New Page 2

Štev.: 032-1/2017-17

Datum: 16.03.2017

 

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014)

 

Sklicujem

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Dornava

 

v ČETRTEK, 23.03.2017 ob 18. uri

v prostorih sejne sobe Občine Dornava, Dornava 135/a, Dornava

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje (zapisnik)

2. Predstavitev delovanja ZRS Bistra Ptuj

3. Zaključni račun Proračuna Občine Dornava za leto 2016 (gradivo)

4. Rebalans Proračuna Občine Dornava za leto 2017 (gradivo)

5. Predstavitev prenove ogrevanja Osnovne šole Dornava — javno zasebno partnerstvo

6. Potrditev cene letnega vzdrževanja — grobnine (gradivo)

7. Informacija o prenovi in dograditvi Osnovne šole Dornava za potrebe vrtca

8. Tekoče zadeve (gradivo 1, 2)

9. Pobude, predlogi in vprašanja

10. Razno

 

Prosim za Vašo zanesljivo in točno udeležbo na seji občinskega sveta.

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič, župan