New Page 2

Ob-2982/16

 

Občina Krško na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13 in 307/15) in 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) objavlja

 

javni razpis

za razširitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne medicine v Občini Krško

 

I. Koncedent: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa: razširitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne medicine v Občini Krško, in sicer širitev dejav­nosti splošne ambulante v obsegu do 0,75 dodatnega tima oziroma do obsega dejavnosti splošne ambulante, določene s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeno med ZZZS in koncesionarjem.

III. Čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas deset let z možnostjo podalj­šanja.

IV. Izdelava ponudbe: ponudnik mora ponudbo iz­delati v slovenskem jeziku v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.

V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na javni razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki so pravočasno vložili prijavo na razpis za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev, ki ga je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nada­ljevanju: ZZZS) objavil v dnevnem časopisu Dnevnik v petek, dne 24. 6. 2016 in kot koncesionarji opravljajo javno zdravstveno službo na področju splošne medicine v Občini Krško.

Ponudnik mora za opravljanje dejavnosti, ki je pred­met javnega razpisa, izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa veljavni Zakon o zdravstveni dejav­nosti in parafirati vzorec koncesijske pogodbe.

VI. Merila za ocenjevanje ponudb: v postopku bo iz­bran eden ali več ponudnikov, ki bodo na podlagi razpisa ZZZS sklenili pogodbo za opravljanje programov zdra­vstvenih storitev na področju splošne medicine z ZZZS.

VII. Rok za predložitev ponudb in način predložitve

Ponudbe je potrebno oddati v sprejemni pisarni Ob­čine Krško ali poslati v zaprti kuverti na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 26. 9. 2016, do 12. ure.

Na kuverti mora biti vidna oznaka: »Ne odpiraj – po­nudba za javni razpis – splošna medicina«. Na kuverti mora biti označen tudi naziv in naslov ponudnika.

VIII. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo 28. 9. 2016, v prostorih Občine Krško.

IX. Obravnava ponudb

Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Kr­ško, bo ocenjevala le pravočasne, pravilno označene in popolne ponudbe. Prepozne in nepravilno označe­ne ponudbe bodo zavržene. V kolikor ponudba ne bo vsebovala vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju po­gojev, določenih v 3. točki razpisne dokumentacije, bo ponudnik pozvan, da v roku 5 dni dopolni ponudbo. Če ponudnik ponudbe v roku ne bo ustrezno dopolnil, glede na zakonsko predpisane pogoje, bo ponudba zavržena.

Pravočasne, pravilno označene in popolne ponud­be bo razpisna komisija presojala glede izpolnjevanja vseh pogojev.

Razpisna komisija bo ponudnike, ki izpolnjujejo po­goje pozvala, da dostavijo veljavno pogodbo za opravlja­nje programov zdravstvenih storitev na področju splošne medicine sklenjeno z ZZZS.

Nato bo razpisna komisija pristojni občinski upravni organ obvestila o izbranem ponudniku ali ponudnikih. V postopku pristojni občinski upravni organ v skladu z zakonom za izbranega ponudnika ali ponudnike pri­dobi mnenje Zdravniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V primeru prido­bljenih pozitivnih mnenj pristojni občinski upravni organ zaprosi za pridobitev soglasja za podelitev koncesije Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Po prido­bljenih soglasjih in mnenjih pristojni občinski upravni organ izbranemu ponudniku ali ponudnikom z upravno odločbo razširi koncesijo in ga pozove na podpis kon­cesijske pogodbe.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobe­nega ponudnika.

X. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu javnega raz­pisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30 dneh po izteku roka za oddajo ponudb.

XI. Kraj in čas, kjer lahko ponudniki dvignejo raz­pisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dose­gljiva v sprejemni pisarni Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško ali na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si Ponudniki lahko zahtevajo informacije in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo po tel. (07/498-12-03) ali elektronski pošti (klavdija.zibert@krsko.si) do vključno 23. 9. 2016, do 12. ure.

 

Občina Krško