New Page 1

Št. 478-46/2009                                                                                  Ob-4119/09

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS – UPB 1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), objavlja

javno dražbo za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško

Predmet prodaje Predmet prodaje je dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju dvostanovanjske hiše, na naslovu Župančičeva ulica 8 v Krškem, stoječe na zemljišču s parc. št. 2526 in 512/1, k.o. Stara vas, vpisanih v zemljiškoknjižni Vložek št. 417, k.o. Stara vas. Predmet prodaje ni zaseden z najemnikom in je v lasti Občine Krško in zanj ni vzpostavljena etažna lastnina. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 15. 6. 2009 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Izklicna cena Izklicna cena za predmet prodaje znaša 41.400,00 EUR. Pri predmetu prodaje je v ceni vključena tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenega prostora in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta. Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 500,00 EUR. Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim dražiteljem predmeta prodaje, bo v roku 15 oziroma 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.

Drugi pogoji

– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo,

– dražitelji morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji,

– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije sklicevati na predmet prodaje (navedba predmeta prodaje in opis predmeta prodaje),

– za predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno,

– če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala prodajalcu,

– uspelemu dražitelju za predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec predmeta prodaje,

– nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje,

– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena,

– do sklenitve pravnega posla se lahko postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražitelju v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,

– ogled predmeta prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Krško, tel. 07/49-81-279 pri mag. Jordan Janji in tel. 07/49-81-291 Cvelbar Kastelic Karmen, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji,

– kupec bo pridobil lastninsko pravico na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.

Občina Krško