New Page 2

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) in 99. člena poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01 in 98/09) je Občinski svet Občine Krško na 26. seji dne 20. 6. 2013 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O

četrte alineje 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 25/06 – obvezna razlaga, 77/08 in 74/10)

I.

Obvezna razlaga četrte alineje 5. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Krško, ki se nanaša na gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov po določilih Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) se glasi:

»Na območju kmetije ali stanovanjske stavbe je kot vrsta objekta dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih določa Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).

Območje kmetije ali stanovanjske stavbe se šteje zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov in to je parcela namenjena gradnji, na kateri stoji ena stanovanjska stavba z ali brez gospodarskih poslopij.

Na kmetijskih zemljiščih je kot vrsta objekta dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so:

– mala komunalna čistilna naprava;

– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, razen bazena za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik in okrasni bazen;

– pomožni kmetijsko - gozdarski objekt:

kozolec,

grajeni rastlinjak,

napajalno korito,

krmišče za živali in divjad v leseni izvedbi,

grajena obora, ki je več kot 0,5 ha velika površina v naravnem okolju obdana z ograjo,

grajena ograja za pašo živine,

opora za trajne nasade,

grajena poljska pot.«.

II.

Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 3505-11/2013-O503

Krško, dne 20. junija 2013

 

Župan

Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.