New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 60/07 spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 30. redni seji dne 11. 5. 2010 sprejel

O D L O K

o proračunu Občine Divača za leto 2010

1. člen

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2010 določa obseg javne porabe Občine Divača za leto 2010 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženje.

2. člen

Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, na ravni podskupin - kontov, se določa v naslednjih zneskih:

                                                      v EUR

-----------------------------------------------------------

       A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             Znesek

-----------------------------------------------------------

       I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       9.997.084

           TEKOČI PRIHODKI (70+71)                4.264.101

70         DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      2.794.657

700        DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK            2.520.297

703        DAVKI NA PREMOŽENJE                      204.526

704        DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE         69.834

71         NEDAVČNI PRIHODKI                      1.469.444

           (710+711+712+713+714)

710        UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD        826.107

           PREMOŽENJA

711        TAKSE IN PRISTOJBINE                       1.350

712        DENARNE KAZNI                              1.000

713        PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN              16.823

           STORITEV

714        DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                  624.164

72         KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      3.474.649

720        PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH              41.755

           SREDSTEV

721        PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG                      0

722        PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN        3.432.894

           NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

73         PREJETE DONACIJE (730+731)                     0

730        PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV              0

74         TRANSFERNI PRIHODKI                    2.258.334

740        TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH          2.258.334

           JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

       II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          10.394.633

40         TEKOČI ODHODKI                         1.340.104

           (400+401+402+403+409)

400        PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM        289.767

401        PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO        45.282

           VARNOST

402        IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE             970.266

403        PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                   22.270

409        SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE              12.519

41         TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     2.125.030

410        SUBVENCIJE                                64.859

411        TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN                751.099

           GOSPODINJSTVOM

412        TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN      229.236

           USTANOVAM

413        DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI          1.079.836

42         INVESTICIJSKI ODHODKI (420)            6.327.322

420        NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     6.327.322

43         INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)            602.178

430        INVESTICIJSKI TRANSFER

431        INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN       479.962

           FIZ. OSEBAM

432        INVESTICIJSKI TRANSFERI                  122.216

           PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

      III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     -397.549

           (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS

           SKUPAJ ODHODKI)

-----------------------------------------------------------

       B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

-----------------------------------------------------------

75     IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN               0

           PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

           (750+751)

750        PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751        PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

44     V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE                     0

           KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

440        DANA POSOJILA

441        POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

       VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN                 0

           SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV IV. -

           V.)

      VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)          -397.549

           PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO

           PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +

           IV.) - (II. + V.)

-----------------------------------------------------------

       C.  RAČUN FINANCIRANJA

-----------------------------------------------------------

50   VIII. ZADOLŽEVANJE (500)                     1.000.000

500        DOMAČE ZADOLŽEVANJE                    1.000.000

55     IX. ODPLAČILA DOLGA (550)                    683.933

550        ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                 683.933

       X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)            316.067

       XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       -81.482

           RAČUNIH (III.+VI.+X) =

           (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)

-----------------------------------------------------------

Zmanjšanje sredstev na računu v višini 81.482 EUR se pokriva iz prenosa sredstev preteklih let.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunske postavke - konta in načrt razvojnih programov za obdobje 2010-2013, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Divača.

3. člen

Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi. Njena višina je določena v višini 12.519 EUR.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.

4. člen

Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 4.173 EUR odloča župan na predlog občinske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča župan pismeno občinski svet.

5. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.

Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta ali župana drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.

6. člen

V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov je župan pooblaščen, da odloča o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.

O odločitvi iz prejšnjih odstavkov tega člena, mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

7. člen

Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.

Krajevne skupnosti morajo pred prevzemanjem obveznosti, katerih vrednost presega 4.173 EUR, obvezno pridobiti soglasje župana.

8. člen

O začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča predstojnik neposrednega uporabnika proračuna.

9. člen

Namenski prihodki proračuna za leto 2010 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavku 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

- prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje požarne varnosti,

- komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne opreme,

- donacije in druga namenska sredstva sofinanciranja,

- sredstva najemnin od gospodarske javne infrastrukture,

- sredstva krajevnih skupnosti, kot so donacije, prihodki od premoženja in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti. O namenu porabe izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti, ki niso prihodki po 43. členu ZJF, odloča svet krajevne skupnosti.

Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena.

Če je po sprejemu proračuna vplačan namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge, za katere so opredeljena.

Naloge, ki so bile v skladu z veljavnim proračunom realizirane v letu 2009, za katere pa se, zaradi prenosa plačil v leto 2010, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v proračun in v načrte razvojnih programov po uveljavitvi proračuna, pod pogojem, da so zagotovljena sredstva s prenosom sredstev iz prejšnjega leta.

10. člen

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.

V sprejetem proračunu se lahko odpre novi konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.

Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj oddati v skladu z veljavnimi predpisi o javnem naročanju.

11. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.

Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma sredstev iz posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.

Med izvrševanjem proračuna občine se v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika lahko odpre nov konto, nova proračunska postavka, nov podprogram, glavni program in področje proračunske porabe v kolikor ni bilo mogoče predvideti izvedbe določene naloge.

Župan mora o prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.

12. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se, zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz preteklega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

Odločitev o potrditvi ali zavrnitvi investicijskih dokumentov za projekte, ki so že vključeni v proračun, sprejme župan s sklepom. O sprejeti odločitvi župan redno obvešča občinski svet.

13. člen

Za posamezno nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijski odhodkov in transferjev, ne smejo presegati 80% sredstev investicijskih odhodkov in transferjev iz bilance proračuna.

Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatki za blago in storitve) in tekočih transferjev ne smejo presegati 50% sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obveznosti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij.

Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program in se financira preko več let, je možno razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.

Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, na katerega se nanašajo.

14. člen

Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi.

15. člen

Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje s programi izvajalcev javnih služb.

Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.

16. člen

Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.

O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika - občinski organi in uprava, odloča župan v okviru letnega načrta razvojnih programov.

O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika - krajevna skupnost, odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.

Investicije, ki so vezane na prihodke v zvezi s prodajo zemljišč, komunalnim prispevkom in drugimi prihodki-sofinanciranje, se izvaja v prioritetnem vrstnem redu.

Najprej se izvaja začete investicije in investicije, ki so sofinancirane iz drugih virov (zgornji del tabele), naslednje pa po prioritetnem vrstnem redu, kot je prikazano v spodnjem delu tabele:

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Investicijski odhodki in      |Sofinancer                   |

|     |investicijski transferi       |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Komunalno urejanje Divača     |23. člen Zakona o            |

|     |                              |financiranju občin           |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Muzej Slovenskih filmskih     |Norveški skladi in           |

|     |igralcev                      |Ministrstvo za kulturo       |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |PGD Senožeče - nakup          |Ministrstvo za obrambo       |

|     |gasilskega vozila             |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |PGD Divača - nakup gasilskega |Ministrstvo za obrambo       |

|     |vozila                        |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Kanalizacija Divača - 2. faza |Evropski sklad za regionalni |

|     |                              |razvoj                       |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Izgradnja vrtca v Divači      |23. člen Zakona o            |

|     |(Vrtec Sežana - enota Divača) |financiranju občin, Evropski |

|     |                              |sklad za regionalni razvoj   |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Evropski projekti (Adria-A,   |Programa čezmejnega          |

|     |Kras - Carso …)               |sodelovanja Slovenija        |

|     |                              |Italija 2007-2013 za obdobje |

|     |                              |izvajanja 2010-2012          |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Obnova stare šole v Divači za |JSKD 1. del, sofinanciranje, |

|     |kulturne dejavnosti           |Stavbna pravica              |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Ureditev parka in igrišča v   |Evropski kmetijski sklad za  |

|     |dolini SI-9                   |razvoj podeželja             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Izgradnja rezervoarja v       |Slovenske železnice          |

|     |Gradišču (povezovalni cev.    |                             |

|     |Goriče - Famlje, reducirna    |                             |

|     |postaja G. Vreme)             |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Ureditev pločnikov v Senožečah|Ministrstvo za promet        |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Pokopališče Kačiče            |Sofinanciranje               |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |ZD Sežana - sof. nakupa       |Sofinanciranje               |

|     |reševalnega vozila            |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|1.   |Večnamenski center Vreme      |Stavbna pravica              |

|     |(Večnamenska dvorana Vreme)   |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|2.   |Večnamenska dvorana Senožeče  |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|3.   |Vaški dom Dolenja vas - obnova|                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|4.   |Komunalno urejanje v Senožečah|                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|5.   |Vaški dom Škoflje             |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|6.   |Obnova infrastrukture v starem|                             |

|     |delu Dolnjih Ležeč            |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|7.   |Športni center Divača         |                             |

|     |(Telovadnica Divača)          |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|8.   |Cesta Kačiče-Pared            |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|9.   |Vrtec Senožeče - obnovitvena  |                             |

|     |dela in oprema                |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |OŠ Divača - sredstva za       |                             |

|     |investicijsko vzdrževanje     |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Vodovod Vareje                |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |ZC za kosovne odpadke         |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |EKO Otoki                     |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Cesta Goriče                  |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Cesta Gornje Ležeče           |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Cesta Gradišče                |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Cesta Otošče                  |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Cesta Podgrad-Potok           |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Ureditev poti po Divaški jami |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Nova čistilna naprava Divača  |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Kosovelova knjižnica Sežana - |                             |

|     |inv. tran.                    |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Medobčinski komorni orkester -|                             |

|     |sof. nakupa instrumentov      |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Sofinanciranje nakupa opreme  |                             |

|     |kulturnim društvom            |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Širokopasovno omrežje         |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Sredstva za projekte          |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Nakup ostalih zemljišč po     |                             |

|     |programu                      |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Komunalno opremljanje do      |                             |

|     |letališča                     |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Mrliška vežica Škocjan        |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Mrliška vežica Škoflje        |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Glasbena šola Sežana - sred.  |                             |

|     |za glasbene instrumente       |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

|     |Obnova cerkva                 |                             |

+-----+------------------------------+-----------------------------+

17. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 1.000.000 EUR.

18. člen

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolžiti le s soglasjem občinskega sveta.

19. člen

Nadzorni odbor Občine Divača nadzira javno porabo v občini v skladu z 38. členom Statuta Občine Divača in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.

20. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.

21. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

22. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2010-02

Divača, dne 11. maja 2010

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.