New Page 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 30. seji dne 22. 5. 2018 sprejel

 

S K L E P 

 

I. 

 

Sprejme se vodarina v višini 0,5097 EUR/m3.

 

II. 

 

Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:

 

EUR/priključek

DN20

3,0619

DN25

9,1857

DN40

30,6190

DN50

45,9285

DN80

153,0950

DN100

306,1900

DN150

612,3800

 

III. 

 

Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega sklepa.

 

IV. 

 

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Župan 

Občine Tolmin 

Uroš Brežan l.r.