New Page 2

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

Številka: 900-7/2012-1-(41/04)

Datum:  7.3.2012

 

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 13. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 21. 3. 2012 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.2.2012 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve

3. Premoženjske zadeve

4. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj - skrajšani postopek (gradivo)

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 - centralne dejavnosti v Čirčah - (prva obravnava) (gradivo 1, 2)

6. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije - druga obravnava (gradivo)

7. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

 

Župan  

Mohor Bogataj

 

 Priloge: -   Gradivo

 
 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-7/2012-2-(41/04)

Datum:  14.3.2012

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 13. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 13. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 21.3.2012 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.2.2012 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4)

4. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj - skrajšani postopek

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Ci2 - centralne dejavnosti v Cirčah - (prva obravnava)

6. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije - druga obravnava

7. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

 
Dodatno gradivo:
(gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
 
Odgovori :
- Boštjančič- parkiranje Gorenje Sava
- Ješe pošta, Fekonja MPP
- Kristan - merilnik hitrosti
- mag.Štefe - pokopališče
- Sagadin - kolesarji
- Vončina Slavec - OŠ Stane Žagar