Na podlagi 3. in 4.člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ur.list št.32/93) in 24. člena Statuta občine RAČE - FRAM (MUV št 11/95) je občinski svet občine RAČE - FRAM na 15.seji dne 7.6.1996 sprejel
 
O D L O K
 
 
o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini
 
 
I.SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1.člen
 
Ta odlok določa način in oblike izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju : javne službe) na območju občine RAČE - FRAM Kot javne službe se opravljajo dejavnosti , ki so z Zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in dejavnosti , ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
 
2.člen
 
Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve ,
 
 
katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb , kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
 
 
Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zagotavljanju javnih potreb.
 
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
 
3. člen
 
Občina z odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oz. podrobneje določi elemente iz 7.člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.list RS št. 32/93)
 
III. JAVNE SLUŽBE
 
4.člen
 
Javne službe so obvezne in izbirne.
 
 
Obvezne javne službe so določene z zakonom in tem odlokom. Izbirne javne službe so določene s tem odlokom.
 
5.člen
 
 
Obvezne javne službe so:
1. Oskrba s pitno vodo
 
 
2. Odvodnjavanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
 
 
3. Ravnanje s komunalnimi odpadki
 
 
4. Odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
 
 
5. Javna snaga in čiščenje javnih površin
 
 
6. Urejanje lokalnih cest , javnih poti , površin za pešce in zelenih površin
 
 
7. Pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav , dimnih vodov iz zračnikov zaradi varstva zraka
 
 
8. Upravljanje s pokopališči , urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve
 
Izbirne javne službe so:
 
1. Urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih
 
 
2. Plakatiranje
 
 
3. Oskrba s toplotno energijo iz toplotnih sistemov
 
 
4.Upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov in drugih javnih objektov in naprav
 
 
5. Oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi
 
 
6. Urejanje in vzdrževanje javnih kopališč
 
 
7. Deratizacija in dezinfekcija
 
 
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti , ki jih določi občina z odlokom.
 
6.člen
 
Obvezne javne službe iz 4.člena tega odloka samostojno , neposredno in obvezno zagotavlja občina.
 
7.člen
 
Javne dobrine so pod enakimi z zakonom ali odlokom občine določenimi pogoji dostopne vsakomur.
 
8.člen
 
Uporaba javnih dobrin , ki se zagotavlja z obveznimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis ne določa drugače.
 
 
Uporaba javnih dobrin , ki se zagotavljajo z izbirnimi javnimi službami , ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.
 
9.člen
 
Občina zagotavlja javne službe v naslednjih organizacijskih oblikah:
 
 
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v javnem komunalnem podjetju ali zavodu
 
 
- ostale obvezne in izbirne javne službe pa praviloma z dajanjem koncesij , vlaganjem javnega kapitala v osebe zasebnega prava ali z ustanovitvijo režijskega obrata.
 
10.člen
 
Režijski obrat se ustanovi , kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja ali zavoda, ker bi bilo to neekonomično in neracionalno zaradi manjšega obsega dela javne službe pa tudi ni pogojev za dodelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna.
 
 
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinskega urada.
 
 
V režijskem obratu se bodo izvajale zlasti naslednje javne službe :
 
 
- oskrba s pitno vodo ,
 
 
- odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda in
 
 
- upravljanje s pokopališči, urejanje, ter vzdrževanje pokopališč.
 
 
Navedene javne službe lahko občina poveri tudi krajevni skupnosti.
 
11.člen
 
Javno podjetje ali zavod se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom , ki ureja javne službe.
 
 
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja ali zavoda in njenim izvajanjem , z uporabo objektov in naprav , potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem ali zavodom se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja ali zavoda.
 
12.člen
 
Za izvajanje javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti , ki so predmet koncesije.
 
13.člen
 
Izvajalca dejavnosti za izvajanje koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti določi izvajalca koncesije občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom , ki ureja javne službe.
 
