New Page 2

Ob-1958/10

Na podlagi 57., 58., 61., 62., člena in členov od 100. do 113. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 94/09) ter Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) Občina Krško objavlja

javni poziv za izbor organizatorja programov, izobraževanja in prireditev preglednega značaja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter izvajanja drugih prireditev

z oznako JP-K-1-2010

1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

2. Predmet javnega poziva so programi, izobraževanja in prireditve preglednega značaja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in organizacija drugih prireditev na območjih kulturne dediščine.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis

Na poziv se lahko prijavijo:

1. javni skladi, zavodi in društva, ki niso upravičeni do sredstev iz drugih razpisov in pozivov Občine Krško in niso sofinancirani kot neposredni proračunski uporabniki.

4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost poziva je 24.000,00 EUR.

5. Merila za izbor izvajalca in projektov: Programi in projekti (v nadaljevanju: projekti):

1. Kakovost in prepoznavnost projekta.

2. Neprofitnost.

3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.

4. Predvidena dostopnost projekta javnosti.

5. Prireditve preglednega značaja.

6. Organizacija izobraževalnih programov, ki so namenjeni izobraževanju mentorjev in članov društev Občine Krško.

7. Uresničevanje ciljev, ki so pomembni v občinskem, regijskem ali državnem merilu.

8. Oživljanje območij kulturne dediščine. Vsak projekt mora biti ocenjen v prvih štirih točkah in vsaj v dveh merilih od točke 5 do 8.

Izvajalci Strokovna komisija bo upoštevala tudi naslednja merila:

– realna možnost izvedbe projekta (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),

– odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike),

– dosedanje delo in reference prijaviteljev, vodij programov in udeležencev; prijavitelj že najmanj pet let deluje na področju poziva na območju Občine Krško (vsaj z delom programa);

– ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je poleg redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en projekt, ki se je vsaj delno izvajal v Občini Krško).

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:

– izpolnjena prijava na poziv in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),

– ocenjevalni list za vsak prijavljeni projekt (vsi prijavitelji).

Prijave na poziv morajo biti popolne, naknadno dopolnjevanje po izteku roka za predložitev prijav ni možno. Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v letu 2010.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijave morajo prispeti najpozneje do 9. aprila 2010, do 12. ure na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Posamezna prijava na javni poziv mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz dokumentacije pozivna naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni poziv JP-K-1-2010«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila vsako sredo v času trajanja poziva in najkasneje dan po zaključku poziva, 9. 4. 2010, ob 15. uri v sejni sobi »E« Občine Krško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.

10. Izid poziva Prijavitelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni najpozneje v 30 dneh od zadnjega datuma odpiranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur, na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Alenka Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-mail: alenka.cernelic-kroselj@krsko.si , v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Krško