New Page 1
 

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00-popr.) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale, na 4. redni seji, dne, 28.03.2011 sprejel

 

PRAVILNIK

 

O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI ŽETALE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

(namen pravilnika)

 

S tem pravilnikom se določajo vsebina, pripravljanje in postopki sprejemanja letnega programa športa, določajo se upravičenci, pogoji, merila, normativi ter postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žetale.

 

Postopek dodeljevanja sredstev poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki se smiselno uporablja tudi za občine.

 

2. člen

 

(pravica do sofinanciranja)

 

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

- da so vsaj eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo oziroma da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,

 

- da imajo sedež v Občini Žetale,

 

- da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih,

 

- da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,

 

- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

 

- da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov in doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje leto,

- da imajo najmanj 80 60% članov, ki so občani Občine Žetale,

 

- da ne kandidirajo za sredstva iz programov kulture, kmetijstva in drugih društev.

 

3. člen

 

(izvajalci)

 

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 2. člena pravilnika kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

 

- športna društva in klubi,

 

- zveze športnih društev,

 

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

 

- javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Žetale,

 

- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

 

Športna društva in njihova združenja iz Občine Žetale imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.

 

4. člen

 

(letni program športa)

 

Letni program športa v Občini Žetale določa programe športa, vrsto dejavnosti in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine.

 

Letni program športa zajema tiste programe športa in dejavnosti, ki so pomembni in perspektivni za občino ter predstavljajo že uveljavljeno tradicijo športnih panog v Občini Žetale.

 

Z letnim programom športa, ki ga na predlog Odbora za družbene dejavnosti sprejme Občinski svet Občine Žetale, se določijo vsebine oziroma programi iz 5. člena pravilnika, ki bodo predmet sofinanciranja v naslednjem proračunskem letu. Letni program predstavlja osnovo za pripravo javnega razpisa.

 

II. VSEBINSKE DOLOČBE

 

5. člen

 

(programi financiranja)

 

Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom iz 4. člena, se zagotavljajo sredstva iz občinskega proračuna za sofinanciranje naslednjih vsebin:

 

I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:

 

- interesna športna vzgoja predšolskih otrok,

 

- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,

 

- športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

 

- športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,

 

- interesna športna vzgoja mladine,

 

- športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,

 

- športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami,

 

- interesna športna dejavnost študentov,

 

II. Kakovostni šport,

 

III. Vrhunski šport,

 

IV. Športna rekreacija,

 

V. Šport invalidov,

 

VI. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,

 

VII. Športne prireditve,

 

VIII. Založniška dejavnost,

 

IX. Delovanje športnih društev in zvez,

 

X. Športni objekti.

 

6. člen

 

(javni razpis, komisija)

 

Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.

 

Športna zveza lahko kandidira za sredstva le na podlagi tistih programov športa, ki jih izvaja sama in jih posamezna društva, ki so člani športne zveze, ne vključujejo v svoje programe, na podlagi katerih kandidirajo za sredstva.

 

Župan Občine Žetale objavi javni razpis iz prvega odstavka tega člena po sprejemu letnega programa športa na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način. Objava javnega razpisa mora poleg obveznih sestavin vsebovati tudi navedbo vsebin, ki so predmet razpisa.

 

V postopku javnega razpisa sodeluje Strokovno presojo in ocenjevanje vlog ter predlog razdelitve sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov izvede in pripravi komisija, ki jo imenuje župan.

 

Komisija vodi postopek odpiranja in ocenjevanja vlog ter pripravi predlog razdelitve finančnih sredstev na podlagi meril za vrednotenje programov športa.

 

Komisija je sestavljena iz treh članov, pri čemer mora biti en član javni uslužbenec občinske uprave občine, en član pa strokovnjak s področja športa. Člani komisije ne morejo biti predsedniki športnih društev.

 

7. člen

 

(vrednotenje programov)

 

Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena v točkah.

 

Vrednost točke za posamezne vsebine se določi glede na skupno število točk in glede na proračunska sredstva, zagotovljena za sofinanciranje programov športa.

 

Komisija pripravi končni predlog razdelitve sredstev, na podlagi predloga pa občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.

 

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba na župana občine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe.

 

8. člen

 

(pogodbe)

 

Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci programov športa pogodbe o sofinanciranju programov športa v občini (v nadaljevanju: pogodba).