 
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene župan pogodbo o koncesiji.
 
14.člen
 
Občina si lahko zagotovi opravljanje dejavnosti javne službe tudi z vlaganjem javnega kapitala v osebe zasebnega prava.
 
V. STROKOVNO TEHNIČNE , ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
 
 
15.člen
 
Strokovno tehnične , organizacijske in razvojne naloge na področju javnih služb v občini opravlja občinski urad.
 
 
V občinskem uradu se lahko organizira tudi občinska redarska služba , ki opravlja vse naloge določene z občinskimi odloki s področja komunalnega nadzora.Občina si lahko izvajanje komunalnega nadzora zagotovi z ustanovitvijo skupne redarske službe z drugimi občinami ali , da za izvajanje komunalnega nadzora pooblasti ustrezno službo v Mestni občini Maribor.
 
16.člen
 
Občinski urad opravlja s področja javnih služb zlasti naslednje naloge:
 
 
1. strokovne naloge na področju razvoja javnih služb
 
 
2. Strokovne , tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav , potrebnih za izvajanje javnih služb , če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata avnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo naloge niso prenešene na režijski obrat, javni gospodarski zavod , javno podjetje oz. koncesionarja.
 
 
3. Naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb in osebami , na katere so prenešene posamezne naloge iz tega člena , v zadevah izvajanja teh nalog
 
 
4. Naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za potrebe javnih služb
 
 
5. Strokovne , tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne službe
 
 
6. Strokovne , tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih služb
 
 
7. Določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor , če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave , če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb
 
 
8. Dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave , namenjene za izvajanje javnih služb , če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb.
 
 
9. Administrativna opravila za odbor uporabnikov
 
 
10. Pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks , prispevkov in nadomestil
 
 
11. Druge naloge , določene z zakonom , predpisom občine in programi dela
 
 
12. Strokovne naloge s področja stanovanjske dejavnosti in stavbnih zemljišč
 
 
Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema , se lahko poveri izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena organizaciji (pravni ali fizični osebi), ki je za opravljanje takšnih nalog registrirana.
 
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
 
 
17.člen
 
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin imenuje občinski svet 7- članski svet uporabnikov javnih dobrin
 
18.člen
 
Svet uporabnikov javnih dobrin opravlja zlasti naslednje aktivnosti:
 
 
- usklajuje interese prebivalcev občine in predlaga skupne naloge občinskemu svetu in županu
 
 
- zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občinskega sveta
 
 
- zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev storitev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave
 
 
- opravlja druge naloge določene z zakonom in aktom občine s področja javnih služb
 
VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
 
 
19.člen
 
Financiranje javnih služb se zagotavlja s ceno javnih dobrin , iz proračunskih sredstev in drugih virov.
 
 
Za uporabo javnih dobrin , ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive,plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve , ki je lahko tudi v obliki tarife , takse , nadomestila ali povračila.
 
 
Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku , ki ga določa zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
 
 
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
 
 
Cene se lahko subvencionirajo.Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene , se določita tudi višina in vir subvencij.
 
 
Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
 
20.člen
 
Občina lahko za financiranje javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi , ki urejajo financiranje javne porabe in nalog občine.
 
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
21.člen
 
Do sprejetja odlokov iz 3.člena tega odloka se za urejanje zadev , ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov izdanih na podlagi 41.člena zakona o komunalnih dejavnostih (Ur.list SRS št. 8/82) veljavnih za območje občine Maribor.
 
22.člen
 
Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove predpise v skladu s tem odlokom najkasneje do 31.12.1996.
 
 
Z odloki o izvajanju posameznih javnih služb se določi prenehanje veljavnosti odlokov , ki sedaj urejajo posamezna področja.
 
23.člen
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v MUV.
 
 
Številka: 061-15/96
 
 
Datum: 7.6.1996
 
Predsednik občinskega sveta Občine Rače - Fram
 
Anton ŠPANINGER