New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 5. izredni seji dne 17. 12. 2008 sprejel

 

P R A V I L N I K
o financiranju in sofinanciranju programov in projektov društev iz proračuna Občine Turnišče

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

S tem pravilnikom se določijo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe in projekte društev, ki jih iz občinskega proračuna financira ali sofinancira Občina Turnišče.

 

2. člen

 

Izvajalci projektov in programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so registrirana društva (upokojenska, mladinska, kulturna in druga društva …) v občini Turnišče. Po tem pravilniku se ne financirajo gasilska društva in društva, ki spadajo v področje športa.

 

3. člen

 

Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– udeležba društev na krajevnih, občinskih, območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih prireditvah ali aktivnostih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za delo na tem področju,
– prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa,
– drugi programi in projekti društev, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini Turnišče,
– nagrada ob jubilejih društev,
– tekoča dejavnost društev.

 

4. člen

 

Komisija za potrditev izbora programov in predloga delitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in projektov, občinska uprava in predlagatelji programov oziroma projektov, se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del pravilnika.

 

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

 

5. člen

 

Izvajalci programov na področju društev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Turnišče,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oziroma, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na svojem področju,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo,
– da imajo sprejet letni delovni načrt za tekoče proračunsko leto, ki ga skupaj s potrjenim finančnim načrtom posredujejo občinski upravi,
– da dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.

 

III. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV

 

6. člen

 

Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem (drugim društvom) poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog in za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe in projekte drugih društev,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov in projektov drugih društev (v nadaljnjem besedilu: javni razpis),
– zbiranje predlogov programov in projektov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov programov in projektov,
– obravnava in potrditev predlogov programov in projektov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o projektih in programih ter ocena skladnosti s pogodbami izvajalcev.

 

7. člen

 

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave župan s sklepom. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanju občinskega proračuna.

 

8. člen

 

Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– merila za dodelitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov programov in projektov,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.

 

9. člen

 

Odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog oziroma predlogov programov in projektov društev s predlogom izbora programov in projektov ter določitev predloga višine financiranja oziroma sofinanciranja teh programov in projektov opravi komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Predlog razdelitve sredstev potrdi Občinski svet Občine Turnišče.

 

10. člen

 

Sredstva se delijo po sledečih kriterijih, ki se točkujejo po točkovniku, ki je podan v prilogi. Skupno število točk, ki jih pridobi društvo po posameznih kriterijih je seštevek vseh točk. Skupno število točk ugotovi oziroma določi pristojna komisija določena z 9. členom.

 

11. člen

 

Finančna sredstva se med posamezna društva razdelijo v odstotkih po naslednjem izračunu:

     Y

X = --- x 100 %

     Z

Kjer je:
X … odstotek finančnih sredstev namenjenih posameznemu društvu
Y … število skupno doseženih točk na podlagi izračuna iz Meril za sofinanciranje dejavnosti na področju društev v Občini Turnišče za posamezno društvo
Z … skupni seštevek doseženih točk vseh društev.

 

12. člen

 

Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetja sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna. Izbrani predlagatelj postane izvajalec po sprejemu proračuna in obojestranskem podpisu pogodbe. Župan vsako leto posebej sklene z izvajalci drugih programov in projektov pogodbe o sofinanciranju. Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku petnajstih dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje. V pogodbi se opredeli roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev. Izvajalci programov in projektov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava. Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva po mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi. Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu občine.

 

13. člen

 

Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, vendar le v primeru, da ugotovi posebno pomembnost programa oziroma projekta in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi projekti, če pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto, ki pripomore k kvaliteti življenja občanov. Za te namene se v občinskem proračunu nameni del proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost drugih društev.

 

IV. PREHODNE DOLOČBE

 

14. člen

 

Javni razpis se po tem pravilniku objavi v Uradnih objavah Občine Turnišče, na spletnih straneh občine in na oglasni deski občine.

 

V. KONČNI DOLOČBI

 

15. člen

 

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku kot sam pravilnik.

 

16. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 116/12-2008

Turnišče, dne 18. decembra 2008

 

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

 

Vsebine in merila za sofinanciranje dejavnosti na področju društev v Občini Turnišče