Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Ur.l. RS, št. 62/94 in 17/97) in 24. člena Statuta Občine Rače -Fram (MUV 11/95) je občinski svet Občine Rače .-Fram na 26. redni seji dne 16.10.1998
 
SKLEP
 
 
O delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rače -Fram
 
 
I.
 
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občine Rače -Fram.
 
II.
 
Organizatorji volilne kampanje oz. kandidati za člane občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
 
III.
 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oz. kandidati za župana, za katerega je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih udeležencev, ki so glasovali in sicer 40 SIT na posameznega volilnega upravičenca v občini.
 
 
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 SIT za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
 
IV.
 
Organizatorju volilne kampanje oz. kandidatu za volitve v občinski svet ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Rače -Fram v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
 
V.
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Štev: 062-02-36-98
 
 
Datum: 16.10.1998
 
 
Predsednik občinskega sveta
 
 
Občine Rače -Fram
 
Zdravko Jelšek, s.r.