Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87) ter na podlagi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 39/97) ter 7. in 16. člena statuta Občine Kungota je Občinski svet občine Kungota na 4. redni seji dne 31. 3. 1999 sprejel
 
S K L E P
 
 
o določitvi vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kungota za leto 1999
 
 
1. člen
 
S tem sklepom se določa vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kungota.
 
2. člen
 
Vredost točke iz prvega člena znaša 0,06 SIT.
 
3. člen
 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati vrednost točke, ki je bila določena v 19. členu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kungota za leto 1998, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 39/97.
 
4. člen
 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
 
 
 
 
 
Št. 032-01-2/02-99
Kungota, dne 31. marca 1999.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l. r.