New Page 2

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 22. člena Zakona o finansiranju občin (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/95, 19/96 in 1/97) je občinski Svet občine Cerklje na Gorenjskem na svoji  2 . seji dne 21. 12. 1998 sprejel

             O  D  L  O  K  

           o nadomestilu za uporabo stavbnega

            zemljišča občine Cerklje na Gorenjskem         

 

I. SPLOŠNA NAČELA

1.     člen

Ta odlok določa območja, na katerih se v občini Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: Občina Cerklje) plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: Nadomestilo), merila za določanje višine nadomestila ter merila za oprostitve plačila nadomestila.

 

II. OBMOČJA NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO

 

2. člen

Območja na katerih se plačuje nadomestilo se razvrščajo glede na opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami, glede na gostoto javnih funkcij ter dostop z javnimi prometnimi sredstvi in se razporedijo po kategorijah kot sledi:

 

I. kategorija:   ureditveno območje letališča Brnik;

 

II. kategorija:  ureditveno območje naselja Cerklje;

 

III. kategorija:  ureditveno območje naselij  Adergas, Cerkljanska Dobrava, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Pšenična polica, Praprotna polica, Pšata, Spodnji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, Vopovlje, Zalog pri Cerkljah, Zgornji Brnik;

 

IV. kategorija: ureditvena območja naselij Ambrož pod Krvavcem, Apno, Ravne, Sidraž, Stiška  vas, Sveti Lenart, Šenturska gora, Štefanja gora, Viševca, Vrhovlje in druga območja, ki so opremljena z vodovodom in električnim omrežjem.

 

3. člen

Območja iz prejšnjega odstavka tega odloka so zarisana na grafičnih kartah, ki so sestavni del tega odloka in so na vpogled pri občini Cerklje.

 

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

 

4. člen

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:

 

-   opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave;

 

- namembnost in lega stavbnega zemljišča;

 

- pogoji za oprostitev plačevanja nadomestila.

 

5. člen

Glede na komunalno opremljenost stavbnih zemljišč se posamezno stavbno zemljišče ovrednoti z naslednjim številom točk:

 

Individualna komunalna opremljenost:

                                                                            

Zap. Štev.

OPIS

 Število točk

1.

Vodovod

5

2.

Električno distribucijsko

Omrežje

5

3.

Telefonsko naročniško

omrežje

6

4.

Kanalizacijsko omrežje

4

 

Kolektivna komunalna opremljenost:

 

Zap. Štev.

OPIS

Število točk

1.

Asfaltna cesta

5

2.

Makedamska cesta

2

3.

Urejenost parkirišč

2

4.

javna razsvetlava

3

5.

Urejenost zelenic in

rekreacijskih površin

1

6.

Površinsko odvodnavanje voda

s prometnih površin

2

 

6. člen

Namembnost stavbnih zemljišč se po tem odloku razvršča v skupine po dejavnostih, ki so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 34/94), kot sledi:

 

- za namene gospodarske dejavnosti in druge samostojne dejavnosti SKUPINA (A): rudarstvo, pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih, proizvodnja tekstilij, proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov, proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, obdelava in predelava lesa, proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona, proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva, proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken, proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, proizvodnja strojev in naprav, proizvodnja vozil in plovil, proizvodnja električne in optične opreme, proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve, pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško svetovanje, upravljanje s holding družbami, projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje, raznovrstne poslovne dejavnosti, prirejanje iger na srečo;

 

- za namene storitvene in trgovinske dejavnosti SKUPINA (B): lov, gozdarstvo, trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe, gostinstvo, storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in drugih prometnih agencij, poizvedovalne dejavnosti in varovanje, filmska in video dejavnost, čiščenje stavb, osebne storitve in storitve v gospodinjstvu, storitve javne higijene, posamezne dejavnosti iz SKUPINE (A), ki se opravljajo kot obrtne dejavnosti;

 

- za namene javnih funkcij in storitev SKUPINA (C): oskrba z elektriko plinom in vodo, promet, skladiščenje in zveze, prekladanje ter druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, poštne in telekomunikacijske storitve, dejavnost javne uprave, obrambe, radijska in televizijska dejavnost;

 

- za namene družbene dejavnosti SKUPINA (D): raziskovanje in razvoj, dejavnost agencij za posredovanje in zaposlovanje delovne sile, dejavnosti združenj in organizacij,, druge razvedrilne dejavnosti, dejavnost tiskovnih agencij, dejavnost knjižnjic, arhivov muzejev in druge kulturne dejavnosti (varstvo kulturne dediščine), športna dejavnost, izobraževanje, zdravstvo in socijalno varstvo;

 

- za stanovanjske namene SKUPINA (E): stanovanja v večstanovanjskih stavbah, stanovanjske družinske hiše, samski domovi, dijaški domovi, domovi za starejše občane in drugi stanovanjski objekti.

