New Page 2

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 16. seji dne 31. 5. 2021 sprejel

 

S K L E P 

o lokacijski preveritvi na parc. št. *91, 746/6-del, 746/10-del, 746/11-del in 909/2-del, vse v k.o. 922-Poljane v Občini Rečica ob Savinji – ID 2253 

 

1. člen 

 

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki se nanaša na del zemljišča parc. št. *91, 746/6-del, 746/10-del, 746/11-del in 909/2-del, vse v k.o. 922-Poljane v Občini Rečica ob Savinji.

 

2. člen 

 

Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča posamične poselitve PNRP z oznako »A« za 597,88 m², katere izvorna velikost je 3.739,80 m², kar predstavlja dopustnih 16 % od izvorne velikosti, ter manj od dopustnih 600 m². Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.

 

3. člen 

 

Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2253.

 

4. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu.

 

 

Št. 007-0001/2021-6

Rečica ob Savinji, dne 23. junija 2021

 

Županja 

Občine Rečica ob Savinji 

Ana Rebernik