New Page 2

Na podlagi  17. člena  Statuta Občine Mislinja (Ur .list RS št. 63/2010) je Občinski svet Občine Mislinja na 17.  seji dne 28.3.2013  sprejel

PRAVILNIK

O SOFINANCIRANJU  TRENERSKEGA KADRA NA PODROČJU KAKOVOSTNEGA ŠPORTA V OBČINI MISLINJA

1.  člen

S tem Pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna  namenjenih za sofinanciranje trenerskega kadra na področju športa v občini Mislinja.

2.  člen

Sredstva, predvidena  v proračunu  (postavka 18040), so  namenjena nosilcem in izvajalcem  športnih programov, ki imajo na podlagi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja pravico do sofinanciranja programov športa, imajo sklenjeno pogodbo o sofinanciranju programov športa v občini ter izpolnjujejo vse obveznosti, določene s pogodbo.

 

3.  člen

Sredstva za sofinanciranje s proračunom predvidenega zneska,   so namenjena za :

·      sofinanciranje trenerskega kadra

4.  člen

Sredstva občinskega proračuna predvidena za ta namen se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v glasilu »Naša občina« oziroma  na spletnih straneh občine.

Javni razpis mora vsebovati :

·      navedbo naročnika,

·      predmet javnega razpisa,

·      opredelitev  upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,

·      pogoje in merila za dodelitev sredstev, 

·      skupen znesek razpoložljivih  finančnih sredstev,

·      rok za prijavo,

·      seznam vseh prilog, ki jih je potrebno priložiti ob prijavi.

5.  člen

O dodelitvi sredstev odloča Komisija, ki jo imenuje župan  in ni ista, ki vodi postopek za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Mislinja.

Predlog razdelitve sredstev pripravi Komisija in ga posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom.  Sklep se posreduje prosilcem  v 8 dneh po sprejemu odločitve.

Na podlagi izdanega sklepa župana se sklenejo pogodbe s posameznimi upravičenci o sofinanciranju trenerskega kadra.

6.  člen

Višina sofinanciranja trenerskega kadra je odvisna od  vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu občine Mislinja.

Pogoji oz. merila za odločanje o višini dodeljenih sredstev so:

·      vključenost prosilca, kluba v nacionalno panožno zvezo,

·      vključenost  panožne zveze v  olimpijsko družino športnih panog,

·      -  klub, ki kandidira za sofinanciranje trenerskega kadra  mora imeti status društva, ki deluje v javnem    interesu,

·      da je klub,  ki izpolnjuje programe v  individualnih športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne  športne zveze za naslov državnega prvaka,

·      da klub izpolnjuje programe v  kolektivnih športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih športnih zvez  le za naslov ekipnega državnega prvaka,

·      da sodeluje in organizira domača  državna pokalna tekmovanja ali mednarodna tekmovanja,

·      da je klub ki kandidira za sredstva  pomemben promotor Občine Mislinja,

·      da tekmovanja potekajo skozi vse leto, kar utemeljuje potrebo po stalnem, zaposlenem trenerju,

·      da je  prisotnost trenerja  potrebna  vsak dan v tednu,  vključno z soboto in nedeljo  ko potekajo tekmovanja in to skozi vse leto in da ima organizirano vadbo najmanj v treh starostnih kategorijah (do mladincev), brez upoštevanja članske kategorije,

·      da je klub ki se ponaša s tradicijo,

·      dosedanje delo oziroma reference.

Klub, ki kandidira za sredstva namenjena za sofinanciranje trenerskega kadra, mora  izpolnjevati vse razpisane pogoje oz.  merila, saj so proračunska sredstva  namenjena blažitvi  finančnih težav klubom, ki tekmujejo  v državni tekmovanjih.

Komisija lahko za vsako proračunsko leto določi še podrobnejša merila in kriterije za sofinanciranje  trenerskega kadra.

7.  člen

Župan sklene s  prosilci, katerim so bila dodeljena sredstva,  pogodbo s katero se določijo medsebojne obveznosti. Občina Mislinja  po uveljavitvi pogodbe klubom v celoti nakaže pogodbeni znesek in s tem omogoči izvajalcu športnega programa tekoče financiranje trenerskega kadra.

8.  člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka : 671-3/2013

Datum   : 28.3.2013

 

Občina Mislinja

Franc Šilak, župan