New Page 2

 

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 8. 4. 1999 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1998

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Loški Potok za leto 1998.

 

 

2. člen

 

 

Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1998 so bili realizirani v naslednjih zneskih:

 

 

SIT

 

Skupni prihodki:

200,609.516

Skupni odhodki

190,273.268

Presežek prihodkov

10,336.248

 

 

 

3. člen

 

 

Presežek prihodkov v višini 10,336.248 SIT se po zaključnem računu za leto 1998 razporedi za prenos v naslednje leto.

 

 

4. člen

 

 

Sestavni del tega odloka je pregled predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 405-03/99-1

Župan Občine Loški Potok

 

 

Loški Potok, dne 9. aprila 1999.

Janez Novak, inž. l. r.