New Page 1

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji 11. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah pravilnika  o dodeljevanju sredstev za ohranjanje  in razvoj kmetijstva

1. člen

Prva alinea 7. člena pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva – v nadaljevanju: pravilnika (Uradni list RS, št. 55/02) se dopolni tako, da se pravilno glasi:

“– delovanje društev, ki so neprofitna in se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja podeželja ter kmetijstva.“

2. člen

V 7. členu pravilnika se črta peta alinea.

3. člen

V drugem odstavku 7. člena se črta besedilo “stroški izdelave strokovnih elaboratov,“.

4. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 321-48/2000

Ljubljana, dne 11. julija 2002.

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.