge prijavitelja pozove komisijo za dodatno obrazložitev; na podlagi dodatne obrazložitve komisije ima župan pravico spremeniti predlog komisije.

 

 

13. člen

 

 

(Pogodba o sofinanciranju)

 

 

Z vsakim izbranim izvajalcem sklene župan pisno pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi s sofinanciranjem izbranih programov v tekočem razpisnem letu.

 

 

Obvezne sestavine pogodbe so:

 

 

– navedba pogodbenih strank s podatki o nazivu, naslovu, davčni številki, številki transakcijskega računa in podatki o zakonitem zastopniku oziroma odgovorni osebi prijavitelja,

 

 

– navedba izbranih programov,

 

 

– višina dodeljenih sredstev za izbrane programe in način sofinanciranja,

 

 

– način nadzora nad porabo sredstev,

 

 

– določila o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe,

 

 

– določilo o sankcijah, če se ugotovi nenamenska poraba proračunskih sredstev oziroma niso izpolnjene pogodbene obveznosti,

 

 

– obveznost poročanja izvajalca občinski upravi,

 

 

– ostala določila o medsebojnih pravicah in obveznostih pogodbenih strank.

 

 

Izvajalci programov so dolžni izvajati sofinancirane programe in projekte ter dodeljena proračunska sredstva porabiti le za namene, kot so opredeljeni v pogodbi. O realizaciji programov in bistvenih odstopanjih so dolžni obveščati Občino Komen. Občinski organ, pristojen za družbene dejavnosti oziroma turizem ali organ pristojen za nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ima pravico, da kadarkoli med letom pregleda dokumentacijo izvajalca, iz katere lahko ugotavlja namensko porabo proračunskih sredstev. Občina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.

 

 

Če občina ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Izvajalci, ki kršijo določila tega člena, na naslednjem javnem razpisu občine ne more kandidirati.

 

 

IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV

 

 

14. člen

 

 

Izbrani programi se ocenjujejo na podlagi sprejetih meril in kriterijev tega pravilnika. Na podlagi meril in kriterijev se izbrani programi ovrednotijo s točkami. Vrednost točke se določi vsako leto posebej in je odvisna od števila točk, ki so jih dosegli vsi izbrani izvajalci in od višine razpisanih proračunskih sredstev.

 

 

15. člen

 

 

(Splošna merila)

 

 

Posamezni prijavitelji lahko prijavljajo programe oziroma projekte na vseh področjih, od tega morajo opredeliti 1 vodilni projekt. Prijavitelji, ki imajo sedež v Občini Komen, so upravičeni do 10% pribitka na točke, ki so jih dosegli pri vodilnemu projektu.

 

 

16. člen

 

 

(Merila za vrednotenje letnih programov na področju kulture)

 

 

Strokovna komisija se za vrednotenje programov in projektov na področju kulture poleg splošnih meril poslužuje še točkovnika za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture iz priloge 1.

 

 

17. člen

 

 

(Merila za vrednotenje letnih programov na področju športa)

 

 

Strokovna komisija se za vrednotenje programov in projektov na področju športa poleg splošnih meril poslužuje še meril, normativov in pogojev za izvajanje letnega programa športa v Občini Komen iz priloge 2.

 

 

18. člen

 

 

(Merila za vrednotenje letnih programov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti)

 

 

Strokovna komisija se za vrednotenje programov in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti poleg splošnih meril poslužuje še točkovnika za vrednotenje programov in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij iz priloge 3.

 

 

19. člen

 

 

(Merila za vrednotenje letnih programov na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij)

 

 

Strokovna komisija se za vrednotenje programov in projektov na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij poleg splošnih meril poslužuje še točkovnika za vrednotenje programov in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij iz priloge 3.

 

 

20. člen

 

 

(Merila za vrednotenje letnih programov na področju turizma)

 

 

Strokovna komisija se za vrednotenje programov in projektov s področja turizma poleg splošnih meril poslužuje še meril za vrednotenje programov in projektov na področju turizma iz priloge 4.

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

21. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

22. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen (Uradni list RS, št. 33/06), Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Komen (Uradni list RS, št. 102/01), Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Komen (Uradni list RS, št. 19/03), Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij (Uradni list RS, št. 33/06) in Sklep o merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v letu 2007 (Uradni list RS, št. 53/07).

 

 

 

 

 

Št. 007-03/2008-2

 

 

Komen, dne 23. aprila 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Komen

 

 

Uroš Slamič l.r.

 

 

 

 

 

   PRILOGA 1:

 

 

   TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV IZ

 

 

LETNEGA PLANA KULTURE:

 

 

 

 

 

 

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|                                              | ŠTEVILO TOČK  |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|KONCERTI, PREDSTAVE IN PRIREDITVE             |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Evidentiran nastop na javni prireditvi v      |       2       |

 

 

|občini                                        |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Evidentiran nastop na območni, medobmočni,    |      10       |

 

 

|regijski ali državni reviji/srečanju          |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Samostojni/celovečerni nastop (koncert,       |      20       |

 

 

|razstava, premiera, …)                        |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Sodelovanje v organizaciji                    |      10       |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|                                              |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|PROJEKTI, AKCIJE                              |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Povezanost z ljubiteljsko kulturno dediščino  |     do 10     |

 

 

|oObčine                                       |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Vsebina projekta in ciljne skupine            |     do 15     |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Inovativnost, izvirnost projekta              |     do 10     |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Kakovost projekta                             |     do 15     |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Izdaja publikacij in drugega promocijskega    |     do 5      |

 

