New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl. US in 40/12-ZUJF) in 34. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014) je župan Občine Dornava sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU PODŽUPANA OBČINE DORNAVA

 

I.

Za podžupana Občine Dornava se imenuje Janeza Horvata, stanujočega Dornava 38, 2252 Dornava, roj. 17.12.1961 in Srečka Kondriča, stanujočega Dornava 5, roj. 03.10.1966.

 

II.

Podžupana opravljata svojo funkcijo nepoklicno.

 

III.

Podžupana pomagata županu pri njegovem delu ter opravljata posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ju župan pooblasti. Podžupana nadomeščata župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravljata podžupana tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge za katere ju župan pooblasti.

 

IV.

Podžupana nastopita funkcijo s 01.02.2015.

 

V.

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Štev.: 032-00009/2015

Dornava; 29.01.2015

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič, župan