New Page 1

 

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85, 48/86 ter Uradni list RS, št. 99/99 – odl. US), 3. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96), 46.a in 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 64. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) ter izida glasovanja na referendumu v Filovcih dne 15. 10. 2000 je Svet KS Filovci na seji dne 19. 10. 2000 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Filovci – za naselje Filovci

 

 

1. člen

 

 

Za območje Krajevne skupnosti Filovci, za naselje Filovci se po odločitvi krajanov naselja Filovci na referendumu dne 15. 10. 2000 uvede krajevni samoprispevek v denarju.

 

 

2. člen

 

 

Krajevni samoprispevek v denarju se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

 

 

3. člen

 

 

Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za:

 

 

– razširitev mrliške vežice in ureditev pokopališča,

 

 

– kanalizacijo,

 

 

– ureditev parkirnega prostora in parka,

 

 

– sofinanciranje dejavnosti društev v vasi,

 

 

– obnovo vodovodnega omrežja,

 

 

– asfaltiranje posameznih odsekov cest v vasi,

 

 

– tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture,

 

 

– obnovo ostrešja in notranjosti vaške kapele,

 

 

– sanacijo in izkope jarkov ter vzdrževanje poljskih poti.

 

 

4. člen

 

 

Zavezanci za samoprispevek so krajani, ki imajo stalno prebivališče v naselju Filovci.

 

 

Zavezanci iz prvega odstavka tega člena bodo samoprispevek plačevali v denarju v naslednji višini:

 

 

– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega in pogodbenega dela,

 

 

– 2% od neto pokojnin,

 

 

– 3% od neto plače obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov,

 

 

– 7,5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,

 

 

– 20.000 SIT letno delavci na začasnem delu v tujini.

 

 

Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek od vsakega vira posebej.

 

 

5. člen

 

 

Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/96).

 

 

6. člen

 

 

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodarske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu. Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem za samoprispevek od katastrskega dohodka bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.

 

 

Ob vsakem plačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebo Krajevni skupnosti Filovci dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

 

 

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Filovci. Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo dvakrat letno.

 

 

7. člen

 

 

Predvideni znesek zbranih sredstev v referendumskem obdobju bo znašal 27,000.000 SIT, prav toliko pa tudi poraba za navedeni petletni referendumski program.

 

 

Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom Krajevne skupnosti Filovci.

 

 

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 3. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu krajevne skupnosti Filovci št. 51900-842-078-82710.

 

 

8. člen

 

 

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.

 

 

9. člen

 

 

Vrstni red izvajanja referendumskega programa določi Svet krajevne skupnosti Filovci.

 

 

10. člen

 

 

Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega programa ter za nadzor je odgovoren Svet krajevne skupnosti Filovci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.

 

 

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet RS oziroma banka ter pristojna izpostava DURS.

 

 

11. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 naprej.

 

 

Št. 006-03/00-2

 

 

Filovci, dne 19. oktobra 2000.

 

 

Predsednik

Sveta KS Filovci

Milan Varga l. r.