New Page 2

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 7. redni seji dne 6. maja 2015 sprejel

 

P R A V I L N I K

o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za sofi­nanciranje programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci in zvezi društev, v katero so vključena društva na področju turizma iz Občine Šalovci, iz občinskega proračuna.

Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.

 

2. člen

Za sofinanciranje programov morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:

– da so registrirana po Zakonu o društvih,

– da imajo sedež v Občini Šalovci in da delujejo na ob­močju Občine Šalovci,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno čla­narino,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro­vske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktiv­nosti na področju turizma.

Po tem pravilniku se zagotavljajo tudi sredstva za delova­nje zveze turističnih društev, ki povezuje in usklajuje programe dela turističnih društev z območja Občine Šalovci ter izvaja projekte s področja turizma Občine Šalovci v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s se­dežem zveze izven območja Občine Šalovci, če na območju Občine Šalovci za to področje ni registrirane zveze.

 

3. člen

Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih progra­mov društev oziroma zveze s strani občine, z naslednjimi vsebinami:

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,

– akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,

– akcije na področju urejanja okolja,

– organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,

– izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.

 

4. člen

Društvo oziroma zveza, ki je pridobila sredstva za pri­javljene programe s področja turizma iz drugih proračunskih virov občine, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa.

 

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

 

5. člen

Višina sredstev za izvajanje programov na področju turiz­ma se določi v proračunu Občine Šalovci. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v roku 30 dni po veljavnosti proračuna na spletni strani občine.

Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 45 dni.

 

6. člen

Javni razpis mora vsebovati:

– navedbo, da gre za sofinanciranje programov na podro­čju turizma društvom in zvezi,

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,

– višino razpoložljivih finančnih sredstev,

– rok za oddajo vlog,

– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.

Vlagatelji oddajo prijavo na razpis na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.

K prijavi na razpis je društvo oziroma zveza dolžno prilo­žiti naslednjo dokumentacijo:

– dokazilo o registraciji v skladu z Zakonom o društvih,

– poročilo o delu v preteklem letu s finančnim poroči­lom,

– opis projektov s finančno konstrukcijo za projekte, s katerimi se društvo oziroma zveza prijavlja na razpis,

– dokazila, iz katerih je razvidna aktivnost društva oziroma zveze v preteklem letu.

 

7. člen

Predlog izbora programov na področju turizma in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen pripravi na osnovi določil tega pravilnika in javnega razpisa petčlanska komisija, ki jo imenuje župan.

Komisija v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper sklep o izidu raz­pisa je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.

 

8. člen

Z izbranim društvom oziroma zvezo sklene župan pogod­bo o sofinanciranju.

Pogodba vsebuje:

– naziv in naslov društva oziroma zveze, davčna in ma­tična številka,

– navedbo vsebin, ki se sofinancirajo,

– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,

– številko računa upravičenca, na katerega se nakažejo sredstva,

– način nakazovanja sredstev,

– način nadzora nad izvajanjem programa in porabo sredstev,

– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske po­rabe sredstev,

– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.

Društva oziroma zveza morajo do konca marca nasle­dnjega leta predložiti občinski upravi poročilo za preteklo leto o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo.

Če društva oziroma zveza ne izpolnjujejo obveznosti do­ločenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski prora­čun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.

 

III. MERILA IN KRITERIJI

 

9. člen

Pri izboru programov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

 

1. Program dela za razpisano leto:

– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena

do 15 točk

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma

do 15 točk

– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja

do 10 točk

– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena

do 20 točk

– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka

do 10 točk

2. Število članov turističnega društva s plačano članarino:

– do dvajset članov

5 točk

– do trideset članov

15 točk

– nad trideset članov

15 točk.

 

10. člen

Programi so ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov, prispelih na javni razpis.

 

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

 

11. člen

Nadzor nad porabo sredstev, pridobljenih po javnem raz­pisu na podlagi tega pravilnika, izvaja občinska uprava.

 

V. KONČNA DOLOČBA

 

12. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura­dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015.

 

Št. 410-41/2015

Šalovci, dne 6. maja 2015

 

Župan

Občine Šalovci

Iztok Fartek l.r.