New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenju komunalne odpadne vode v občini Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017) in 6. in 14.  člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) izdaja je občinski svet občine Zavrč na  26. redni seji dne 26. februarja 2018 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

PRAVILNIKA

O SOFINANCIRANJU

MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE ZAVRČ

 

1. člen

V pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1/2018) se  na koncu druge alineje prvega odstavka 8. člena doda besedilo

 »ali da je stanovanjski objekt vpisan v kataster stavb ali v register nepremičnin . V kolikor pa je v zemljiški knjigi za stanovanjski objekt vpisana zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje Inšpektorata, pa lastnik stanovanjskega objekta ni upravičen do sofinanciranja«.

 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 354-1/2018-002

Datum: 26. 2. 2018

 

 

Občina Zavrč

 

Miran Vuk, župan