Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93), 26.člena Zakona o varstvu okolja , 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 16. člena Statuta občine Rače - Fram, (12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače - Fram na svoji 27. redni seji, dne 23. januarja 2002, sprejel
 
 
O D L O K
 
o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za obvezno lokalno gospodarsko javno službo pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno gospodarsko javno službo pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 14/96.
 
 
2. člen
 
Spremeni in dopolni se 13. člen zgoraj navedenega odloka tako, da spremenjen glasi:
 
 
Koncesionar prične opravljati koncesionirano dejavnost v roku določenem s koncesijsko pogodbo. Koncesijska pogodba se sklene za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja še za največ 5 let.
 
 
3. člen
 
Spremeni in dopolni se 18. člen, ki spremenjen glasi:
 
 
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko pogodbo za obdobje 5. let, ki se lahko na podlagi sklepa občinskega sveta podaljša, vendar največ še za 5 let.
 
 
Koncesijska pogodba mora poleg določb, ki jih določa zakon, določiti tudi način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe ter druga medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem.
 
 
4. člen
 
Spremeni se 20. člen, ki spremenjen glasi:
 
 
Koncesijska pogodba preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena in z razdrtjem. V primeru, da občinski svet sprejme sklep o podaljšanju pogodbe, se sklene dopolnitev k pogodbi.
 
 
Razlogi pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojen pravice in obveznosti ob odpovedi , razdrtju ali podaljšanju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
 
 
5. člen
 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.
 
 
Župan
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/27-02-340
 
 
Datum: 28. januar 2002