New Page 2

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Cerklje na Gorenjskem (Objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje, št. 7, z dne 23. 12. 2016 ter v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 2/2017 z dne 20. 01. 2017) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik  Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/2016), je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 2. redni seji dne 19. 12. 2018 sprejel naslednji

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

NA OBMOČJU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2019

 

1. člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem  za leto 2019 znaša:

·   za zazidano stavbno zemljišče  0,01022 m2/letno

·   za nezazidano stavbno zemljišče 0,00511 m2/letno

 

2. člen

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi se v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. januarja 2019.

 

Številka: 007-07/2016-03

Datum: 19. 12. 2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj l. r., župan