Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora ( Uradni list RS štev.110/02 in 8/03) in 16. člena statuta občine Rače - Fram (MUV št. 12/99, 18/00) je občinski svet občine Rače – Fram na 5. redni seji, dne 28.4.2003 sprejel
Odlok o predkupni pravici občine Rače - Fram
 
1.člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice občine Rače – Fram kot predkupnega upravičenca na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oz. predvidenih infrastrukturnih objektov in omrežij izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2.člen
Območje predkupne pravice zajema celotno območje občine Rače – Fram, razen kmetijskih zemljišč in gozdov , ki so določena v družbenem planu Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV št. 1/86, 16/87 in popravek , št. 19/87, 11/88, 7/93, in 8/94) in prostorskih sestavin družbenega plana občine Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92 in 8/94) za občino Rače - Fram in v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače – Fram (MUV, št. 7/93, 16/98, 7/99) če na njih ni zgrajena ali predvidena izgradnja komunalne infrastrukture.
3. člen
Območja poselitve (ureditvena območja naselij in območja stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje), območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih objektov in objektov izven poselitvenih območij so določena v družbenem planu Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV št. 1/86, 16/87 in popravek , št. 19/87, 11/88, 7/93, in 8/94) in prostorskih sestavin družbenega plana občine Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92 in 8/94) za občino Rače - Fram in v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače – Fram (MUV, št. 7/93, 16/98, 7/99).
4.člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
Stevilka: 062-02/5-2003-41
Datum: 5.5.2003
Župan občine Rače -Fram
Branko LEDINEK, l.r.