New Page 1

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet Občine Prevalje na 23. seji dne 10. 11. 2005 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2005

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2005 (Uradni list RS, št. 17/05, z dne 24. 2. 2005), ki se na novo glasi:

 

 

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih

 

 

zneskih:

 

 

----------------------------------------------------------

 

 

A.     BILANCA PRIHODKOV

 

 

IN ODHODKOV                                   – V TOLARJIH

 

 

I.     PRIHODKI SKUPAJ                    1.003.101.479,39

 

 

70     DAVČNI PRIHODKI                      503.349.000,00

 

 

71     NEDAVČNI PRIHODKI                    117.984.554,40

 

 

72     KAPITALSKI PRIHODKI                   76.610.429,41

 

 

73     PREJETE DONACIJE                       1.098.600,00

 

 

74     TRANSFERNI PRIHODKI                  304.058.895,58

 

 

II.    ODHODKI SKUPAJ                     1.057.470.417,76

 

 

40     TEKOČI ODHODKI                       319.243.364,33

 

 

41     TEKOČI TRANSFERI                     346.169.877,71

 

 

42     INVESTICIJSKI ODHODKI                260.600.028,39

 

 

43     INVESTICIJSKI TRANSFERI              131.457.147,33

 

 

III.   PRORAČUNSKI PRAMANJKLJAJ             -54.368.938,37

 

 

 

 

 

B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV

 

 

       IN NALOŽB

 

 

IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

       IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                 0,00

 

 

V.     DANA POSOJILA

 

 

       IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV               0,00

 

 

VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

       IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV               0,00

 

 

 

 

 

C.     RAČUN FINANCIRANJA

 

 

VII.   ZADOLŽEVANJE                          16.659.442,00

 

 

VIII.  ODPLAČILO DOLGA                        7.078.514,90

 

 

IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE)

 

 

       SREDSTEV NA RAČUNIH                  -44.788.011,27

 

 

X.     NETO ZADOLŽEVANJE                      9.580.927,10

 

 

XI.    NETO FINANCIRANJE                     54.368.938,37

 

 

       STANJE SREDSTEV

 

 

       NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2004           45.186.681,06

 

 

----------------------------------------------------------

 

 

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni

 

 

klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po

 

 

ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni

 

 

podskupin kontov, so priloga k temu odloku.«

 

 

2. člen

 

 

Spremeni se drugi odstavek 6. člena, ki se na novo glasi:

 

 

»Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 8.000.000,00 SIT.«

 

 

3. člen

 

 

Spremeni se prvi odstavek 8. člena, ki se na novo glasi:

 

 

»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 16.659.442,00 tolarjev.«.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2005.

 

 

 

 

 

Št. 403-01-01/1

 

 

Prevalje, dne 10. novembra 2005

 

 

Župan

    Občine Prevalje

    dr. Matic Tasič l.r.