 

7. člen

(1)   Glede na namembnost in lego stavbnega zemljišča ter stavbe oziroma drugega 

    objekta, ki na njem stoji, se za posamezno stavbno zemljišče v skladu s 6. členom  

    tega odloka določi naslednje število točk glede na kategorijo:

 

Namembnost                 I. kat.    II. kat.       III. kat.      IV. kat.

 

SKUPINA (A)

120

100

75

40

SKUPINA (B)

 80

 60

40

15

SKUPINA (C)

 90

 70

45

15

SKUPINA (D)

 40

 20

10

  5

SKUPINA (E)

 20

 15

  5

  2

                       

(2)   Če se namembnost določena v prostorskem aktu ne sklada z obstoječo namembnostjo, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva dejanska namembnost.

 

8. člen

(1)   Za počitniške hiše na celotnem območju občine Cerklje se ne uporabljajo določbe tega odloka o razvrščanju območji v kategorije in se v skladu s točkovanjem po prejšnjem členu vsa točkujejo s 120 točkami.

 

(2)   Za počitniške hiše se po tem odloku štejejo tisti objekti, za katere je bilo za ta namen izdano lokacijsko in gradbeno dovoljenje oziroma objekti, ki se uporabljajo samo za počitek ali oddih.

 

9. člen

Nepokrita skladišča, delavnice na prostem, parkirišča, garažni prostori in drugi objekti, ki služijo za opravljanje dejavnosti, so po tem odloku poslovne površine in se točkujejo v skladu s 5. in 7. členom tega odloka tako, da se jih glede na namembnost uporabe razvršča po 6. členu tega odloka, z izjemo garažnih prostorov, ki služijo individualni rabi in se jih razvrsti v SKUPINO (E) - stanovanjska namembnost.

10. člen

Za nepokrita skladišča, delavnice na prostem, parkirišča in druge objekte, ki služijo za opravljanje dejavnosti se od skupnega števila točk odšteje 20% točk (osnova je skupina B).

 

IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

 

11. člen

(1)   Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se odmerja letno od stanovanjske oziroma poslovne površine.

 

(2)   Višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno   število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino stanovanja oziroma drugega objekta in z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 18. člena tega odloka.

 

(3)   Površina iz drugega odstavka tega člena se odmeri v kvadratnih metrih (m2), v skladu z določbami tretjega in četrtega odstavka 60. člena zakona o stavbnih zemljiščih.

 

12. člen

(1)   Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se opredeljuje kot posebna namembnost. Višina nadomestila se odmerja letno od kvadratnega metra (m2) površine, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določena za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje in se določi glede na namembnost, ki jo določa prostorski izvedbeni načrt oziroma pravnomočno lokacijsko dovoljenje ter glede na komunalno opremljenost zemljišča.

 

(2)   Število točk za izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi v skladu z določbami tega odloka.Tako odmerjeno število točk se pomnoži s površino nezazidanega stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka tega člena in z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 18. člena tega odloka. Od dobljenega zneska se odšteje 60%, kar predstavlja končno število točk.

 

(3)   Skupino namembnosti iz 7. člena odloka, ki določa osnove za izračun števila točk določi občina Cerklje na podlagi prijave zavezanca.

 

13. člen

(1)   Nadomestilo od uporabe javne površine se odmerja letno od velikosti in zasedenosti javne površine.

 

V. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

 

14. člen

(1)   Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za namene iz prvega odstavka 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih ter se ne plačuje za kmetijske objekte, ki so pri izdaji gradbenega dovoljenja oproščeni plačila komunalnega prispevka oziroma spremembe namembnosti.

 

(2)   Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v lasti občine Cerklje, ki so namenjeni za opravljanje  dejavnosti občinske uprave ter javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je občina Cerklje.

 

(3) Občina ne plačuje nadomestila za občinske javne površine.

 

(3)   Plačila nadomestila so oproščene vse vozne in parkirne površine javnega značaja, razen površin, ki so funkcionalno povezane s poslovno dejavnostjo.

 

15. člen

(1)   Na obrazloženo zahtevo zavezanca, se lahko zavezanca delno ali v celoti oprosti  plačila nadomestila v naslednjih primerih :

 

-        za dobo pet let od vselitve v stanovanje, če je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše že plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih;

 

-   če zavezanec prejema socialno pomoč;

 

-      če bi plačilo nadomestila ogrozilo nujno preživetje zavezanca in njegovih ožjih družinskih članov;

 

-      za dobo pet let od predaje v uporabo komunalnega objekta oziroma naprave, ki jo je zavezanec zgradil s samoprispevkom, tako, da se pri določitvi višine nadomestila za to dobo ne upošteva opremljenost s tem objektom oziroma napravo;

 

-   zaradi prizadetosti z elementarnimi nesrečami, do odprave posledic, ki so s tem dogodkom nastale in vplivajo na zavezančevo zmožnost plačila nadomestila.

