New Page 2

 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 16. redni seji, dne 16. 3. 2005 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2004

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hajdina za leto 2004.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun proračuna Občine Hajdina zajema:

 

 

+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV                                         |           |
|    |IN ODHODKOV                                               |           |
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|I.  |Prihodki                                                  |433.168.885|
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|II. |Odhodki                                                   |469.546.552|
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|III.|Proračunski presežek (primanjkljaj)                       |-36.377.667|
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                        |           |
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|IV. |Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih      |    572.260|
|    |deležev                                                   |           |
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev            |          –|
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|VI. |Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih      |    572.260|
|    |deležev                                                   |           |
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA                                        |           |
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|VII.|Zadolževanje občine                                       |          –|
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|VIII|Odplačila posojil                                         |          –|
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|IX. |Neto zadolževanje                                         |          –|
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|X.  |Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.+-II.-   | 35.805.407|
|    |V.-VIII.)                                                 |           |
+----+----------------------------------------------------------+-----------+
|XI. |Sredstva na računih (31. 12. 2004)                        |          –|
+----+----------------------------------------------------------+-----------+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hajdina za leto 2004 je sestavni del tega odloka.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Št. 403-03/2004

 

 

Hajdina, dne 16. marec 2005.

 

 

Župan

Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.