 

|materiala                                     |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Promocijska prepoznavnost projekta za občino  |     do 15     |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|                                              |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|UDELEŽBA NA SREČANJIH IN FESTIVALIH           |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|(prizna se največ tri udeležbe)               |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|območno srečanje/festival                     |       5       |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|medobmočno srečanje/festival                  |       7       |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|državno, mednarodno srečanje/festival         |      10       |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|                                              |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH                        |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Območna, medobmočna, regijska raven 1. mesto  |      15       |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Mednarodna raven 3. mesto                     |      20       |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Mednarodna raven 2. mesto                     |      25       |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|Mednarodna raven 1. mesto                     |      30       |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|                                              |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|KULTURNI PROGRAMI – REDNE DEJAVNOSTI          |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|PEVSKI ZBORI                                  |29 točk/10 vaj |

 

 

|(prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono,|               |

 

 

|pogoj najmanj 5 javnih nastopov v sezoni)     |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|LJUDSKE PEVKE IN PEVCI                        |29 točk/10 vaj |

 

 

|(prizna se največ 25 vaj na skupino na sezono,|               |

 

 

|pogoj najmanj 5 javnih nastopov v sezoni)     |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|ZBIRANJE IN OHRANJANJE LJUDSKEGA BLAGA        |      10       |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|GLEDALIŠKA SKUPINA                            |15 točk/10 vaj |

 

 

|(prizna se največ 30 vaj na skupino na sezono,|               |

 

 

|pogoj najmanj 3 javni nastopi v letu)         |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|BALETNA SKUPINA                               |10 točk/10 vaj |

 

 

|(prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono,|               |

 

 

|pogoj najmanj 5 javnih nastopov v sezoni)     |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|INSTRUMENTALNA SKUPINA, GODBA NA PIHALA       |29 točk/10 vaj |

 

 

|(prizna se največ 50 vaj na skupino na sezono,|               |

 

 

|pogoj najmanj 5 javnih nastopov v sezoni)     |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

|FOLKLORNA, TAMBURAŠKA, PLESNA SKUPINA         |29 točk/10 vaj |

 

 

|(prizna se največ 45 vaj na skupino na sezono,|               |

 

 

|pogoj najmanj 5 javnih nastopov v sezoni)     |               |

 

 

+----------------------------------------------+---------------+

 

 

   PRILOGA 2:

 

 

   MERILA, NORMATIVI IN POGOJI ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA

 

 

ŠPORTA V OBČINI KOMEN

 

 

 

 

 

                            1. člen

 

 

   Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve

 

 

športnih panog oziroma programov v naslednje štiri skupine:

 

 

   – 1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, v

 

 

katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih

 

 

nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka,

 

 

   – 2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v

 

 

katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih

 

 

nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega

 

 

prvaka,

 

 

   – 3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih

 

 

programov,

 

 

   – 4. skupina: izvajalci miselnih iger.

 

 

 

 

 

                            2. člen

 

 

   V izbor in vrednotenje se uvrstijo samo programi, ki se

 

 

izvajajo na območju Občine Komen ali se izvajajo za občane

 

 

Občine Komen.

 

 

 

 

 

                            3. člen

 

 

 

 

 

   I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

 

 

   Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se

 

 

prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega programa.

 

 

   1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK (do 6. leta)

 

 

   1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

 

 

   Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji

 

 

programi:

 

 

   – Za izvajanje programa »Zlati sonček« v vzgojno varstvenih

 

 

zavodih se zagotovi propagandno gradivo (knjižice z nalepkami,

 

 

priročniki, diplome, medalje).

 

 

   – Za izvajanje akcije »Naučimo se plavati« se lahko

 

 

sofinancira strokovni kader in objekt v obsegu po 20 ur na

 

 

skupino največ 10 otrok.

 

 

   – Za izvajanje programa Ciciban planinec se sofinancira

 

 

strokovni kader za 5 pohodov in propagandno gradivo (knjižice,

 

 

priznanja).

 

 

   – Za izvajanje drugih programov, ki jih izvajajo športna

 

 

društva in drugi izvajalci, se zagotavlja objekt in sofinancira

 

 

strokovni kader za največ 60 ur na skupino od 8 do 20 otrok.

 

 

 

 

 

 

 

 

+-------------------+---------------+--------+-----------------+

 

 

|      Program      |   Velikost    |Število | Strokovni kader |

 

 

|                   |    skupine    |   ur   |    št. točk     |

 

 

+-------------------+---------------+--------+-----------------+

 

 

|Ciciban planinec   |    Max. 10    |   /    |10/skupina/pohod |

 

 

+-------------------+---------------+--------+-----------------+

 

 

|Naučimo se plavati | Min. 5, max.  |   20   |       30        |

 

 

|                   |      10       |        |                 |

 

 

+-------------------+---------------+--------+-----------------+

 

 

|Drugi 60-urni      | Min. 8, max.  |   60   |       60        |

 

 

|programi           |      20       |        |                 |

 

 

+-------------------+---------------+--------+-----------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (od 6. do 15. leta)

 

 

   2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

 

 

   Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji

 

 

programi:

 

 

   – Za izvajanje programov »Zlati sonček« in »Krpan« se

 

 

zagotovi propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, diplome,

 

 

medalje).

 

 

   – Za izvajanje akcije »Naučimo se plavati« se lahko

 

 

sofinancira strokovni kader za 20 ur na skupino največ 10 in

 

 

najmanj 5 otrok-neplavalcev. Ne sofinancira se učenja plavanja,

 

 

ki je del šolskega programa v okviru šole v naravi in je že

 

 

financiran iz javnih sredstev.

 

 

   – Za izvajanje programa učenja smučanja se sofinancira

 

 

strokovni kader 20 ur na skupino 10 otrok.

 

 

   – Za izvajanje drugih programov, ki jih izvajajo športna

 

 

društva in drugi izvajalci, se zagotavlja objekt in sofinancira

 

 

strokovni kader za največ 80 ur vadbe na skupino od 8 do 20

 

 

otrok.

 

 

   – Za izvajanje dejavnosti tabornikov in planincev se

 

 

sofinancira strokovni kader za največ 10 dnevnih aktivnosti na

 

 

skupino oziroma za največ 10 pohodov na skupino.

 

 

 

 

 

+-------------------+---------------+--------+-----------------+

 

 

|      Program      |   Velikost    |Število | Strokovni kader |

 

 

|                   |    skupine    |   ur   |    št. točk     |

 

 

+-------------------+---------------+--------+-----------------+

 

 

|Planinec           | Min. 8, max.  |   /    |10/skupina/pohod |

 

 

|                   |      12       |        |                 |

 

 

+-------------------+---------------+--------+-----------------+

 

 

|Naučimo se plavati | Min. 5, max.  |   20   |       30        |

 

 

|                   |      10       |        |                 |

 

 

+-------------------+---------------+--------+-----------------+

 

 

|Učenje smučanja    | Min. 7, max.  |   20   |       30        |

 

 

|                   |      10       |        |                 |

 

 

+-------------------+---------------+--------+-----------------+

 

 

|Drugi 60-urni      | Min. 8, max.  |   80   |       80        |

 

 

|programi           |      20       |        |                 |

 

 

+-------------------+---------------+--------+-----------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   Iz občinskega proračuna se lahko sofinancira tudi

 

 

organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih

 

 

tekmovanjih na občinskih, medobčinskih, področnih in državni

 

 

ravni.

 

 

   Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec v skladu z razpisnimi

 

 

pogoji posreduje dokumentacijo o opravljenem šolskem

 

 

tekmovanju.

 

 

   2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in

 

 

vrhunski šport

 

 

   V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih

 

 

udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni

 

 

zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3-krat tedensko, 9

 

 

mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih

 

 

organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.

 

 

   V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne

 

 

osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko

 

 

postali vrhunski športniki.

 

 

   Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske,

 

 

kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih

 

 

določi panožna Športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za

 

 

šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije –

 

 

Združenjem športnih zvez.

 

 

   Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem

 

 

objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve

 

 

in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.

 

 

   Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam, ki morajo

 

 

imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za sestavo

 

 

ekipe, zagotovi:

 

 

   – objekt,

 

 

   – strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele,

 

 

   – materialni stroški, kot je razvidno iz tabele.

 

 

 

 

 

+--------------------+--------------+---------+----------------+

 

 

|                    |  Število ur  |Strokovni|   Materialni   |

 

 

|                    |              | kader   |stroški št. točk|

 

 

|                    |              |št. točk |                |

 

 

+--------------------+--------------+---------+----------------+

 

 

|cicibani/cicibanke  |     160      |  160    |      120       |

 

 

+--------------------+--------------+---------+----------------+

 

 

|mlajš-i/e           |     240      |  240    |      140       |

 

 

|dečki/deklice       |              |         |                |

 

 

+--------------------+--------------+---------+----------------+

 

 

|starejš-i/e         |     320      |  320    |      180       |

 

 

|dečki /deklice      |              |         |                |

 

 

+--------------------+--------------+---------+----------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pri najemu objekta in strokovnemu kadru se upošteva

 

 

naslednja velikost skupin:

 

 

   – v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadečih,

 

 

   – v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.

 

 

   2.3. Športna vzgoja šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami

 

 

   Sofinancira se:

 

 

   – 80 urni programi, kot je razvidno iz tabele,

 

 

   – šolska tekmovanja na republiški ravni – materialni

 

 

stroški.

 

 

 

 

 

+--------------------+---------------+-------------------------+

 

 

|                    |  Število ur   |Strokovni kader št. točk |

 

 

+--------------------+---------------+-------------------------+

 

 

|80-urni program     |      80       |           80            |

 

 

+--------------------+---------------+-------------------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (od 15. do 20. leta)

 

 

   3.1. Interesna športna vzgoja mladine

 

 

   Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15.

 

 

do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne

 

 

do 80-urne programe za skupine z največ 20 mladimi. Iz

 

 

proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta

 

 

in strokovni kader.

 

 

 

 

 

+--------------------+---------------+-------------------------+

 

 

|                    |  Število ur   |Strokovni kader št. točk |

 

 

+--------------------+---------------+-------------------------+

 

 

|80-urni program     |      80       |           80            |

 

 

+--------------------+---------------+-------------------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in

 

 

vrhunski šport

 

 

   Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih

 

 

športnikov, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in

 

 

vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v

 

 

mednarodnem merilu.

 

 

   V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih

 

 

udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi,

 

 

ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 4-krat tedensko, 10 mesecev

 

 

v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira

 

 

panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.

 

 

   Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam, ki morajo

 

 

imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za sestavo

 

 

ekipe, zagotovi najem objekta, strokovni kader in materialne

 

 

stroške, kot je razvidno iz tabele, in bonus točke za

 

 

kategorizirane športnike – tekmovalce.

 

 

 

 

 

+------------------+----------+----------------+---------------+

 

 

|                  |Število ur| Strokovni kader|  Materialni   |

 

 

|                  |          |    št. točk    |  stroški št.  |

 

 

|                  |          |                |     točk      |

 

 

+------------------+----------+----------------+---------------+

 

 

|Kadeti            |   360    |       360      |      200      |

 

 

+------------------+----------+----------------+---------------+

 

 

|Mladinci/mladinke |   400    |       400      |      220      |

 

 

+------------------+----------+----------------+---------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bonus točke

 

 

+------------------+-------------------------------------------+

 

 

|Programi          | Bonus točke za kategorizirane športnike-  |

 

 

|                  |                tekmovalce                 |

 

 

|                  +--------------------+----------------------+

 

 

|                  |  Kakovostni šport  |    Vrhunski šport    |

 

 

+------------------+--------------------+----------------------+

 

 

|Individualni      |         20         |          40          |

 

 

|šport             |                    |                      |

 

 

+------------------+--------------------+----------------------+

 

 

|Kolektivni šport  |         10         |          20          |

 

 

+------------------+--------------------+----------------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

 

 

   Sofinancira se:

 

 

   – 80-urni programi, kot je razvidno iz tabele,

 

 

   – šolska tekmovanja na republiški ravni – materialni

 

 

stroški.

 

 

 

 

 

+-----------------+---------------------+----------------------+

 

 

|                 |      Število ur     | Strokovni kader št.  |

 

 

|                 |                     |         točk         |

 

 

+-----------------+---------------------+----------------------+

 

 

|80-urni program  |          80         |          80          |

 

 

+-----------------+---------------------+----------------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.4. Interesna športna dejavnost študentov

 

 

   Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem

 

 

objekta in strokovni kader za do 80-urne programe.

 

 

 

 

 

+-----------------+---------------------+----------------------+

 

 

|                 |      Število ur     | Strokovni kader št.  |

 

 

|                 |                     |         točk         |

 

 

+-----------------+---------------------+----------------------+

 

 

|80-urni program  |          80         |          80          |

 

 

+-----------------+---------------------+----------------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   Študentom – posameznikom se lahko sofinancira programe

 

 

športne dejavnosti le v okviru njihovega izobraževanja na

 

 

podlagi njihovih vlog s priloženim mnenjem Fakultete za šport

 

 

pod pogojem, da študent redno dela v športnem društvu ali klubu

 

 

Občine Komen in da redno opravlja študijske dejavnosti.

 

 

Sredstva se nakaže Fakulteti za šport.

 

 

 

 

 

   II. ŠPORTNA REKREACIJA

 

 

   Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem

 

 

objekta za do 80-urne programe na skupino. Za socialno ogrožene

 

 

ter starejše od 65 let se lahko sofinancira tudi 80 ur

 

 

strokovnega kadra.

 

 

 

 

 

+-----------------+---------------------+----------------------+

 

 

|                 |      Število ur     |  Strokovni kader št. |

 

 

|                 |                     |         točk         |

 

 

+-----------------+---------------------+----------------------+

 

 

|Vadbena skupina  |          80         |          80          |

 

 

|(starejši občani |                     |                      |

 

 

|od 65 let)       |                     |                      |

 

 

+-----------------+---------------------+----------------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sofinancirajo se tudi množične prireditve občinskega pomena

 

 

in organizirana rekreacijska tekmovanja na nivoju občine. Za ta

 

 

del rekreacijske dejavnosti se sofinancira stroški organizacije

 

 

v višini 50 točk za tekmovanje ali prireditev.

 

 

 

 

 

 

 

 

   III. ŠPORT INVALIDOV

 

 

   Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju

 

 

gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji,

 

 

razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno

 

 

ukvarjajo s športom.

 

 

   Programe vadbe se sofinancira preko Zavoda za šport ali

 

 

društev invalidov. Za izvajanje programov se sofinancira 80 ur

 

 

najemnine objekta na skupino in 80 ur strokovnega kadra na

 

 

skupino. V skupini mora biti najmanj 10 udeležencev.

 

 

 

 

 

+-----------------+---------------------+----------------------+

 

 

|                 |      Število ur     | Strokovni kader št.  |

 

 

|                 |                     |         točk         |

 

 

+-----------------+---------------------+----------------------+

 

 

|Vadbena skupina  |          80         |          80          |

 

 

+-----------------+---------------------+----------------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   IV. KAKOVOSTNI ŠPORT

 

 

   V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja

 

 

članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih

 

 

strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za

 

 

vključitev v programe vrhunskega športa in jih program

 

 

rekreacijskega športa ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik

 

 

razvoja športa v lokalni skupnosti. S svojimi tekmovanji v

 

 

okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih

 

 

tekmovanj do naslova državnih prvakov. Klubi, ki kandidirajo za

 

 

ta sredstva, morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske,

 

 

organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih

 

 

športnih aktivnosti.

 

 

   Upravičencem se iz občinskega proračuna lahko sofinancira

 

 

najem objekta za do 320 ur programa in prizna bonus točke za

 

 

kategorizirane športnike.

 

 

   Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi

 

 

točkovanja po tabeli. Bonus točke za vsakega kategoriziranega

 

 

športnika, ki ima status državnega razreda, se določijo v

 

 

višini 5 točk na mesec.

 

 

 

 

 

+-------------+---------+---------------+----------------------+

 

 

|             | Število |Materialni št. |    Bonus točke za    |

 

 

|             |    ur   |     točk      |    kategorizirane    |

 

 

|             |         |               |      športnike       |

 

 

+-------------+---------+---------------+----------------------+

 

 

|Člani/članice|   320   |      260      |  5 /športnik/mesec   |

 

 

+-------------+---------+---------------+----------------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   V. VRHUNSKI ŠPORT

 

 

   Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki

 

 

imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in

 

 

perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem programu

 

 

Olimpijskih iger.

 

 

   V te programe so vključeni perspektivni športniki in

 

 

športnice ter ostali športniki in športnice, ki tekmujejo v

 

 

članskih kategorijah. Upoštevajo se kategorizirani športniki po

 

 

kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez

 

 

Slovenije.

 

 

   Upravičencem se iz občinskega proračuna lahko sofinancira

 

 

najem objekta za do 320 ur tega programa in prizna bonus točke

 

 

za kategorizirane športnike.

 

 

   Za sofinanciranje programov vrhunskega športa prejme klub

 

 

ali društvo za vsakega člana, ki je kategoriziran športnik

 

 

svetovnega razreda 15 točk na mesec, za športnika mednarodnega

 

 

in perspektivnega razreda pa 10 točk na mesec.

 

 

 

 

 

   VI. RAZVRSTITEV INDIVIDUALNIH IN KOLEKTIVNIH ŠPORTNIH PANOG

 

 

V RAZREDE PO KRITERIJIH RAZŠIRJENOSTI IN KAKOVOSTI

 

 

   1 INDIVIDUALNE PANOGE:

 

 

   A Razširjenost:

 

 

   1. v program je vključenih več kot 30 registriranih

 

 

tekmovalcev v najmanj petih različnih starostnih kategorijah

 

 

   2. v program je vključenih najmanj 20 registriranih

 

 

tekmovalcev v najmanj treh različnih starostnih skupinah

 

 

   3. v program je vključenih najmanj 5 registriranih

 

 

tekmovalcev.

 

 

   B Kakovost:

 

 

   1. Najmanj 6 udeležencev programa je kategoriziranih

 

 

športnikov oziroma so na uradnem državnem prvenstvu dosegli

 

 

uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25

 

 

tekmovalcev, oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj

 

 

10.

 

 

   2. Najmanj 3 udeleženci programa so kategorizirani športniki

 

 

oziroma so na uradnem državnem prvenstvu dosegli uvrstitev do

 

 

10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25 tekmovalcev oziroma do

 

 

5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.

 

 

   3. Najmanj 1 udeleženec programa je kategoriziran športnik

 

 

oziroma je na uradnem državnem prvenstvu dosegel uvrstitev do

 

 

10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25 tekmovalcev oziroma do

 

 

5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.

 

 

   2 KOLEKTIVNE PANOGE:

 

 

   A Razširjenost:

 

 

   1. Program obsega vadbo in tekmovanje v najmanj petih

 

 

različnih starostnih kategorijah

 

 

   2. Program obsega vadbo in tekmovanje v najmanj treh

 

 

različnih starostnih kategorijah

 

 

   3. Program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno

 

 

skupino

 

 

   B Kakovost:

 

 

   1. Vadbena skupina nastopa v najvišji državni ligi, oziroma

 

 

je uvrščena v prvo tretjino vseh uvrščenih ekip, če je prva

 

 

liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni

 

 

ligaški.

 

 

   2. Vadbena skupina nastopa v drugi državni ligi, oziroma je

 

 

uvrščena v prvo polovico vseh uvrščenih ekip, če je prva liga

 

 

tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški

 

 

   3. Vadbena skupina nastopa v tretji državni ali izjemoma (če

 

 

gre za vadbeno skupino iz programa 1. stopnje razširjenosti)

 

 

regionalni ligi, oziroma je uvrščena v zadnjo tretjino vseh

 

 

uvrščenih če je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem

 

 

tekmovanja ni ligaški.

 

 

   Vadbene skupine, ki so prijavljene v kakovostnem in

 

 

vrhunskem športu, dobijo dodatno število točk, kot je razvidno

 

 

iz preglednice.

 

 

 

 

 

   PREGLEDNICA

 

 

+-------------------+------------+-------------+---------------+

 

 

|     Kriterij      |  Kakovost  |             |               |

 

 

+-------------------+------------+-------------+---------------+

 

 

|   Razširjenost    |     1      |      2      |       3       |

 

 

+-------------------+------------+-------------+---------------+

 

 

|         1         |  90 točk   |   80 točk   |    70 točk    |

 

 

+-------------------+------------+-------------+---------------+

 

 

|         2         |  60 točk   |   50 točk   |    40 točk    |

 

 

+-------------------+------------+-------------+---------------+

 

 

|         3         |  30 točk   |   20 točk   |    10 točk    |

 

 

+-------------------+------------+-------------+---------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ovrednoti se vsako prijavljeno skupino na podlagi

 

 

realizacije preteklega leta.

 

 

 

 

 

   VII. IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV TER

 

 

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

 

 

                            3. člen

 

 

 

 

 

   6.1 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za delo

 

 

v športu

 

 

   Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje,

 

 

usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

 

 

preko tistih nosilcev usposabljanje, ki jih določi strokovni

 

 

svet RS za šport. Posebej se podpira usposabljanje in

 

 

izpopolnjevanje strokovnih kadrov za pridobitve ustrezne

 

 

usposobljenosti in licence.

 

 

   Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira

 

 

kotizacija, lahko pa tudi stroški dnevnic, prevozov in

 

 

prenočitev za programe izobraževanje ter usposabljanja in

 

 

izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu. Višina sredstev

 

 

se določi na podlagi točkovanja v tabeli 6.

 

 

 

 

 

   Pogoji za sofinanciranje šolanja so naslednji:

 

 

   – da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,

 

 

   – da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta

 

 

pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje, da bo po končanem

 

 

šolanju še najmanj štiri leta deloval kot trener, vodnik pri

 

 

tem izvajalcu,

 

 

   – da šolanja za pridobitev ustreznih strokovnih nazivov ni

 

 

možno organizirati na območju občine Komen.

 

 

   Amaterskim trenerjem in vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj

 

 

navedene pogoje, se šolnina izobraževanja sofinancira v

 

 

razpoložljivi višini sredstev.

 

 

   Sofinanciranje se v skladu z razpisnimi pogoji izvrši, ko

 

 

izvajalec posreduje dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju

 

 

in podpisano pogodbo s kandidatom.

 

 

   6.2 Znanstveno in razvojno- raziskovalna dejavnost, analize

 

 

in svetovanja

 

 

   Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki

 

 

jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotavlja država.

 

 

   6.3 Založniška dejavnost

 

 

   V letnem programu športa se del sredstev določi za

 

 

založniško dejavnost.

 

 

   Občina lahko sofinancira nakupe in dejavnost izdajanja

 

 

strokovne športne literature in periodičnih in občasnih

 

 

športnih publikacij, pri čemer skupna vrednost ne presega 2%

 

 

zneska, ki je namenjen za izvajanje programov športa.

 

 

 

 

 

   VIII. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

 

 

   Društvo pridobiva proračunska sredstva za izvajanje rednih

 

 

vadbenih programov, drugih programov iz teh meril in prireditev

 

 

(športne prireditve, ki so navedene v Nacionalnem programu

 

 

športa, ter množične športno-rekreativne prireditve v

 

 

kolektivnih in posamičnih športih) na podlagi izpolnjevanja

 

 

razpisnih pogojev.

 

 

   Prireditve se sofinancirajo, če so izpolnjeni naslednji

 

 

pogoji:

 

 

   – da je prireditev primerna za vse starostne kategorije,

 

 

   – da prireditev poteka na dostopnem terenu,

 

 

   – da na njej sodeluje najmanj 40 udeležencev.

 

 

   Prijavljeni programi društev za izvedbo prireditev se

 

 

vrednotijo na podlagi točkovanja po tabelah o vrednotenju

 

 

množičnih športnih prireditev in bonus točkah. Društvo pridobi

 

 

posebne točke za člane društva s plačano članarino za tekoče

 

 

leto in za obseg programa dela društva.

 

 

   Vrednotenje množičnih športnih prireditev:

 

 

+------------+------+------+-----+-------+------+-------+------+

 

 

|Predvideno  |  Min |20–50 | 51– |  101– | 151– |  301– | Nad  |

 

 

|št.         |  20  |      | 100 |  150  |  300 |  500  | 500  |

 

 

|udeležencev |      |      |     |       |      |       |      |

 

 

+------------+------+------+-----+-------+------+-------+------+

 

 

|Občinska    |  10  |  20  |  30 |   40  |  50  |   60  |  70  |

 

 

|športna     |      |      |     |       |      |       |      |

 

 

|prireditev  |      |      |     |       |      |       |      |

 

 

+------------+------+------+-----+-------+------+-------+------+

 

 

|Medobčinska |  20  |  30  |  40 |   50  |  60  |   70  |  80  |

 

 

|športna     |      |      |     |       |      |       |      |

 

 

|prireditev  |      |      |     |       |      |       |      |

 

 

+------------+------+------+-----+-------+------+-------+------+

 

 

|Državna     |  30  |  50  |  50 |   80  |  90  |  100  | 120  |

 

 

|športna     |      |      |     |       |      |       |      |

 

 

|prireditev  |      |      |     |       |      |       |      |

 

 

+------------+------+------+-----+-------+------+-------+------+

 

 

|Mednarodna  |  40  |  60  |  60 |   90  |  100 |  120  | 140  |

 

 

|športna     |      |      |     |       |      |       |      |

 

 

|prireditev  |      |      |     |       |      |       |      |

 

 

+------------+------+------+-----+-------+------+-------+------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bonus točke za delovanje društev:

 

 

+--------+------------------------------------+--------------+

 

 

|        |    Bonus točke za obseg programa   |  Bonus točke |

 

 

+--------+------------+-----------+-----------+   za člane   |

 

 

|Društvo |    Zelo    |  Obsežen  |    Manj   |   s plačano  |

 

 

|        |   obsežen  |           |  obsežen  |   članarino  |

 

 

|        +------------+-----------+-----------+--------------+

 

 

|        |     30     |    20     |     10    |   1 točka/5  |

 

 

|        |            |           |           |    članov    |

 

 

+--------+------------+-----------+-----------+--------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   Športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem

 

 

interesu, imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobitvi

 

 

točk.

 

 

   IX. ŠPORTNI OBJEKTI

 

 

 

 

 

                            4. člen

 

 

   Sredstva za novogradnje in posodabljanje javnih športnih

 

 

objektov, ki so v lasti občine, se zagotavljajo do višine 100%

 

 

investicije na posebni postavki proračuna občine.

 

 

   Sredstva za nakup športne opreme ter novogradnje in

 

 

posodabljanje drugih javnih športnih objektov v občini se

 

 

zagotavljajo do višine 50% investicije na posebni postavki

 

 

proračuna občine.

 

 

   PRILOGA 3:

 

 

 

 

 

TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU

 

 

HUMANITARNIH, PREVENTIVNIH IN SOCIALNIH DEJAVNOSTI TER NA

 

 

PODROČJU VETERANSKIH IN DRUGIH STANOVSKIH ORGANIZACIJ:

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|                                        |    ŠTEVILO TOČK     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|I. VREDNOTENJE PROGRAMOV                |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|1. Pomen programa                       |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Program je pomemben za Občino Komen,    |     do 10 točk      |

 

 

|pripomore k večji prepoznavnosti Občine |                     |

 

 

|Komen v širšem prostoru in omogoča      |                     |

 

 

|udeležbo širše javnosti                 |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|2. Vsebina programa                     |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Program ima jasno opredeljene cilje in  |     do 10 točk      |

 

 

|ciljne skupine, metode dela in obravnava|                     |

 

 

|tematiko s področja Občine Komen        |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|3. Članstvo                             |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Izvedba programa omogoča udeležbo in    |      do 5 točk      |

 

 

|sodelovanje članov, prostovoljcev in    |                     |

 

 

|strokovnega kadra                       |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Število članov s stalnim prebivališčem v|     do 20 točk      |

 

 

|Občini Komen: – Do 10 članov (0,5 točke |                     |

 

 

|za vsakega člana) – Od 11 do 30 članov  |                     |

 

 

|(dodeli se 10 točk) – Nad 30 članov     |                     |

 

 

|(dodeli se 20 točk)                     |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|4. Finančna konstrukcija programa       |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Izvajalec ima zagotovljenih do 40%      |       5 točk        |

 

 

|lastnih (neproračunskih) sredstev za    |                     |

 

 

|izvedbo programa                        |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Izvajalec ima zagotovljenih nad 40% do  |       10 točk       |

 

 

|70% lastnih (neproračunskih) sredstev za|                     |

 

 

|izvedbo programa                        |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Izvajalec ima zagotovljenih nad 70%     |       15 točk       |

 

 

|lastnih (neproračunskih) sredstev za    |                     |

 

 

|izvedbo programa                        |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|                                        |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|II. PRIREDITVE                          |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Organizacija prireditve v Občini Komen  |     do 30 točk      |

 

 

|(10 točk za vsako samostojno            |                     |

 

 

|organizirano in izvedeno prireditev –   |                     |

 

 

|odobrijo se največ 3 prireditve)        |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Soorganizacija prireditve oziroma       |     do 15 točk      |

 

 

|udeležba z lastnim programom na         |                     |

 

 

|prireditvi v Občini Komen (5 točk za    |                     |

 

 

|vsako soorganizacijo oziroma udeležbo – |                     |

 

 

|odobrijo se največ 3)                   |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

 

 

 

   PRILOGA 4:

 

 

 

 

 

MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA

 

 

 

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|                                        |        TOČKE        |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|TURISTIČNE PRIREDITVE                   |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

| Pomen prireditve                       |     od 1 do 20      |

 

 

|(prireditev za člane društva, občane,   |                     |

 

 

|prireditev medobčinskega pomena,        |                     |

 

 

|prireditev nacionalnega ali mednarodnega|                     |

 

 

|pomena)                                 |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|sodelovanje z drugimi društvi in        |     od 0 do 10      |

 

 

|organizacijami v občini in izven občine |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|prireditev s področja kulturne in       |   10 (od 0 do 10)   |

 

 

|naravne dediščine                       |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|tradicionalnost prireditve              |     od 0 do 10      |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|vsebinska ustreznost prireditve         |     od 1 do 15      |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|turistično promocijska vrednost         |     od 1 do 15      |

 

 

|prireditve                              |                     |

 

 

|(pomen prireditve za turistično         |                     |

 

 

|prepoznavnost občine)                   |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|organizacijska zahtevnost prireditve    |     od 1 do 15      |

 

 

|(število angažiranih članov društva,    |                     |

 

 

|število nastopajočih, število           |                     |

 

 

|obiskovalcev, tehnične zahteve          |                     |

 

 

|prireditve)                             |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Inovativen pristop                      |     od 0 do 10      |

 

 

|(novost v ponudbi prireditev v širšem   |                     |

 

 

|prostoru, izpostavljanje malo           |                     |

 

 

|promoviranih posebnosti naše občine,    |                     |

 

 

|nove vsebine v okviru dosedanje prakse  |                     |

 

 

|pri organiziranju turističnih prireditev|                     |

 

 

|v občini)                               |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|                                        |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|IZDAJA TURISTIČNIH PUBLIKACIJ           |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|publikacija namenjena turistom          |         30          |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|predvidena naklada publikacije nad 1000 |         10          |

 

 

|kosov                                   |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|prevodi v tuje jezike                   |     od 0 do 30      |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|strokovne reference vseh snovalcev      |     od 0 do 20      |

 

 

|publikacije                             |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|sodelovanje z drugimi društvi in        |     od 0 do 10      |

 

 

|organizacijami v občini                 |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|pokrivanje deleža ozemlja občine        |     od 0 do 20      |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|promocija kulturne dediščine in naravnih|      od 0 do15      |

 

 

|vrednot                                 |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|promocija turistične ponudbe            |     od 0 do 10      |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|                                        |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|PROMOCIJSKA AKTIVNOST                   |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Izvedba predstavitve v Sloveniji ali v  |     od 1 do 15      |

 

 

|tujini                                  |                     |

 

 

|(samostojen nastop na sejmu, samostojna |                     |

 

 

|predstavitev v okviru prireditev drugih |                     |

 

 

|organizatorjev)                         |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Organizacijska zahtevnost predstavitve  |     od 1 do 15      |

 

 

|(število sodelujočih članov društva,    |                     |

 

 

|finančna zahtevnost, priprava           |                     |

 

 

|samostojnega animacijskega programa na  |                     |

 

 

|sejmu, nastop na predstavitvenem odru   |                     |

 

 

|izven zakupljenega sejemskega prostora  |                     |

 

 

|(stojnice), večdnevna predstavitev)     |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Pokrivanje večjega področja občine in   |     od 1 do 10      |

 

 

|promocija več aktivnosti znotraj        |                     |

 

 

|področja turizma                        |                     |

 

 

|(sodelovanje z ostalimi društvi in      |                     |

 

 

|turističnimi ponudniki v občini –       |                     |

 

 

|ponudniki prenočišč, gostinskih         |                     |

 

 

|storitev, vinarstva …)                  |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|                                        |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST                 |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Izobraževanje s področja turizma na     |     od 1 do 10      |

 

 

|člane društva                           |                     |

 

 

|področja: turistično vodenje, turistična|                     |

 

 

|promocija, organizacija prireditev,     |                     |

 

 

|kulturna dediščina in naravne vrednote  |                     |

 

 

|Občine Komen                            |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Sodelovanje z ostalimi društvi v občini,|     od 1 do 10      |

 

 

|pokrivanje večjega deleža občine        |                     |

 

 

|(izobraževanje tudi na člane ostalih    |                     |

 

 

|društev, skupna organizacija            |                     |

 

 

|izobraževanja)                          |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Organizacijska zahtevnost izobraževanja |     od 1 do 10      |

 

 

|(dolžina izobraževanja, število         |                     |

 

 

|predavateljev)                          |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Strokovna usposobljenost izvajalca      |     od 1 do 10      |

 

 

|(izvajalcev) izobraževanja              |                     |

 

 

|(strokovna usposobljenost in izkušnje   |                     |

 

 

|predavateljev)                          |                     |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

   TURISTIČNE PRIREDITVE

 

 

   Iz podpodročja TURISTIČNE PRIREDITVE se sofinancira:

 

 

   – prireditve, ki so pretežno turističnega značaja, so

 

 

namenjene najširši javnosti in se izvajajo v občini Komen;

 

 

   – prireditve, ki imajo turistično promocijsko vrednost;

 

 

   – tradicionalne prireditve;

 

 

   – prireditve, ki imajo inovativen pristop (novost v ponudbi

 

 

prireditev v širšem prostoru, izpostavljanje malo promoviranih

 

 

posebnosti naše občine, nove vsebine v okviru dosedanje prakse

 

 

pri organiziranju turističnih prireditev v občini);

 

 

   – prireditve s področja kulturne in naravne dediščine.

 

 

   Iz podpodročja TURISTIČNE PRIREDITVE se ne sofinancira:

 

 

   – športnih prireditev (prireditve, ki so tekmovalnega

 

 

značaja in se uvrščajo v različne lige, pokale ipd.);

 

 

   – aktivnosti s področja urejanja okolja;

 

 

   – seminarjev, delavnic, taborov.

 

 

   IZDAJA TURISTIČNIH PUBLIKACIJ

 

 

   Iz podpodročja IZDAJA TURISTIČNIH PUBLIKACIJ se sofinancira:

 

 

   – turistične zgibanke, letake, karte in podobno gradivo, ki

 

 

vsebujejo slikovno in tekstovno predstavitev turističnih

 

 

znamenitosti občine Komen (kulturna dediščina, naravne

 

 

vrednote)

 

 

   – turistične zgibanke, letake, karte in podobno gradivo, ki

 

 

je namenjeno turistom,

 

 

   – tiskovine iz prve alineje, ki vsebujejo promocijo

 

 

pridobitne dejavnosti v okviru turistične ponudbe občine (npr.

 

 

iz področja gostinstva, prenočišč, vinarstva ipd.), vendar te

 

 

objave ne predstavljajo osrednje vsebine tiskovine.

 

 

   Iz podpodročja IZDAJA TURISTIČNIH PUBLIKACIJ se ne

 

 

sofinancira:

 

 

   – priprava in tisk razglednic

 

 

   – priprava in tisk letakov za promocijo turističnih

 

 

prireditev,

 

 

   – priprava in tisk gradiva, ki v celoti promovira pridobitno

 

 

dejavnost.

 

 

   PROMOCIJSKA AKTIVNOST

 

 

   Iz podpodročja PROMOCIJSKA AKTIVNOST se sofinancira:

 

 

   – predstavitve turističnih znamenitosti in turistične

 

 

ponudbe na sejmih in v okviru drugih javnih prireditev

 

 

(različne turistične prireditve, predstavitve na drugih javnih

 

 

prostorih, predstavitve v trgovskih centrih ipd.) izven Občine

 

 

Komen.

 

 

   Iz podpodročja PROMOCIJSKA AKTIVNOST se ne sofinancira:

 

 

   – predstavitve turističnih znamenitosti in turistične

 

 

ponudbe na sejmih in v okviru drugih javnih prireditev v občini

 

 

Komen;

 

 

   – predstavitve turističnih znamenitosti in turistične

 

 

ponudbe na prireditvah, ki so zaprtega tipa;

 

 

   – obiskov sejmov in drugih javnih prireditev, na katerih se

 

 

prijavitelj ne predstavlja samostojno (nima lastnega prostora

 

 

na prireditvi, predstavitvi, sejmu, predstavitvi).

 

 

   IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

 

 

   Iz podpodročja IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST se sofinancira:

 

 

   – izobraževanje iz področja turizma za člane enega ali več

 

 

društev v občini (iz področij: turistično vodenje, turistična

 

 

promocija, organizacija prireditev, kulturna dediščina in

 

 

naravne vrednote), ki se izvaja v Občini Komen;

 

 

   – izobraževanja, ki so neposredno povezana z dejavnostjo

 

 

prijavitelja na področju turizma (utemeljitev)

 

 

   – predavanja, delavnice, seminarje.

 

 

   Iz podpodročja IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST se ne sofinancira:

 

 

   – izletov in ekskurzij;

 

 

   – udeležbe na strokovnih seminarjih, delavnicah, predavanjih

 

 

iz področja turizma, ki jih organizira drug organizator;

 

 

   – izobraževalne dejavnosti, ki niso neposredno povezane s

 

 

turistično dejavnostjo prijavitelja (jezikovni tečaji,

 

 

potopisna predavanja, kuharski tečaji, tečaji ročnih spretnosti

 

 

– razen, če niso te neposredno povezane s promocijo kulturne

 

 

dediščine, ipd.).

 

 

   DODATNA DOLOČILA

 

 

   PRAG ZA SOFINANCIRANJE

 

 

   Prijavljeni projekti, ki pri ocenjevanju iz posameznih

 

 

podpodročij ne dosežejo najmanj ene tretjine vseh možnih točk

 

 

iz posameznega podpodročja, se izločijo iz nadaljnjega postopka

 

 

in niso upravičeni do razdelitve sredstev.

 

 

   SODELOVANJE PRI OBČINSKIH PRIREDITVAH

 

 

   Vsakemu prijavitelj, ki prejme sredstva iz proračuna, mora

 

 

sodelovati vsaj na eni prireditvi, ki jo organizira Občina

 

 

Komen (občinski praznik).