New Page 2

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Komen je Občinski svet Občine Komen na 11. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel

 

O D L O K

o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen

 

1.

V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen (Uradni list RS, 46/01), se peti odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:

»Direktor občinske uprave mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma prvo bolonjsko stopnjo in mora izpolnjevati z zakonskimi predpisi določene pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave.«

 

2.

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

Št. 007-3/2016-3

Komen, dne 25. maja 2016

 

Župan

Občine Komen

Marko Bandelli l.r.