New Page 2

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradna objava Primorske novice, št. 46/97, 1/98, in Uradni list RS, št. 66/03) je Občinski svet Občine Divača na 11. redni seji dne 20. 12. 2011 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2012 znaša 0,004107 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.

Št. 032-0025/2011-04

Divača, dne 20. decembra 2011

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.