Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), prvega odstavka 5. člena in zadnjega odstavka 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) ter 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) sta Občinska sveta občine Grosuplje na 42. seji, dne 8. 7. 1998 in Občine Dobrepolje na 47. seji dne 23. 9. 1998 sprejela
 
O D L O K
 
 
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje
 
 
1. člen
 
V 10. členu odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje (Uradni list RS, št. 13/97) se na koncu drugega odstavka črta besedilo “in v soglasju z ustanoviteljema.“, za besedo “zakonom“ postavi vejico in doda besedilo: “s tem da zavod predhodno pokrije morebitni primanjkljaj iz prvega odstavka tega člena.“
 
2. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 501-1/96
Grosuplje, dne 8. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

Št. 501-1/96
Dobrepolje, dne 23. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik dipl. inž. l. r.