New Page 2

 

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 3r/98, Uradno glasilo OV 2/98 in 7/98, odl. US št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na r4. redni seji 2 3.r 2.2004 sprejel

 

 

Sklep

 

 

o ukinitvi javnega dobra

 

 

I.

 

 

Ukine se javno dobro na pare. št. 543/1 in 543/2 k.o. Repnje, vrsta rabe pot, vpisano kot javno dobro v splošni rabi.

 

 

II.

 

 

Lastninska pravica na pare. št. 543/1 - pot v izmeri 3058 m2, in l.p. na pare. št. 543/2 k.o. - pot v izmeri 1002 m2, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice.

 

 

III.

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka:  032-01-001/04-040

 

 

Datum: 28.12. 2004

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.