 

(2)   V primeru druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena mora zavezanec predložiti pisno mnenje Centra za socialno delo.

 

(3)   V primeru druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena traja oprostitev plačila nadomestila eno leto od izdaje sklepa o oprostitvi. Zavezanec mora občini Cerklje sporočiti vsako spremembo stanja, ki bi lahko vplivala na oprostitev iz prvega odstavka tega člena.

 

16. člen

Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila po 15. členu tega odloka vloži zavezanec, o njem pa s sklepom odloči Občinski svet občine Cerklje.

 

VI. DRUGE DOLOČBE

17. člen

Zavezanec do plačila nadomestila po tem odloku je neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta (najemnik stanovanja oziroma poslovne površine, lastnik).

 

18. člen

(1)   Vrednost točke za odmero nadomestila po tem odloku, se na predlog župana občine določi do konca leta za naslednje leto s sklepom občinskega Sveta občine Cerklje, sicer se vrednost točke za tekoče leto le revalorizira v skladu z Zakonom o finansiranju občin.

 

19. člen

(1) Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence.

 

(2)   Če podatki iz prejšnjega odstavka tega člena niso dostopni, je lastnik ali drug  neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta dolžan  na poziv davčne uprave ali občine Cerklje, v roku petnajst dni od prejema poziva, posredovati verodostojne podatke, ki omogočijo odmero nadomestila.

 

(3)   Če lastnik ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta, ki po pozivu na posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena teh podatkov ne posreduje v predpisanem roku oziroma posreduje napačne podatke.

 

(4)   Akontacija za nadomestilo se plačuje do izdaje odločbe o plačilu nadomestila izdane na podlagi verodostojnih podatkov.

 

(5)   Lastniki ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega, objekta so dolžni sporočiti občini Cerklje vsako spremembo podatkov, ki lahko vplivajo na odmero nadomestila in sicer v petnajstih dneh od nastanka spremembe.

 

20. člen

(1)   Izterjava nadomestila se opravi po zakonu.

 

(2) Odmero, pobiranje in izterjavo nadomestila župan občine Cerklje poveri RS Ministrstvo za finance, Davčni urad Kranj, izpostava Kranj.

 

VII. KAZENSKE DOLOČBE

21. člen

Lastnik ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta iz 19. člena tega odloka, ki je fizična oseba, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 25.000,00 tolarjev:

 

- če ne posreduje podatkov iz drugega odstavka 19. člena tega odloka;

 

-  če v roku petnajst dni od nastanka sprememb iz petega odstavka 19. člena tega odloka, le teh ne sporoči Davčni upravi ali občini Cerklje.

 

22. člen

(1)   Lastnik ali drug neposredni uporabnik zemljišča, stavbe, dela stavbe ali drugega objekta iz 19. člena tega odloka, ki je pravna oseba, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 50.000,00 tolarjev:

 

- če ne posreduje podatkov iz drugega odstavka 19. člena tega odloka;

 

-  če v roku petnajst dni po nastanka sprememb iz petega odstavka 19. člena tega odloka, le teh ne sporoči Davčni upravi ali občini Cerklje.

 

(2)   Z denarno kaznijo 25.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena.

23. člen

Zavezanec iz 15. člena tega odloka se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 15.000,00 tolarjev če v roku petnajst dni od nastanka sprememb iz tretjega odstavka 15. člena tega odloka, le teh ne sporoči davčni upravi ali občini Cerklje.

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen

Do sprejema sklepa o določitvi vrednosti točke iz 19. člena tega odloka, se za odmero nadomestila uporablja vrednost točke v višini 0.1100 SIT/m2 mesečno.

 

25. člen

Ta odlok se začne uporabljati s 01.01.1999.

 

26. člen

Do začetka uporabe tega odloka se nadomestilo v občini Cerklje odmerja, pobira in  izterjuje, skladno z Zakonom o stavbnih zemljiščih in Zakonom o davčnem postopku in odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/87), ki ga je skupščina občine Kranj sprejela na sejah zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 20.05.1987, po obstoječih podatkih.

27. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Cerklje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/87, 27/97).

 

28. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

 

Datum:21.12. 1998

Številka:031-01/2387/98

Občina Cerklje na Gorenjskem

Občinski svet

Župan

Franc Čebulj