New Page 2

 

Na podlagi 21. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10-Odl. US), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in 16. člena Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine Markovci (Uradno vestnik Radia Tednik št. 7/99), je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 8. redni seji, dne 30. novembra, na predlog župana sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O VIŠINI LETNE NAJEMNINE ZA NAJETE GROBOVE IN UPORABO MRLIŠKE VEŽICE TER O VIŠINI KUPNINE ZA POKONČNI ŽARNI GROB

 

 

I.

 

 

Višina letne najemnine za posamezne zvrsti grobov je naslednja:

 

 

1. za enojni grob:          18,27 EUR + DDV

 

 

2. za dvojni grob:          29,25 EUR + DDV

 

 

3. za pokončni žarni grob:          18,27 EUR + DDV

 

 

4. za žarni grob:            10,97 EUR + DDV

 

 

Napis na plošči žarnega groba je strošek najemnika.

 

 

II.

 

 

Višina najemnine za uporabo vežice je naslednja:

 

 

1. za klasični pogreb:     68,11 EUR + DDV

 

 

2. za žarni pogreb:        34,06 EUR + DDV

 

 

III.

 

 

Višina kupnine za pokončni žarni grob je 1.500,00 EUR + DDV.

 

 

Napis na plošči žarnega groba je strošek lastnika.

 

 

IV.

 

 

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1.1.2012.

 

 

Številka: 301-0008/2011

 

 

Datum: 30. 11. 2011

 

 

Občina Markovci

 

 

Župan Milan GABROVEC, prof.