New Page 1

 

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00 – sklep US) in 104. člena poslovnika Občinskega sveta občine Prevalje (Uradni list RS, št. 44/99) je občinski svet na 21. redni seji dne 4. 6. 2001 sprejel

 

 

S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E      P O S L O V N I K A

 

 

Občinskega sveta občine Prevalje

 

 

1. člen

 

 

V poslovniku Občinskega sveta občine Prevalje (Uradni list RS, št. 44/99) se 42. člen na novo glasi:

 

 

“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.

 

 

Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih članov izrekla “ZA“ njen sprejem.“

 

 

2. člen

 

 

V 45. členu poslovnika se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

 

 

“Opredeljeni so tisti člani občinskega sveta, ki glasujejo “ZA“ oziroma “PROTI“ predlagani odločitvi.“

 

 

3. člen

 

 

Tretji odstavek 72. člena se na novo glasi:

 

 

“Odlok je v prvi obravnavi sprejet, če je zanj glasovala večina opredeljenih članov občinskega sveta.“

 

 

4. člen

 

 

Prvi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

“Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če zanje na seji glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta.“

 

 

5. člen

 

 

Tretji odstavek 91. člena se na novo glasi:

 

 

“Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina opredeljenih članov občinskega sveta.“

 

 

6. člen

 

 

Tretji odstavek 95. člena se na novo glasi:

 

 

“Kandidat je imenovan za podžupana, če je zanj glasovala večina opredeljenih članov občinskega sveta.“

 

 

7. člen

 

 

Doda se nov 106. člen, ki se glasi:

 

 

“Z dnem, ko začne veljati poslovnik Občinskega sveta občine Prevalje preneha veljati na območju Občine Prevalje poslovnik o delu sveta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 54/95, 51/97).“

 

 

Dosedanji 106. člen postane 107. člen.

 

 

8. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 032-04–1/99

 

 

Prevalje, dne 4. junija 2001.

 

 

Župan

    Občine Prevalje

    dr. Matic Tasič l. r.