New Page 2

Na podlagi 12. člena v povezavi s 63. členom Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 9. člena Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/00 in 12/02) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 30. seji, dne 20. julija 2009, na predlog župana sprejel

SKLEP

o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 1350 in 1198/5, obe k. o. Krčevina pri Vurbergu

1.

(1) Nepremičnini parc. št. 1350 in parc. št. 1198/5, obe k. o. Krčevina pri Vurbergu, po katerih poteka nekategorizirana cesta, se preneseta med občinske ceste.

(2) Nepremičnini se preneseta v javno dobro brezplačno.

2.

Občinska uprava opravi vsa potrebna dejanja za kategorizacijo ceste, ki poteka po nepremičninah iz prejšnje točke tega sklepa.

3.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-36/2008

Datum: 20. 7. 2009

Dr. Štefan ČELAN, s.r.

župan Mestne občine Ptuj