 

Pogodba mora vsebovati sledeče elemente:

 

- vsebino, obseg in čas realizacije programov,

 

- pričakovane dosežke in rezultate,

 

- obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna,

 

- rok in način izplačila sredstev,

 

- roke in načine predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in o namenski porabi sredstev,

 

- druge medsebojne pravice in obveznosti,

 

- način nadzora nad realizacijo programa in namensko porabo sredstev,

 

- posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.

 

9. člen

 

(poročila)

 

Izvajalci programov morajo najkasneje do 31. marca naslednjega leta posredovati letno poročilo o izvedbi programov v preteklem letu z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalec do določenih rokov ne odda poročila, se šteje, da programov ni izvajal, in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

 

Če se ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu bila odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega stroški dejansko ne obstajajo, mora izvajalec neupravičena sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

 

Če se ugotovi, da izvajalec ni v celoti izpolnil pogodbenih obveznosti, se izvajalcu sredstva, zagotovljena v pogodbi, ustrezno zmanjšajo.

 

V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ipd., ne porabi vseh odobrenih sredstev, se lahko ta sredstva ponovno razdelijo na osnovi javnega razpisa.

 

Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja nadzorni odbor in drugi pristojni organi občine.

 

10. člen

 

(merila)

 

Merila za vrednotenje športnih programov so opredeljena v prilogi tega pravilnika. Izvajalci programov športa pridobijo točke na podlagi razširjenosti športne panoge in na podlagi kakovosti športne panoge pretekle sezone. Te točke se prištejejo k točkam vsakega prijavljenega programa.

 

Pri programih, kjer se sofinancira tudi objekt, se točke za objekt izračunajo tako, da se dobljene točke za objekt pomnožijo z ustreznim faktorjem objekta (tabela objekt). Pri programih, kjer se sofinancira strokovni kader, se točke izračunajo tako, da se točke za strokovni kader, ki so odvisne od števila ur programa, kjer je strokovni kader prisoten, pomnožijo z ustreznim številom oseb strokovnega kadra.

 

III. KONČNI DOLOČBI

 

11. člen

 

(prenehanje veljavnosti predpisov)

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Žetale, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 117/07 in 23/09).

 

12. člen

 

(veljavnost pravilnika)

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Uporablja pa se od 1.1.2011.

 

Številka: 032-0004/2011-8

 

Žetale: 28.03.2011

 

Občine Žetale,

 

Župan Anton BUTOLEN l.r.

 

 

 

 

 

PRILOGA – MERILA ZA ŠPORT

 

 

 

I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:

 

interesna športna vzgoja predšolskih otrok,

 

interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,

 

športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

 

športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,

 

interesna športna vzgoja mladine,

 

športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,

 

športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami,

 

interesna športna dejavnost študentov,

 

II. Kakovostni šport,

 

III. Vrhunski šport,

 

IV. Športna rekreacija,

 

V. Šport invalidov,

 

VI. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,

 

VII. Športne prireditve,

 

VIII. Založniška dejavnost,

 

IX. Delovanje športnih društev in zvez,

 

X. Športni objekti.

 

 

 

KAZALCI ZA UGOTAVLJANJE RAZŠIRJENOSTI ŠPORTNE PANOGE:

 

 

 

Kazalci razširjenosti:

Kriterij:

Število točk:

Število članov s plačano članarino

 

 

 

do 50 članov

10 točk

 

od 51 do 100 članov

20 točk

 

od 101 do 150 članov

30 točk

 

od 151 do 200 članov

40 točk

 

nad 200 članov

50 točk

Število registriranih tekmovalcev

 

 

 

do 10 tekmovalcev

20 točk

 

od 11 do 20 tekmovalcev

30 točk

 

od 21 do 30 tekmovalcev

40 točk

 

od 31 do 40 tekmovalcev

50 točk

 

od 41 do 50 tekmovalcev

60 točk

 

nad 50 tekmovalcev

70 točk

Število sekcij

 

 

 

1 sekcija

10 točk

 

vsaka nadaljnja

dodatnih 10 točk

 

 

KAZALCI ZA UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI (KAKOVOSTI) ŠPORTNE PANOGE:

 

Kazalci uspešnosti:

Kriterij:

Število točk:

Nivo tekomovanja:

 

 

Kolektivni šport

Državna liga

100 točk

 

Regijska liga

70 točk

 

Medobčinska liga

50 točk

 

Občinska liga

40 točk

Individualni šport  

 

 

 

Državna liga

25 točk

 

Regijska liga

20 točk

 

Medobčinska liga

15 točk

 

Občinska liga

10 točk

 

 

I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:

 

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov je športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa ne glede na njegovo pojavno obliko.

 

 

 

- Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:

 

Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa morajo vplivati tudi na zdravje predšolskih otrok.

 

Programi na ravni občine: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, v kolikor niso financirani iz drugih virov. Ob morebitni kandidaturi za sredstva mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila o sofinanciranju iz drugih virov.

 

Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader in najem 60-ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.

 

Naziv programa

Velikost skupine

Objekt

Strokovni

kader

Propagandno gradivo

Zlati sonček, Naučimo se plavati,

Ciciban planinec,

Drugi programi

20

60

f**

60

f

10

 

 

 

 

 

 

 

** f = faktor

 

 

 

- Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:

 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Programe za otroke lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.

 

Programi na ravni občine: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in drugi 80-urni programi.

 

Sofinancira se propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, ter objekt.

 

Naziv programa

Velikost skupine

Objekt

Strokovni kader

Stroški občin. šol. prvenstev

Propagandno gradivo

Naučimo se plavati

10

20

 

 

 

f

20

 

 

 

f

10

10

Zlati sonček, Krpan

20

80

80

20

10

Drugi programi

20

80

80

20

10

 

 

Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

 

Športna vzgoja otrok pomeni temeljno pripravo na športno uspešnost. V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov je prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in športnih zvrsti.

 

Programi so razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti:

 

cicibani in cicibanke (240 ur),

 

mlajši dečki in deklice (240 do 400 ur) in

 

starejši dečki in deklice (300 do 800 ur).

 

Iz sredstev občine se sofinancira objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti in nezgodno zavarovanje.

 

Materialni stroški tekmovanj, specialna tehnična sredstva in oprema se financirajo v celoti iz drugih virov. Sredstva bodo morale zagotoviti nacionalne panožne športne zveze in njeni člani.

 

Naziv programa

Velikost skupine

Objekt

Strokovni kader

Materialni stroški

Individ.

Kolek.

Cicibani, Cicibanke

10

20

240

f

240

f

10

Mlajši dečki, mlajše deklice

10

20

240 – 400

240 – 400

20

Starejši dečki, starejše deklice

10

20

300 – 800

300 – 800

30

 

 

- Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami:

 

V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.

 

Občina sofinancira strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je 10 otrok, ter objekt.

 

Naziv programa

Velikost skupine

Objekt

Strokovni kader

Prilagojeni programi

10

80

f

80

f

 

 

 

 

 

 

Interesna športna vzgoja mladine:

 

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe. Programe za mladino lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.

 

Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih, ter objekt.

 

 

 

Naziv programa

Velikost skupine

Objekt

Strokovni kader

Interesna športna vzgoja mladine

20

80

f

80

f

 

 

 

 

 

 

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:

 

Programi za mladino zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi so lahko razdeljeni v več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti (400 do 1100 ur).

 

Sofinancira se objekt in strokovni kader.

 

Naziv programa

Velikost skupine

Objekt

Strokovni kader

Individ.

Kolek.

Kadeti, kadetinje

10  

20

400 – 1100

f

400 – 1100

f

Mladinci, mladinke

10

20

400 – 1100

400 – 1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:

 

Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Oblike dejavnosti so športna vadba, tekmovanje in tečaji ter posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir.

 

Na ravni občine se sofinancira strokovni kader za 80-urni program na skupino, v kateri je največ 10  mladih, in objekt.

 

Naziv programa

Velikost skupine

Objekt

Strokovni kader

Prilagojeni programi

10

80

f

80

f

 

 

 

 

 

 

 

Interesna športna dejavnost študentov:

 

Programi na lokalni tako kot na državni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in univerziado.

 

Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentov, objekt, 7 dni realiziranih priprav za univerziado po merilih Ministrstva za šolstvo in šport in udeležba na univerziadi.

 

 

 

Naziv programa

Velikost skupine

Objekt

Strokovni kader

Priprave in udeležba na univerziadi

Interesna športna dejavnost študentov

20

80

f

80

f

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kakovostni šport:

 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.

 

Občina sofinancira najemnino objekta za 320 ur programa.

 

Naziv programa

Velikost skupine

Objekt

Individualni športi

10

320

f

Kolektivni športi

20

320

 

 

 

 

 

 

III. Vrhunski šport:

 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.

 

Na ravni občine se sofinancira:

 

- za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa,

 

- v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, 1200 ur programa.

 

Naziv programa

Velikost skupine

Objekt

Strokovni kader

Individualni športi

6

1200

f

1200

f

Kolektivni športi

10

1200

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Športna rekreacija:

 

Športno rekreacijo predstavljajo športni programi odraslih vseh starosti in družin, katerih cilj je ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.

 

Na ravni občine se sofinancira najemnina objekta za do 80-urne programe vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah, in za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, tudi strokovni kader. 

 

Naziv programa

Velikost skupine

Objekt

Strokovni kader

Vsi programi

20

80

f

/

Vsi programi –

starejši od 65 let ali

socialno in zdravstveno ogroženi

20

80

80

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Šport invalidov:

 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

 

Sofinancira se uporaba objekta in strokovni kader za do 80-urne programe na skupino z največ 10 invalidi.

 

 

 

Naziv programa

Velikost skupine

Objekt

Strokovni kader

Vsi programi

10

80

f

80

f

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu:

 

Podpira se usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih strokovnih delavcev, ki prevladujejo v slovenskem športu.

 

Izobraževanje poteka v okviru Fakultete za šport. Za izobraževanje se šteje čas, ko pridobivaš naziv trenerja. Stopnje pridobljenega naziva so naziv 3. stopnje, naziv 2. stopnje in naziv 1. stopnje. Najnižja stopnja naziva je naziv 3. stopnje. Za izpopolnjevanje se štejejo letni izpopolnjevalni seminarji, s katerimi se potrjuje trenerska licenca.

 

 

 

NAZIV PROGRAMA

ŠTEVILO TOČK

Izobraževanje

10

Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 3. stopnje

7

Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 2. stopnje

5

Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 1. stopnje

3

Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje

2

Izpopolnjevanje – licenciranje

1

 

 

 

 

Število točk skupaj = število oseb x število točk glede na naziv programa

 

 

 

VII. Športne prireditve:

 

Občina sofinancira materialne stroške velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v skladu z 52. členom zakona o športu, in pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem. Sofinancirajo se tudi materialni stroški drugih mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih prireditev. Izvajalec prijavi v tekočem letu prireditve za preteklo leto.

 

Nivo športne prireditve

Predvideno število nastopajočih

 

Do 10

11 do 30

31 do 60

61 do 100

več kot 100

 

Število točk

Občinska

10

20

30

40

50

Medobčinska

20

30

40

50

60

Regijska

30

40

50

60

70

Državna

40

50

60

70

80

Mednarodna

50

60

70

80

90

Dodatne točke  za jubilejne prireditve*

50 % točk pridobljenih po tabeli

 

 

 

 

*Jubilejna prireditev je prireditev ob 10-letnici in vsaka nadaljnja prireditev na 10 let.

 

 

 

VIII. Založniška dejavnost:

 

Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo.

 

 

 

VRSTA ZALOŽNIŠTVA

ŠTEVILO TOČK

strokovna literatura

10

športne publikacije

5

propagandno gradivo

3

Število točk skupaj = število x število točk glede na vrsto založništva

 

 

 

IX. Delovanje športnih društev in zvez:

 

Športna društva kot osnovne športne organizacije se združujejo v občinske športne zveze oziroma zveze na lokalni ravni. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.

 

Sofinancira se delovanje društev in občinskih zvez na lokalni ravni.

 

 

 

DELOVANJE DRUŠTEV/ZVEZE

društvo

zveza

Št. točk/člana

1

/

Št. točk/registriranega člana

2

/

Št. točk/vsako sekcijo

5

/

Št. točk/društvo v zvezi

/

100

Status delovanja v javnem interesu

20

50

 

 

X. Športni objekti:

 

Sofinancirajo se športni pripomočki in oprema ter vzdrževanje objekta in funkcionalnega zemljišča.

 

 

 

ŠPORTNI OBJEKTI

ŠTEVILO TOČK

stroški do 500 EUR

20

stroški nad 500 EUR

50

 

 

tabela: objekt

 

 

 

VRSTA OBJEKTA

faktor

Odprti objekti

0,5

Drugi zaprti objekti

1

Telovadnica OŠ Žetale

1,5

 

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov  športa v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2015), vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

 

 2.člen

 

 Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.