New Page 2
Številka: 032-29/2018-1
Datum: 10.12.2018
 
Na podlagi 24. člena Statuta občine Šalovci (Uradne objave slovenskih občin št. 34/2018)
 

SKLICUJEM

2. sejo občinskega sveta Občine Šalovci, ki bo v torek, 18. decembra 2018 ob 18. uri

v sejni sobi Občine Salovci.

 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev zapisnika 32. seje občinskega sveta  ( gradivo )
3. Potrditev zapisnika 1. seje občinskega sveta ( gradivo )
4. Končno poročilo o izvedbi nadzora zaključnega računa proračuna Občine Šalovci za leto 2017 ( gradivo )
5. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2017 - skrajšani postopek ( gradivo )
6. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci - 1. obravnava ( gradivo )
7. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šalovci za leto 2019 ( gradivo )
8. Informacija župana
9. Predlogi, pobude in vprašanja članov občinskega sveta Z vabilom vam posredujemo gradivo za 2., 3., 4., 5. 6. in 7. točko dnevnega reda.
 
Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 559-80-50._

 

 

Občina Šalovci

 

Iztok Fartek, župan