New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) ter 90. in 91. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 47/17) je Občinski svet Občine Markovci na 7. seji,  dne 18. 12. 2019, sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU

OBČINE MARKOVCI ZA LETO 2020

 

1.  Splošna določba

 

1. člen

S tem odlokom se za Občino Markovci za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2.  Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 KONTO

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74)

4.845.489,34

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.543.521,76

70

 

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    

2.768.252,00

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.416.242,00

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

331.910,00

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

20.100,00

706

 

DRUGI DAVKI

0,00

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.775.269,76

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.674.019,76

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.900,00

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

1.350,00

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

96.000,00

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

0,00

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV

0,00

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI   

301.967,58

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

301.967,58

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV.PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU

0,00

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

6.184.245,77

40

 

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.533.242,54

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

285.658,99

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

55.650,00

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.091.933,55

409

 

REZERVE

100.000,00

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.932.649,52

410

 

SUBVENCIJE

270.000,00

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.085.117,00

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

245.312,76

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

332.219,76

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

2.521.214,71

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.521.214,71

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

197.139,00

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU

182.100,00

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

15.039,00

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-1.338.756,43

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

 

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00

C.    RAČUN    FINANCIRANJA

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

 

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

 

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

-1.338.756,43

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

0

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

1.338.756,43

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

1.338.756,43

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Markovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.  Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9711, 83/12 in 61/17-GZ), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu.

 

4. člen

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna:

·  samostojno brez občinskega sveta odloča o prerazporeditvah v okviru istega podprograma, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15 % podprograma,

· med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 10 % podprograma in

·   med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5 % glavnega programa.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.

 

5. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1.  v letu 2021 30 % navedenih pravic porabe in

2.  v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide ali lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

6. člen

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20% izhodiščne vrednosti. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 20% ali več in katerih veljavna vrednost in vrednost po predvideni spremembi posameznega projekta presega 30.000 €, mora predhodno potrditi občinski svet.

 

7. člen

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 50.000,00 EUR.

Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 1,5 % prejemkov proračuna.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

8. člen

Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, se v proračunu oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 50.000,00 EUR. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov proračuna.

 

4.  Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine

 

9. člen

O pridobitvi neodplačnega premičnega in nepremičnega premoženja občine odloča župan. Župan odloča o odtujitvi premičnega premoženja do višine 1.000 EUR, vendar skupni letni znesek ne sme preseči 5.000 EUR.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan posameznemu dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

5.  Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

10. člen

Občina se za proračun leta 2020 za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja ne zadolži.

Občina v letu 2020 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Markovci.

 

11. člen

V skladu z Zakonom o financiranju občin se javna podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez soglasja ustanovitelja.

 

6.  Prehodne in končne določbe

 

12. člen

V primeru, da bo v letu 2021 potrebno začasno financiranje, se uporabljajo določila tega odloka in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-0107/2019

Datum: 18. 12. 2019

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan