New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 20. seji dne sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2013

1. člen

Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 14/13) tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

                                                            v EUR

+---------------------------------------------------------------+

|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                               |

+-------------------------------------------------+-------------+

|                                                 |     Proračun|

|                                                 |    leta 2013|

+-------------------------------------------------+-------------+

|     I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 4.527.513,82|

+-------------------------------------------------+-------------+

|           TEKOČI PRIHODKI (70+71)               | 2.532.255,89|

+-------------------------------------------------+-------------+

|70         DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     | 2.243.910,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|700        DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK           | 2.124.992,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|703        DAVKI NA PREMOŽENJE                   |    25.073,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|704        DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE     |    92.743,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|706        DRUGI DAVKI                           |     1.102,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|71         NEDAVČNI PRIHODKI                     |   288.345,89|

|           (710+711+712+713+714)                 |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|710        UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD     |    54.994,89|

|           PREMOŽENJA                            |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|711        TAKSE IN PRISTOJBINE                  |       500,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|712        GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI          |     1.050,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|713        PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |     6.000,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|714        DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI               |   225.801,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|72         KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |    38.383,06|

+-------------------------------------------------+-------------+

|720        PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |    27.450,36|

+-------------------------------------------------+-------------+

|721        PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG             |         0,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|722        PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN       |    10.932,70|

|           NEOPREDMETENIH SREDSTEV               |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|73         PREJETE DONACIJE (730+731)            |    40.000,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|730        PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     |    40.000,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|731        PREJETE DONACIJE IZ TUJINE            |         0,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|74         TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)         | 1.916.874,87|

+-------------------------------------------------+-------------+

|740        TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH         |   331.877,02|

|           JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ             |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|741        PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA         | 1.584.997,85|

|           PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA       |             |

|           EVROPSKE UNIJE                        |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|78         PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |         0,00|

|           (786+787)                             |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|786        OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA  |         0,00|

|           EVROPSKE UNIJE                        |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|787        PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH  |         0,00|

|           INSTITUCIJ                            |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|     II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          | 4.740.013,82|

+-------------------------------------------------+-------------+

|40         TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |   877.273,59|

+-------------------------------------------------+-------------+

|400        PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM     |   216.300,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|401        PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO    |    36.960,00|

|           VARNOST                               |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|402        IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE          |   604.013,59|

+-------------------------------------------------+-------------+

|403        PLAČILA DOMAČIH OBRESTI               |         0,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|409        REZERVE                               |    20.000,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|41         TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    | 1.067.090,94|

+-------------------------------------------------+-------------+

|410        SUBVENCIJE                            |    47.780,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|411        TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN             |   705.120,00|

|           GOSPODINJSTVOM                        |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|412        TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM   |    98.298,00|

|           IN USTANOVAM                          |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|413        DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI         |   215.892,94|

+-------------------------------------------------+-------------+

|414        TEKOČI TRANSFERI V TUJINO             |         0,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|42         INVESTICIJSKI ODHODKI (420)           | 2.527.796,59|

+-------------------------------------------------+-------------+

|420        NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    | 2.527.796,59|

+-------------------------------------------------+-------------+

|43         INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   267.852,70|

+-------------------------------------------------+-------------+

|431        INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN    |    53.152,00|

|           FIZ. OSEBAM                           |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|432        INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |   214.700,70|

|           UPORABNIKOM                           |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|     III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |  –212.500,00|

|           (I.-II.)                              |             |

+---------------------------------------------------------------+

|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |

+-------------------------------------------------+-------------+

|75   IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      |     2.300,00|

|           PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           |             |

|           (750+751+752)                         |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|750        PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |         0,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|751        PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           |         0,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|752        KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE      |     2.300,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|44   V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            |         0,00|

|           KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)         |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|440        DANA POSOJILA                         |         0,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|441        POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN      |         0,00|

|           FINANČNIH NALOŽB                      |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|     VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        |     2.300,00|

|           SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-   |             |

|           V.)                                   |             |

+---------------------------------------------------------------+

|C. RAČUN FINANCIRANJA                                          |

+-------------------------------------------------+-------------+

|50   VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                    |         0,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|500        DOMAČE ZADOLŽEVANJE                   |         0,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|55   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                 |         0,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|550        ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA              |         0,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|     IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –210.200,00|

|           RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) |             |

|           - (II.+V.+VIII.)                      |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

|     X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        |         0,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|     XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        |   212.500,00|

+-------------------------------------------------+-------------+

|           STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU   |   210.200,00|

|           PRETEKLEGA LETA                       |             |

+-------------------------------------------------+-------------+

                                                                «

Tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-6/2013-3

Rogašovci, dne 28. marca 2013

 

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.