New Page 2

 

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 5. redni seji dne 11. 10. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2006

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2006.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun proračuna izkazuje:

 

 

+--------------------------------------------------------------+

 

 

|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                              |

 

 

+----------------------------------------+---------------------+

 

 

|Skup. podsku.                           | Zaključni račun 2006|

 

 

|Konto, podkon. Naziv konta              |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|I.      |Skupaj prihodki                |        1.074.677.691|

 

 

|        |(70+71+72+73+74)               |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |Tekoči prihodki (70+71)        |          503.920.689|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|70      |Davčni prihodki                |          352.771.868|

 

 

|        |(700+701+702+703+704+705+706)  |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |700 Davek na dohodek in dobiček|          268.734.252|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |703 Davek na premoženje        |           38.136.790|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |704 Domači davki na blago in   |           45.900.826|

 

 

|        |storitve                       |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|71      |Nedavčni prihodki              |          151.148.821|

 

 

|        |(710+711+712+713+714)          |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |710 Udeležba na dobičku in     |          144.523.776|

 

 

|        |dohodki od premoženja          |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |711 Takse in pristojbine       |              911.122|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |712 Denarne kazni              |              172.080|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|72      |Kapitalski prihodki            |            6.950.588|

 

 

|        |(720+721+722)                  |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |720 Prihodki od prodaje stavb  |            1.945.229|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |722 Prihodki od zemljišč       |            5.005.359|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|73      |Prejete donacije (730+731)     |            1.976.200|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|74      |Transferni prihodki            |          561.830.214|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|II.     |Skupaj odhodki (40+41+42+43)   |        1.011.207.231|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|40      |Tekoči odhodki                 |          205.606.277|

 

 

|        |(400+401+402+403+404+409)      |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |400 Plače in drugi izdatki     |           56.191.036|

 

 

|        |zaposlenim                     |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |401 Prispevki delodajalcev za  |            7.889.195|

 

 

|        |socialno varnost               |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |402 Izdatki za blago in        |          137.554.772|

 

 

|        |storitve                       |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |403 Plačila domačih obresti    |            3.736.758|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |409 Rezerve                    |              234.516|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|41      |Tekoči transferi               |          294.892.317|

 

 

|        |(410+411+412+413+414)          |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |410 Subvencije                 |            3.066.375|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |411 Transferi posameznikom in  |           87.495.944|

 

 

|        |gospodinjstvom                 |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |412 Transferi neprofitnim      |           40.297.479|

 

 

|        |organizacijam in ustanovam     |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |413 Drugi tekoči domači        |          164.032.519|

 

 

|        |transferi                      |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|42      |Investicijski odhodki (420)    |          461.567.091|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |420 Nakup in gradnja osnovnih  |          461.567.091|

 

 

|        |sredstev                       |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|43      |Investicijski transferi (430)  |           46.894.406|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |430 Investicijski transferi    |           46.894.406|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|III.    |Proračunski presežek-          |           63.470.460|

 

 

|        |primanjkljaj (I.-II.)          |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |                               |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |              686.334|

 

 

|        |IN NALOŽB                      |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|IV.     |Prejeta vračila danih pos. in  |              686.334|

 

 

|        |prodaje kap.d. (750+751+752)   |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|V.      |Dana posojila in poveč.        |           18.711.115|

 

 

|        |kapital. deležev (440+441+442) |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |Spremembe kapitalskih deležev  |                    0|

 

 

|        |(IV.-V.)                       |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |Skupni presežek (primanjkljaj) |           45.445.679|

 

 

|        |(I.+IV.) – (II.+V.)            |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|        |                               |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|C.      |RAČUN FINANCIRANJA             |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|VII.    |Zadolževanje (500)             |                    0|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|VIII.   |Odplačilo dolga (551)          |                    0|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|IX.     |Povečanje (zmanjšanje) sredstev|              389.994|

 

 

|        |na računih (I.+IV.+VIII.)-     |                     |

 

 

|        |(II.+V.+IX.)                   |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|X.      |Neto zadolževanje (VII.-VIII.) |          –45.055.685|

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|XI.     |Stanje sredstev na računu konec|            6.051.530|

 

 

|        |preteklega leta                |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

|XII.    |Stanje sredstev na računu konec|            3.291.206|

 

 

|        |leta                           |                     |

 

 

+--------+-------------------------------+---------------------+

 

 

3. člen

 

 

Vsi presežki prihodkov nad odhodki se prenesejo v proračun za leto 2007.

 

 

4. člen

 

 

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, odhodki po ekonomski klasifikaciji in poseben del proračuna – prihodki in odhodki ter razvojni programi (dvoletni program investicij), načrt delovnim mest in nabava osnovnih sredstev uprave so sestavni del odloka.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

 

Št. 450-1/07

 

 

Kobarid, dne 11. oktobra 2007

 

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.