New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B),  ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Ur.l.RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01), je Občinski svet Občine Veržej na  seji dne 15. 9. 2014 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2014

 

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2014) tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

Skupina/Podskupina kontov/ Konto

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)                                                   

2.451.405

    

 

     TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.047.381

70 DAVČNI PRIHODKI                                                                

851.056

700 Davki na dohodek in dobiček                                    

694.876

703 Davki na premoženje                                            

76.980

704 Domači davki na blago in storitve                           

79.200

71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                            

196.325

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      

116.694

711 Takse in pristojbine                                                      

   1.000

712 Globe in denarne kazni

2.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

200

714 Drugi nedavčni prihodki

75.831

72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                         

42.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

10.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

32.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                               

1.362.024

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

366.927

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

995.097

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                                     

 

2.467.480

40 TEKOČI ODHODKI                                                           

324.005

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                          

106.922

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          

15.311

402 Izdatki za blago in storitve                                     

181.521

403 Plačila domačih obresti                                        

12.950

409 Rezerve                                                      

7.300

41 TEKOČI TRANSFERI                                                            

489.841

410 Subvencije                                                            

54.255

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom            

251.290

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  

44.744

413 Drugi tekoči domači transferi                                     

139.552

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                               

1.343.243

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                    

1.343.243

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                         

310.393

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski      uporabniki 

280.651

     432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

29.742

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)     

           -16.076

  

 

 

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto                                                                Proračun leta 2014                        

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.  RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto                                                                Proračun leta 2014

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

70.000

 50 ZADOLŽEVANJE

70.000

500 Domače zadolževanje                                                                               

70.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

58.139

 55 ODPLAČILO DOLGA (550)

58.139

550 Odplačila domačega dolga                   

58.139

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-4.215

X.  NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.)

11.861

XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)                                                            

16.076

 

 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEK. LETA                 

4.218

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim planom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 0321-2/2014-27;  410-4/2014-10

V Veržeju, dne 15. 9. 2014

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan