New Page 2

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je občinski svet na 24. redni seji dne 25. 4. 2018 sprejel

 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 

proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2017 

 

1. člen

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2017.

 

2. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2017 z naslednjo vsebino:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.999.053,36

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.668.270,07

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 

1.515.322,50

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.367.724,00

 

703 Davki na premoženje

107.313,80

 

704 Domači davki na blago in storitve

45.245,63

 

706 Drugi davki

–4.960,93

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

152.947,57

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 

128.378,35

 

711 Takse in pristojbine

1.945,46

 

712 Denarne kazni 

1.568,37

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.962,79

 

714 Drugi nedavčni prihodki

17.092,60

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

29.000,00

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in nematerialnega premoženja

29.000,00

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

 

730 Prejete donacije iz domačih virov 

0

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740) 

301.783,29

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

122.212,76

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU

179.570,53

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.629.834,56

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

563.880,07

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

154.558,06

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

24.789,76

 

402 Izdatki za blago in storitve 

360.165,49

 

403 Plačila domačih obresti

2.704,40

 

409 Rezerve

21.662,36

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

669.453,93

 

410 Subvencije

34.676,79

 

411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom

372.536,38

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

65.731,06

 

413 Drugi tekoči domači transferi 

196.509,70

 

414 Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

359.672,37

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

359.672,37

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

36.828,19

 

430 Investicijski transferi 

0

 

431 Investicijski transferi 

24.475,43

 

432 Investicijski transferi 

12.352,76

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

369.218,80

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 
 

750 Prejeta vračila danih posojil 

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev 

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 
 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev 

in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje 

v svoji lasti

0

VI.

PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

48.452,00

50

ZADOLŽEVANJE

48.452,00

 

500 Domače zadolževanje

48.452,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

287.065,67

55

ODPLAČILA DOLGA

287.065,67

 

550 Odplačila domačega dolga 

287.065,67

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

130.605,13

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–238.613,67

XI.

NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

–369.218,80

 

9009 STANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 
 

splošni sklad za drugo

110.939,26

 

4. člen

 

Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2018-1

Rečica ob Savinji, dne 25. aprila 2018

 

Župan 

Občine Rečica ob Savinji 

Vincenc Jeraj l.r.